เรือนผงมสุข สะหะครามชะอำ

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศก ๒๔๖๙

----------------------------

๏ สรวมชีพข้าพุทธะเจ้า ทรงชุบเกล้าปรากฎ
อิศวริยะยศขัตติยะเผ่า พระเจ้าบรมะวงศ์เธอ
เกียรติศักดิเสนอกรมะพระ นราธิปประพันธ์พงศ์
มกุฎวงศนฤบดี มหากวีนิพันธนวิจิตร
ราชโกษาทิกิจจิรุปการ บรมนฤบาลมหาสวามิภักดิ
ขัตติยศักดิอดุลย พหุลกัลยาณวัตร
ศรีรัตนตรัยคุณาลงกรณ นรินทรบพิตร
ถวายอัญชะลิตบทะมาศ พระบาทสมเด็จปรมินทร์
ประชาธิบดินทระเดชน์ดิลก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทอดตัวทอดชีวิตร์ บูชิตเชษฐะประยุระศักดิ์
มะหาจักรีศรีวงศ์ พึ่งยุคละบงกชะรัตน์
พระจอมกษัตริย์จอมเกษตร์ จอมอยุธเยศเดชดิลก
ผู้ปะถัมภกพุทธะศาสน์ เอกะราชราษฎร์เอกองค์
โดยจิตจงสวามิภักดิ์ รักพระประพฤติ์ยึดธรรม์
กลั่นราชะเกาศะโลบาย เพื่อผะดุงนิกายสยามะชาติ์
เพื่อผะดุงสยามะจักร์ เห็นตระหนักบรมะจริต
ตั้งพระจิตจริงจัง หวังเชิดศักดิ์จักรี
หวังเชีดชิวีไพร่ฟ้า หวังเชิดชิวาวิเทศะชน
ให้มลุผละรุ่งเรือง ให้บ้านเมืองสุขศันต์
ให้สินถวัลย์ชวะลิต ให้พาณิชยะเฟื่องฟู
ชูศิลปะสิทธิ์พิทยา ชูศึกษาสมประเทศ
ชูเดชชูคุณะมัย เสรีมศิวิไลสไททวี
แสนยินดีเสมือนมาท ใคร่สนองบาทบางขนาน
สมพะลาธิการเครื่องหมาย ปีติถวายชัยช่วย
อวยอาเศียรวาทวิศิษฏ์ จึ่งผูกลิลิตสดุดี
เย็นราชะพะลีบทะมาลย์ งานพระบรมะราชาภิเษก
เฉกสุทณฑะทีปปะทุมา เชีดบูชาเกียรติคุณ
จอมบุญจอมพะสุธา นะดามะหามงกุฏะราช
ทรงปกชาติ์ฉลององค์ มงคละรัตะนะโกสินทร์
ไว้คู่ดินคู่ฟ้า คู่แหล่งหล้าเฉลีมสถาน
ราชะสมภารผยองภพ โดยเคารพบาทะมูล
ทูลวิงวอนกะรุณา โปรดเม็ตตาทรงรับ
ไว้ประดับพระยุคละบาท ยามว่างราชะกะระณีย์
สำเริงกะวีวัจะนาท บำเรอบาทบางเมื่อ
เพื่อทรงอะนุสรณ์สาระถ้อย ของข้าน้อยชะราภาพ
ปลาบปลื้มพระกะรุณา ฝากสาราต่างตน
รองบาทะยุคละนิรันดร ถวายพระพรนิรันดะระลิขิต
แม้ชิวิตล่วงลับไป แต่น้ำใจจักเนา
ซบเกล้าหวังดีมุ่ง ให้ทรงผะดุงชาติ์ช้า
เสวยสุขนฤทุกข์ข้า บาทพร้อมประนอมสนอง บาระนี ฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า <กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์>

ขอเดชะ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ