๒๙๐ ประกาศให้เรียกชื่อพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ว่า พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ พระที่นั่งพุทธาสวรรย์ให้เรียกว่า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

(ณวันพุธ เดือน ๖ แรม ๑๒ ค่ำ ปีฉลู พ.ศ. ๒๓๙๖)

ด้วยพระธรรมการบดีศรีวิสุทธสาสนวโรประการ จางวางกรมพระธรรมการ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ที่เรียกกันมาแต่ก่อนนั้นหาถูกไม่ ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ แปลเปนคำไทยว่าพระที่นั่งไอสวรรย์โถงไม่มีฝาบัง อนึ่ง พระที่นั่งพุทธาสวรรย์ในพระบวรราชวังนั้นถ้าพระราชาคณะ พระครู ถานา เปรียญ เจ้าอธิการ อันดับ จะถวายพระพรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะต้องออกนามพระที่นั่งนั้นแล้ว ให้ถวายพระพรว่าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ อย่าถวายพระพรว่า พุทธาสวรรย์ ตั้งแต่นี้ไปให้พระราชาคณะ พระครูฐานา เปรียญ อันดับ เรียกนามพระที่นั่งสุทธาสวรรย์นั้นว่า พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ให้เรียกนามพระที่นั่งพุทธาสวรรย์นั้นว่า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ตามรับสั่ง อย่าให้พระราชาคณะ พระครู ถานา เปรียญ อันดับถวายพระพรเรียกให้ผิดพระราชบัญญัตินี้ไปได้เปนอันขาด ถ้าถวายพระพรเรียกให้ผิดนามไปแล้วจะมีโทษกับพระราชาคณะ ถานานุกรม เปรียญ อันดับ ผู้นั้น หมายมาณวันพุธ เดือน ๖ แรม ๑๒ ค่ำ ปีฉลูเบ็ญจศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ