ลายพระราชหัตถ์ถึงกระทรวงทางราชการ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๙

(สำเนา)

(ลายพระราชหัตถ์ถึงกระทรวงทางราชการ)

ที่ ๒๑/๘๐๐

สวนดุสิต

วันที่ ๑๑ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๙

ถึง พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์

ได้นึกปรารภถึงที่จะอุดหนุนการเล่าเรียนในเมืองเรา ซึ่งอยู่ข้างจะตันอยู่ในเวลานี้ ให้ดำเนินแพร่หลายเร็วขึ้น เบื้องต้นก็เดินทางให้ถูก คือ ทำพื้นให้กว้างจึงจะได้ยอดที่งามตามที่ได้ปรารภแล้วนั้น แต่การที่จะปรารภอย่างไร เมื่อไม่มีกำลังหนุนก็จะสำเร็จไม่ได้ จึงจะได้หากำลังในเวลานี้ เห็นว่าลูกหญิงเล็กเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกย์ตายลง ทรัพย์สมบัติมีอยู่ ซึ่งจะชักออกน้อมไปเพื่อสาธารณประโยชน์สำหรับแก่ชาติไทย ประมาณสัก ๘๐,๐๐๐ บาท จะยอมให้เงินรายนี้ใช้ในการศึกษา เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การเล่าเรียนของชาติ แลให้เป็นส่วนข้างสมบัติตั้งอยู่ไม่ใช้จ่ายสูญไป เพื่อจะได้เป็นที่ระลึกถึงผู้ตาย ให้ญาติพี่น้องเขาได้อนุโมทนา จะเป็นสร้างโรงเรียนที่วัดเทพศิรินทร์ซีกข้างใต้หรืออย่างไรก็ตามแต่จะคิดเห็นเป็นประโยชน์ ถ้าเงินจะยังขาดเพียง ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท คงจะหาเติมได้

การที่ลงมือเช่นนี้ เพื่อจะให้ปรากฏเป็นแบบอย่างแก่ผู้ซึ่งจะมีใจศรัทธาสามารถจะทำได้ ข้อสำคัญนั้นต้องรักษาความยินดีของผู้บริจาคอย่าให้ตกไปเสียได้นั้นเป็นข้อสำคัญ ถ้าดำเนินทางให้พอสมควรดี น่าจะมีความยินดีต่อไป การครั้งนี้ขอให้นึกว่า ทำตัวอย่างให้คนเห็น ต้องหมายใจไว้ว่า ภายหน้ายังมีอีกมาก จะคิดแบบอย่างต้องการอย่างไร ฤๅมุ่งหมายจะทำอย่างอื่นเป็นประโยชน์กว่า ก็ขอให้คิดมาให้ทราบ

(พระบรมนามาภิไธย) สยามินทร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ