๓๐๑ ว่าด้วยวันธรรมสวนะ

ในกาลบัดนี้ พระสงฆ์ก็มีคฤหัสถ์ก็มีเปนอันมากที่มีอุสาหจะใคร่ทำธรรมสวนะแลรักษาอุโบสถศีลให้ถูกตรงวันเพ็ญวันดับที่แท้ แลวันที่ ๘ นับแต่วันเพ็ญวันดับนั้นไป ก็เพื่อจะอนุเคราะห์แก่ชนพวกนั้นให้รู้วันเพ็ญวันดับ แลวันที่ ๘ ที่แท้ จึงได้เขียนรายวันเพ็ญวันดับ แลวันขึ้น ๘ ค่ำแรม ๘ ค่ำไว้ตลอดชั่วปี ในปีระกาตรีศกนี้ เดือน ๕ ขึ้น ๘ ค่ำขึ้น ๑๕ ค่ำเปนวันอังคาร แรม ๘ ค่ำเปนวันพุธ แรม ๑๔ ค่ำเปนวันอังคาร เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำขึ้น ๑๕ ค่ำเปนวันพุธ แรม ๘ ค่ำแรม ๑๕ ค่ำเปนวันพฤหัสบดี เดือน ๗ ขึ้น ๘ ค่ำขึ้น ๑๕ ค่ำเปนวันศุกร แรม ๘ ค่ำเปนวันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำเปนวันศุกร เดือน ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ ขึ้น ๑๕ ค่ำเปนวันเสาร์ แรม ๘ ค่ำแรม ๑๕ ค่ำเปนวันอาทิตย์ เดือน ขึ้น ๘ ค่ำขึ้น ๑๕ ค่ำเปนวันจันทร์ แรม ๘ ค่ำแรม ๑๕ ค่ำเปนวันอังคาร เดือน ๙ ขึ้น ๘ ค่ำเปนวันพุธ ขึ้น ๑๔ ค่ำเปนวันอังคาร แรม ๗ ค่ำแรม ๑๔ ค่ำเปนวันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๘ ค่ำขึ้น ๑๕ ค่ำเปนวันพฤหัสบดี แรม ๘ ค่ำแรม ๑๕ ค่ำเปนวันศุกร เดือน ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำเปนวันเสาร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำเปนวันศุกร แรม ๗ ค่ำแรม ๑๔ ค่ำเปนวันเสาร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๘ ค่ำขึ้น ๑๕ ค่ำเปนวันอาทิตย์ แรม ๘ ค่ำแรม ๑๕ ค่ำเปนวันจันทร์ เดือนอ้ายขึ้น ๘ ค่ำเปนวันอังคาร ขึ้น ๑๔ ค่ำเปนวันจันทร์ แรม ๗ ค่ำ แรม ๑๔ ค่ำเปนวันอังคาร เดือนยี่ขึ้น ๘ ค่ำขึ้น ๑๕ ค่ำเปนวันพุธ แรม ๘ ค่ำแรม ๑๕ ค่ำเปนวันพฤหัสบดี เดือน ๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เปนวันศุกรขึ้น ๑๔ ค่ำเปนวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำแรม ๑๔ ค่ำเปนวันศุกร เดือน ๔ ขึ้น ๘ ค่ำขึ้น ๑๕ ค่ำเปนวันเสาร์ แรม ๘ ค่ำแรม ๑๕ ค่ำเปนวันอาทิตย์ ให้สังเกตวันเหล่านี้ให้แน่นอน แล้วจงทำธรรมสวนะแลรักษาอุโบสถศีลให้สมควรแก่ความเลื่อมใส

อนึ่งถ้าจะทำพิธีมาฆบูชา ตามนิยมซึ่งมีกำหนดในคัมภีร์อรรถกถาว่าเปนวันที่ชุมนุมพระสาวก ๑๒๕๐ แลพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นั้น ให้ทำในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ ขึ้น ๑๕ ค่ำทั้งสองวัน เปนอันถูกต้องแล้ว อย่าได้สงสัยเลย ถ้าไม่เชื่อก็ให้พิเคราะห์ดูพระจันทร์ในอากาศนั้นเทอญ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ