๒๘๙ ประกาศเรื่องให้สึกพระสงฆ์สามเณรที่สูบฝิ่น

(ณวันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ ๑ ปีฉลู พ.ศ. ๒๓๙๖

กฎประกาศแก่พระราชาคณะ พระครูถานา พระเปรียญ ในคณะกลาง คณะเหนือ คณะใต้ ทุกๆ พระอารามหลวงจงทั่ว ด้วยณวันเดือน ๕ แรม ๑๒ ค่ำ ปีฉลูเบ็ญจศก สมเด็จพระพุทธโฆสาจารยเข้าไปถวายพระธรรมเทศนาที่ตำหนักสมเด็จพระนางเจ้า มีพระบรมราชโองการดำรัสั่งสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย ให้มาทูลพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ ว่าบัดนี้คฤหัสถ์ซัดถึงพระสงฆ์วัดสามพระยาว่าสูบฝิ่น โปรดฯ จะให้พระราชาคณะเจ้าอารามส่งตัวภิกษุที่สูบฝิ่นแก่กรมพระธรรมการ ถ้าภิกษุสามเณรวัดใดสูบฝิ่นเจ้าอารามส่งตัวมิได้ ให้การว่าหลบหลีกหนีหายไป จะโปรดฯ ให้บนคฤหัสถ์ติดตามเอาตัว ถ้าได้ตัวแล้วก็จะให้พระราชาคณะในพระอารามนั้น เสียสินบนให้แก่คฤหัสถ์ผู้จับนั้น อนึ่งซึ่งบาญชีสำมะโนครัวซึ่งยังไม่ได้ส่งนั้น ให้เร่งส่งเสียในวันเดือน ๗ ปีฉลูเบ็ญจศก

จึงมีรับสั่งพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสศรีสุคตขัติยวงศ์สั่งว่า ให้พระราชาคณะทั้งปวงผู้เปนเจ้าอารามสั่งถานานุกรม สั่งเจ้าคณะให้ตรวจตราดูแลพระสงฆ์สามเณรในอารามของตัว ถ้ามีสูบฝิ่นกินกันชากินสุราเล่นเบี้ย ก็อย่าให้ขับไล่ให้ให้สึกเสียทีเดียว อนึ่งห้ามอย่าให้คบหาภิกษุ สามเณร ที่เที่ยวเตร็ดเตร่หามีอารามไม่ แลคฤหัสถ์อันใช่ญาติมาหลับนอนที่กุฎี ตั้งแต่คืนหนึ่งสองคืนขึ้นไปเปนอันขาด ถ้าภิกษุสามเณรคฤหัสถ์ที่กระทำผิดดังกล่าวมานี้ มาอาศรัยหลับนอนอยู่ในกุฎีใด มีผู้ซัดถึงว่าอยู่กุฎีนั้น ถ้าได้ตัวผู้นั้นไปไถ่ถามได้ความจริงว่าอยู่กุฎีนั้น ก็จะให้เจ้าของกุฎีนั้นเสียสินบนให้แก่คฤหัสถ์ตามมากน้อย แม้นมีภิกษุสามเณรคนร้ายที่กระทำความผิดดังกล่าวมานี้ ถ้ามีในอารามใด ก็ให้ท่านผู้เปนเจ้าอารามเอาโทษแก่ถานานุกรม เจ้าหมู่ เจ้าคณะของผู้กระทำผิดโดยสมควรแก่โทษมากแลน้อย ให้พระราชาคณะถานา พระครู เจ้าอธิการผู้เปนเจ้าอาราม จงตรวจตรากำชับว่ากล่าวกันให้กวดขันอย่าได้ประมาท จึงจะพ้นความผิดในพระราชอาณาจักร์

กฎประกาศมาณวันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีฉลูเบ็ญจศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ