พระนาม และนาม พระสงฆ์ที่เจรีญพระพุทธมนตร์

งานพระบรมราชาภิเษก ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เล่มต้น หน้า ๖๙

(องค์ที่เจริญพระพุทธมนตร์ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หมาย อ. พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หมาย พ. พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน หมาย จ. นั่งปรก หมาย ป. สวดท้องภาณ หมาย ภ. ร่วมสมาคมถวายศีลก่อนพระฤกษ์บรมราชาภิเษกสนาน หมาย ศ.) คือ :

. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้า ภุชงค์ สิริวฑฺฒน) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัตราชบพิธ พ. และ ศ. ทรงจุดเทียนชัย และถวายเทศน์

. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (หม่อมราชวงศ์ เจริญ ญาณฉนฺท) วัดระฆังโฆสิตาราม พ. และ ศ. ดับเทียนชัย

. สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺต) วัดเบญจมบพิตร พ. แล ศ

. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (แพ ติสฺสเทว) วัดสุทัศน์เทพวราราม พ. แล ศ

. พระญาณวราภรณ์ (หม่อมราชวงศ์ ชื่น สุจิตฺต) วัดบวรนิเวศวิหาร พ. และ ศ

. พระธรรมวโรดม (เข้ม ธมฺมสร) วัดพระเชตุพน พ

. พระพรหมมนี (แย้ม อุปวิกาส) วัดราชประดิษฐ จ

. พระสาสนโสภณ (เจริญ ญาณวร) วัดเทพศิรินทราวาส พ. อ่านประกาศเทวดา และถวายเทศน์

. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จัน สิริจนฺท) วัดบรมนิวาส จ.,

๑๐. พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนธัช) วัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.,

๑๑. พระโพธิวงศาจารย์ (อ้วน ติสฺส) วัดสุปัฏน์ จังหวัดอุบล อ.,

๑๒. พระธรรมปาโมกข์ (แจ่ม จตฺตสลฺล) วัดมงกุฎกษัตริยาราม พ.,

๑๓. พระธรรมโกศาจารย์ (เซ่ง อุตฺตม) วัดราชาธิวาส พ.,

๑๔. พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เฮง เขมจารี) วัดมหาธาตุ พ.,

๑๕. พระเทพสุธี (นาค สุมนนาค) วัดอรุณราชวราราม พ.,

๑๖. พระเทพกวี (มณี ฉนฺน) วัดบวรนิเวศวิหาร จ.,

๑๗. พระเทพเมธี (จู อิสฺสรญาณ) วัดมัชณิมาวาส จังหวัดสงขลา พ.,

๑๘. พระเทพเวที (อยู่ ญาโณทย) วัดสระเกศ พ.,

๑๙. พระเทพมุนี (เผื่อน ติสฺสทตฺต) วัดพระเชตุพน พ.,

๒๐. พระเทพโมลี (อยู่ อุตฺตรภทฺท) วัดประยูรวงศาวาส พ.,

๒๑. พระมงคลทิพยมุนี (มุ้ย ปณฺฑิต) วัดจักรวรรดิราชาวาส พ.,

๒๒. พระมงคลเทพมุนี (นวม พุทฺธสร) วัดอนงคาราม อ

๒๓. พระคุณวงศ์ (วอน นนฺทิย) วัดปรมัยยิกาวาส จังหวัดนนทบุรี พ

๒๔. พระราชสุธี (โชติ ธมฺมปโชติ) วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พ.,

๒๕. พระราชเวที (ปลด กิตฺติโสภณ) วัดเบญจมบพิตร พ.,

๒๖. พระศิริธรรมมุนี (จาบ เขมก) วัดบวรนิเวศวิหาร อ.,

๒๗. พระวรญาณมุนี (พร้อม จนฺทโชต) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก พ.,

๒๘. พระสุธรรมธีรคุณ (ขาว เขมก) วัดสามพระยา พ.,

๒๙. พระญาณเวที (บุญลือ ยติก) วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.,

๓๐. พระอุดรคณารักษ์ (ศรี พฺรหฺมโชติ) วัดพระเชตุพน พ.,

๓๑. พระญาณไตรโลก (ฉาย คงฺคสุวณฺณ) วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.,

๓๒. พระเมธาธรรมรส (เสาร โสริย) วัดพิชัยญาติการาม พ.,

๓๓. พระวิสุทธิโสภณ (โพ อินฺทสร) วัดมหรรณพาราม พ.,

๓๔. พระเทพสิทธินายก (เลียบ ปุณฺณสิริ) วัดเทวราชกุญชร พ.,

๓๕. พระอมรโมลี (อาบ อุปคุตฺต) วัดบวรนิเวศวิหาร จ

๓๖. พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิญาณ) วัดราชบพิธ จ.,

๓๗. พระทักษิณคณิศร (สาย ปุฺคงฺค) วัดอินทาราม จังหวัดธนบุรี อ.,

๓๘. พระญาณโพธิ (ใจ จนฺทโชติ) วัดพระเชตุพน อ.,

๓๙. พระธรรมุเทศาจารย์ (มุ่ย ธมฺมปาล) วัดราชโอรสาราม อ.,

๔๐. พระอริยธัชะ (พุด พุทฺธาณ) วัดสำแล จังหวัดปทุมธานี อ

๔๑. พระธรรมานุสารี (สว่าง จนฺทโชติ) วัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี อ.,

๔๒. พระชยาภิวัฒน (หนู ติสฺสรภิกฺขุ) วัดสมุดนิมิตต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.,

๔๓. พระธรรมารามคณี (หนู วิชิต) วัดโตนด จังหวัดหลังสวน อ.,

๔๔. พระวิสุทธิรังสี (เปลี่ยน อินฺทสร) วัดชัยชุมพลชะนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี อ.,

๔๕, พระอุดมญาณ (ดวด อุตฺตม) วัดเสาธงทอง จังหวัดนนทบุรี อ.,

๔๖. พระวินัยกิจโภศล (ตรี จนฺทสร) วัดกัลยาณมิตร อ.,

๔๗. พระรัตนมุนี (บาง ธมฺมรํสี) วัดหงสรัตนางาม อ.,

๔๘. พระศาสนุเทศาจารย์ (บุญ ปริปุณฺณสีล) วัดเศวตฉัตร อ.,

๔๙. พระกวีวงศ์ (กระแจะ วสุตฺตม) วัดบพิตรพิมุช อ.,

๕๐. พระประสิทธิ์ศีลคุณ (จ้อย สิริทตฺต) วัดโมลีโลกยาราม อ.,

๕๑. พระวิเชียรมุนี (บุญ ปุณฺณสุวณฺณ) วัดดุสิตาราม อ.,

๕๒. พระประสิทธิ์สุตคุณ (ทิม อุทิต) วัดราชนัดดาราม อ.,

๕๓. พระสุเมธมุนี (ลับ สงฺกิจฺจ) วัดชะนะสงคราม อ.,

๕๔. พระวิสุทธิสารเถร (ผ่อง ธมฺมโชติฺก) วัดคูหาสวรรค์ อ.,

๕๕. พระวิสุทธิสมาจาร (เซ็ก พฺรหฺมสร) วัดทองธรรมชาติ อ.,

๕๖. พระภัทรศีลสังวร (สาด อหึสก) วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ

๕๗. พระพุทธพยากรณ์ (เจริญ อุปติสฺส) วัดอัปสรสวรรค์ อ.,

๕๘. พระสุวรรณวิมลศีล (ลับ ติสฺสโชติ) วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.,

๕๙. พระสังกิจจคุณ (ขำ อินทวํส) วัดตรีทศเทพ อ.,

๖๐. พระธรรมธราจารย์ (อ่อน ปฺุตตม) วัดมหาพฤฒาราม อ.,

๖๑. พระศรีสมโพธิ (ช้อย านทตฺต) วัดมหาธาตุ อ.,

๖๒. พระวิเชียรธรรมคุณาธาร (โสม ฉนฺน) วัดราชบุรณะ อ.,

๖๓. พระพินิตพินัย (ชั้น กมาธิก) วัดมงกุฎกษัตริยาราม อ

๖๔. พระธรรมกิติ (นาค เมณฺฑกนาม) วัดระฆังโฆสิตาราม อ.,

๖๕. พระวิเชียรกวี (ฉัตร อินฺทสุวณฺณ) วัดพระเชตุพน อ.,

๖๖. พระศีลาจารพิพัฒ (ช่วย อิสฺสรญาณ) วัดสระเกศ อ.,

๖๗. พระญาณสมโพธิ (สวัสดิ์ กิตฺติสาร) วัดมหหาธาตุ อ.,

๖๘. พระนิกรมมุนี (ปลื้ม อุตฺตร) วัดมหาธาตุ อ.,

๖๙. พระอมราภิรักขิต (ชัย ชิตมาร) วัดบรมนิวาส อ.,

๗๐. พระสาธุศีลสังวร (สีลรตน) วัดบวรนิเวศวิหาร อ

๗๑. พระธรรมปหังสนาจารย์ (เชื้อ จันฺทโชติ) วัดประยูรวงศาวาส อ.,

๗๒. พระอวิยกวี (สำราญ โกศล) วัดจักรวรรดิราชาวาส อ.,

๗๓. พระปริยัติบัณฑิต (ดำ อาภารํสี) วัดสุทัศนเทพวราราม อ.,

๗๔. พระศากยบุตติยวงศ์ (อยู่ ปุฺวฑฺฒน) วัดอรุณราชวราราม อ.,

๗๕. พระอริยมุนี (สว่าง ธมฺมโชติ) วัดเบญจมบพิตร อ.,

๗๖. พระสุนทรสมาจาร (พรหม อินฺทโชติ) วัดกัลยาณมิตร อ..

๗๗. พระพุทธวิริยากร (จัน จนฺทกนฺต) วัดโสมนัสวิหาร อ.,

๗๘. พระอุดมศีลคุณ (อิน อคฺคิทตฺต) วัดเทพศิรินทราวาส อ.,

๗๙. พระมหาคณิศร (ภา ภาณก) วัดราชบพิธ พ.,

๘๐. พระญาณรักขิต (ศรี นารท) วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.,

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ