คนไทยไจเพ็ชร

สักรวา คนไทยนำไจเพ็ชร พริกเม็ดเล็กว่าเผ็ดยังเผ็ดกว่า
เข็มว่าแหลมๆ กว่าเข็มเต็มราคา เกลือเล่าว่าเค็มหย่างไรไม่ทนทาน
ไม่พรั่นไครมาหย่างไรไปหย่างนั้น ไม่หวาดหวั่นขามขยาดจิตอาดหาน
ไม่กลัวไครแต่ไม่เที่ยวเลี้ยวรังควาน คิดแต่การเครื่องจเรินดำเนินเอย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ