๓๑๐ ประกาศให้คงใช้คำที่เรียกภูษามาลาแลวัดพนัญเชิง

ภูษามาลา คำนี้เรียกมาแต่บุรมโบราณ ก็จะกลับเอาต้นเปนปลาย เรียกว่ามาลาภูษากีดนัก เหมือนจะไปเรียกมหาดไทยว่าไทยมหาด กระลาโหมจะไปเรียกว่าโหมกระลาฟังไม่ได้เลย เพราะอย่างนั้นให้คงเรียกว่าภูษามาลาตามเดิม อย่าเรียกว่ามาลาภูษา กลับหน้าเปนหลังเลยเปนอันขาด ถ้าใครอยากเรียกอย่างนั้นอยู่ ก็ให้ผูกฅอตายเชือดฅอตายฤๅกินยาตาย ไปเสียให้พ้นเมืองมนุษย์เถิด ไปเรียกอยู่ในเมืองผีให้สบาย

วัดพนัญเชิงอีกคำหนึ่งว่าวัดพระเจ้าพนัญเชิง ให้คงเรียกอยู่ตามเดิม อย่าอุตริเล่นลิ้นเรียกว่าผนังเชิง เพราะเขาเรียกอย่างนั้นทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ไหนๆ มา มาแปลงว่าผนังเชิงก็ไม่เห็นเพราะเจาะเปนยศเปนเกียรติอะไร สำแดงแต่โง่ของผู้แปลง ไม่รู้ภาษาเดิมว่าเขาตั้งว่าพนัญเชิงด้วยเหตุไร ประการหนึ่งวัดนั้นก็เปนวัดราษฎรไทยจีนเปนอันมากเขานับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ก็ผู้เปนเจ้าของวัดเดิมที่ตั้งชื่อนั้นไว้ จะเปนผีสางเทวดาสิงสู่อยู่อย่างไรไม่รู้ มาแปลงเรียกขึ้นใหม่ๆ ดูเหมือนผู้แปลงก็จะไม่สู้สบาย ไม่พอที่จะย้ายก็อย่ายกไปเลย ให้คงไว้ตามเดิมเถิด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ