(สำเนา) ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ร.ศ. ๑๒๑

ที่ ๘

กระทรวงโยธาธิการ

วันที่ ๑๒ มกราคม ร.ศ. ๑๒๑

ขอเดชะ ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายร่างรูปอภิเษกพระสิทธารถด้วยอาการที่ตั้งบายศรี ซึ่งเป็นแต่ร่างชั้นแรก ค้นหาทรงที่งามเท่านั้น ยังไม่ได้ที่ ยังหาได้จักเส้นไม่นั้น มาทอดพระเนตรโดยพระราชประสงค์เป็นอันกุละทั้งสิ้น ในหนังสือปฐมสมโพธิมีแต่เพียงว่า “สมเด็จบรมกษัตริย์ก็ราชาภิเษกพระมหาบุรุษให้เสวยราชสมบัติ ตั้งพระพิมพาเป็นองค์อัครมเหสี” สิ้นความเพียงเท่านี้ ดูไม่มีทางวิวาหะอาวาหะเจือเลย รูปร่างเป็นอันนับว่าถูก แต่เป็นอย่างใหม่ไม่ใช่ครั้งพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าออกเสียดายที่จะยกเสีย ไม่เอาเข้าคอมปีตกัน เพราะว่าดูทีงามอยู่ ถ้าหากจะเขียนแก้เป็นบายศรีตองจะเข้าคอมปีตได้ ข้าพระพุทธเจ้าจะรับใส่เกล้าฯ แก้เสีย แลจัดเส้นขึ้นให้ดี

จะควรประการใดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

(ลงพระนาม) ข้าพระพุทธเจ้า นริศ

  1. ๑. เป็นศัพท์แผลง ใช้ในความหมายว่า ทำหรือกล่าวเกินจริงเกินไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ