๕. ถึงกรมหมื่นจันทบุรีนฤนารถ

สวนดุสิต

วันที่ ๒๐ ตุลาคม รัตนโกสินทร๔๓ศก ๑๒๙

ถึง กรมหมื่นจันทบุรีนฤนารถ

ได้รับหนังสือที่ ๘๐๒๙/๙๓ ลงวันที่ ๑๕ เดือนนี้ ส่งบาญชีเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนกองป้องกันกาฬโรค ซึ่งกระทรวงมหาดไทยส่งมาขอเปลี่ยนแปลงใหม่ ตั้งแต่สิงหาคม ศกนี้เป็นต้นไป จำนวนเงินแลคนคงเดิม แต่ขอขยายอัตราสูงขึ้นบ้างบางตำแหน่ง รวมในช่องถัวเดือนละ ๓,๔๒๐ บาท กระทรวงพระคลังเห็นสมควรอนุญาตได้ ขออนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยถือจ่ายเงินเดือนกองป้องกันกาฬโรคตามบาญชีเปลี่ยนแปลงที่ส่งมาตั้งแต่สิงหาคม ศกนี้ เป็นต้นไปนั้น ได้ทราบแล้ว อนุญาต.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ