๒๙๖ ประกาศให้ใช้คำว่าฉศกแทนฉ้อศก

(ณวันอาทิตย์ เดือน ๗ แรม ๑ ค่ำ ปีขาล พ.ศ. ๒๓๙๗)

ด้วยพระธรรมการบดีศรีวิสุทธสาสนวโรประการ จางวางกรมพระธรรมการ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ สั่งว่า ณวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีขาลฉศก เพลา ๔ ทุ่มเศษ พระธรรมกิติวัดระฆังโฆสิตาราม เข้าไปถวายเทศนาในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย แล้วถวายศักราชว่าปีขาลฉศกนั้น ทรงพระราชดำริห์เห็นว่า คำที่พระธรรมกิติถวายว่าปีขาลฉศก เป็นคำถูกตามอักษรภาษาไทย ที่เล่าเรียนกันต่อๆ มา จึงทรงพระกรุณาหมายใช้แทนเงิน ถวายบูชาคำที่ว่าปีขาลฉศกแก่พระธรรมกิติหมายละสลึง ๒๔ หมาย เป็นเงินตรา ๖ บาท แล้วทรงพระราชดำริห์เห็นว่า พระธรรมกิติอายุวัสสามาก ได้ถวายเทศนาในหลวงแลได้เทศนาในเจ้าต่างกรมเจ้ายังมิได้ตั้งกรมฝ่ายหน้าฝ่ายในเสนาบดีแลข้าทูลลอองธุลีพระบาทแลราษฎรทั้งปวง มีผู้นับถือโดยมาก ซึ่งพระธรรมกิติถวายศักราชว่าปีขาลฉศกครั้งนี้ ควรจะเปนแบบฉบับสำหรับแผ่นดินต่อไปได้ ตั้งแต่นี้สืบไปเมื่อหน้า ถ้าปีใดเปนฉศกแล้วก็ให้ใช้ว่าปี......ฉศกทุกปี ตามอย่างพระธรรมกิติถวายศักราชนั้นเถิด ให้พระครูอมรวิไชยประกาศกับพระราชาคณะ พระครู ถานา นุกรม เปรียญ เจ้าอธิการแลพระสงฆ์อนุจร ถวายศักราชแลถวายพระพรว่า ปีขาลฉศกจงได้ อย่าให้ถวายศักราชถวายพระพรว่า ปีขาลฉ้อศกเลยเปนอันขาดทีเดียว

หมายมาณวันอาทิตย์ เดือน ๗ แรม ๑ ค่ำ ปีขาลฉศก.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ