เราจน

กาพย์ห่อโคลง
๏ ความจนของคนหนอ จนอื่นก็พอทนทาน
จนหมดอดอาหาร นั่นแหละผลแห่งจนจิง
๏ ความจนจนแม้จัก จนประการ ไดเพื่อน
จนอื่นพอทนทาน แต่ถ้า-
จนอดหมดอาหาร หาไม่ พอเลย
เรียกว่าจนจิงอ้า เอกแท้ทางจน
๏ ชาวชนที่บ่นกัน ว่าจนครันหวั่นประวิง
แต่ไยไม่ไหวติง ส่งเงินเกื้อเพื่อทางอบาย
๏ ชาวชนบ่นพร่ำร้อง เราจน จิงเอย
เหลือที่จะทานทน ทุขไร้
กะนั้นไม่พรั่นขน เงินส่ง
เพื่ออบายมุขได้ ดั่งนี้จนหรือ ?
๏ ด้าวเราเล่าถิ่นที่ เลี้ยงชีวีมีเหลือหลาย
ไม่หมดถึงอดตาย บ่นจนเห็นมิเปนจิง
๏ ด้าวเราประกอบด้วย แดนดิน ดีพ่อ
ภูมิประเทสทำกิน เหมาะแท้
มิหมดอดดอกถวิล วิตก ไยพ่อ
จักบ่นว่าจนแก้ กล่าวฉะนี้จิงไฉน

๑๘ มีนา ๘๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ