พระนาม และนาม โหร และราชบัณฑิตบูชา และถวายน้ำอภิเษก กับพราหมณ์

ณพระที่นั่งอัฐทิศ เล่มต้น หน้า ๗๕ เแและ ๗๖

----------------------------

ทิศ

โหร หน้า ๗๕

ราชบัณฑิต หน้า ๗๖

พราหมณ์ หน้า ๗๖

มัชฌิมา

พระยา โหราธิบดี (แหยม วัชรโชติ)

หม่อมเจ้าพร้อม ละดาวัลย์ ปเรียญ

พระราชครูวามเทพมุนี (หว่าง รังสิพราหมณกุล) ถวายน้ำพระมหาศังข์

บูรพา

พระ ญาณเวท (ศุข ศุขะโชติ)

กรมหมื่น วิวิธวรรณปรีชา

พระสิทธิชัยบดี (อิน สิริพราหมณกุล) ถวายพระครอบสัมฤทธิ น้ำกลศทั่วทุกทิศ ถวายน้ำศังข์

อาคเนย์

ขุนโลกพรหมา (เพิ่ม เศษโชติ)

หลวง ธรรมนีเทศทวยหาญ (อยู่ อุดมศิลป์) ปเรียญ

พระครูอัษฎาจารย์ (ปลอด สวัสดิเวทิน)

ทักษิณ

หลวง โลกทีป (สุด ภาณุทัต)

พระยาวิจิตรธรรมปริวัตร (คำ พรหมกสิกร) ปเรียญ

พระครูสตานันทมุนี (แขก นาคเวทิน)

หรดี

โหรชื่น คลังเงิน

พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณนนท์)

หลวง เทพมุนี (เรือง รังสิพราหมณกุล)

ปัศจิม

หลวง ไตรเพทพิสัย (เผื่อน สุนทรโชติ)

พระยา มหานามราช (หม่อมราชวงศ์ จำนง นพวงศ์) ปเรียญ

หลวง ราชมุนี (สวาท รังสิพราหมณกุล)

พายัพ

โหรบาง เสมเสริมสุข

พระญาณวิจิตร (สิทธิ์ โลจนานนท์) ปเรียญ

หลวง สุริยาเทเวศร์ (สด ศะตะเวทิน)

อุดร

ขุน โลกพยากรณ์ (พร วรโชติ)

เจ้าพระยายมราช ปเรียญ

พราหมณ์นาค โกมลเวทิน

อิศาน

โหรใจ ทับเทศ

พระยา ปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาลลักษมณ์) ปเรียญ

พรามณ์ผล เศตะพราหมณ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ