๒๙๒ ประกาศให้พระสงฆ์บูชาพระแก้วมรกฎในเดือน ๘ แรม ๘ ค่ำ

(ณ วันเสาร์ เดือน แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู พ.ศ. ๒๓๙๖)

ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สั่งว่า พระแก้วมรกฎวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนของคู่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แล้วเปนที่นับถือสักการบูชาแก่พระมหากระษัตราธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์มา อนึ่งในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยังมีพระชนม์อยู่ก็ได้ตรัสประภาษอยู่เนืองๆ ว่า พระพุทธปฏิมากรแก้วมรกฎองค์นี้ ถ้าเปนพระสงฆ์เหมือนอย่างสามัญทุกวันนี้ ก็คงจะได้เปนสมเด็จพระสังฆราชเปนแท้ อนึ่งสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระพนรัตแลพระราชาคณะผู้ใหญ่ทุกๆ รูปนั้น ครั้งถึงเทศกาลเข้าพรรษาแล้ว ก็ย่อมมีพระราชาคณะ ถานานุกรม เปรียญ อนุจร ที่เปนผู้น้อยมาทำสักการบูชาด้วยธูปเทียนดอกไม้ต่างๆ แต่พระแก้วมรกฎนี้ก็เปนของวิเศษประเสริฐอยู่ในโลก ครั้นถึงเทศกาลเข้าพรรษาก็ไม่มีพระราชาคณะ ถานานุกรม เปรียญ อนุจร รูปใดรูปหนึ่งมาทำสักการเลย มีแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเท่านั้นได้เสด็จทรงสักการบูชา อนึ่งเมื่อณวันเดือน แรมค่ำ ๑ อุตราสาฒนั้นเปนวันเข้าพรรษา พระราชาคณะ ถานานุกรม เปรียญ อนุจร ทุกๆ พระอาราม ก็ย่อมนำเอาธูปเทียนดอกไม้ไปทำสักการบูชาพระพุทธรูปในพระอุโบสถที่วัดของท่านทุกๆ พระอาราม แต่พระแก้วมรกตนี้ ไม่มีใครมาบูชาเลย ถึงณวัน แรม ๘ ค่ำนี้อุตราสาฒ นิมนต์พระราชาคณะ ถานานุกรม เปรียญ อนุจร มา

ลิขิตพระครูทักษิณคณิสร พระครูอุดรคณารักษ์ พระครูอมรวิไชย มาถึง สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ถานานุกรม เปรียญ อนุจร ทั้งปวงจงทราบ

ด้วยมีรับสั่งพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์สั่งว่า ณ วันเดือน แรม ๘ ค่ำ อุตราสาฒ เพนแล้วให้ สมเด็จพระราชาคณะ ถานานุกรมเปรียญ อนุจร หาธูปเทียนดอกไม้ต่างๆ เข้าไปนมัสการพระแก้วมรกฎในวัดพระศรีรัตนศาสดารามอย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง ลิขิตมาณวันเสาร์ เดือน แรม ๔ ค่ำ อุตราสาฒ ด้วยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ