๖. ถึงเจ้าพระยายมราช

สวนดุสิต

วันที่ ๒๐ ตุลาคม รัตนโกสินท๔๓ศก ๑๒๙

ถึง เจ้าพระยายมราช

ได้รับหนังสือที่ ๔๕/๗๒๔๗ ลงวันที่ ๑๘ เดือนนี้ ว่าการที่จะจัดทำโคมไฟฟ้าในถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน ถนนหน้าพระลาน กรมสุขาภิบาลได้กำหนดจะให้มีดวงโคมตลอดไปจนถึงถนนมหาราชแลเลยไปตามถนนสนามชัย จนถึงป้อมมณีปราการ ส่งแผนที่กำหนดดวงไฟมาให้ดู แลหารือมาว่าถนนหน้าพระลานตั้งแต่ถนนราชดำเนินในไปถึงป้อมอินทรรังสรรค์ แลถนนสนามชัยตั้งแต่ถนนราชดำเนินในถึงป้อมมณีปราการทั้ง ๒ นี้ จะควรปักเสาสับเป็นฟันปลา ฤๅปักเสาแต่ด้านเดียวด้านใดนั้น ทราบแล้ว ให้ปักข้างสนาม.

(คัดจากวารสารศิลปากร ปีที่ ๔ เล่ม ๓ พ.ศ. ๒๔๙๓ หน้า ๑-๓)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ