๒๙๔ ประกาศห้ามไม่ให้เอาแผงไม้ไผ่ จาก, มาทำเปนพะเพิงในพระอารามหลวง

(ณวันศุกร์ เดือนยี่ขึ้น ๑๕ ค่ำ ๑ ปีฉลู พ.ศ ๒๓๙๖)

ด้วยพระยาประสิทธิศุภการ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ สั่งว่า ให้พระครูทักษิณ พระครูอุดร พระครูอมร ให้หมายประกาศทุกพระอาราม ด้วยในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงพระราชศรัทธาบริจาคพระราชทรัพย์สร้างพระอารามหลวงทุกๆ พระอาราม ดูหมดจดงดงามขึ้นกว่าแต่ก่อนเปนอันมาก ครั้นมาถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปพระอารามใดก็ดี ได้ทอดพระเนตร์เห็นกุฎีวิหารที่พระสงฆ์อาศรัยอยู่นั้นเปนตึกว่าไม่งาม มักพอใจเอาแผงไม้ไผ่บ้าง จากบ้างมาทำเปนพะเพิง ทำเปนฝากั้นห้องบ้าง เปนหอนกบ้าง เปนกันสาดบ้าง ดูรุงรังไม่งาม อย่าให้มีเลย ก็เปนรังฟืนรังไฟ ไม่งามบ้านงามเมือง แต่นี้สืบไปเมื่อหน้า จึงโปรดเกล้าฯ ให้มหาดเล็กไปเที่ยวสอดดู ถ้ากุฏิใดของพระราชาคณะก็ดี ถานานุกรมก็ดี แลพระสงฆ์อันดับก็ดี ทำรุงรังอยู่ดังกล่าวมานี้ จะเอากับปิยการกของเจ้าคณะเจ้าอาราม มาทำโทษหลวงตามโทษานุโทษ ถ้าไม่ชอบใจจะให้ดัดแปลงเสียใหม่ ให้ทำด้วยอิฐ ไม้ ปูน ตามใจ แต่อย่าทำให้รกเรี้ยวรุงรังเหมือนอย่างกล่าวมาแล้วนั้น จะได้เจริญพระราชศรัทธา

หมายมาณวันศุกร์ เดือนยี่ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีฉลูเบ็ญจศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ