พระนาม สมเด็จพระเจ้า และพระเจ้า บรมวงศ์เธอ ที่ได้รับพระราชทานพระราชสักการ ดอกไม้ธูปเทียนแพ

พระนาม สมเด็จพระเจ้า และพระเจ้า บรมวงศ์เธอ ที่ได้รับพระราชทานพระราชสักการ ดอกไม้ธูปเทียนแพ เล่มต้น หน้า ๒๔ คือ

ฝ่ายใน รับพระราชทานที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ รวมพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ๙ พระองค์ คือ

๑ กรมหลวง สมรรัตนสิริเชษฐ (พระองค์เจ้า โสมาวดี)

๒ พระองค์เจ้า อรุณวดี

๓ พระองค์เจ้า วาณีรัตนกัญญา

๔ พระองค์เจ้า กาญจนากร

๕ พระองค์เจ้า บุษบันบัวผัน

๖ พระองค์เจ้า แขไขดวง

๗ พระจงค์เจ้า นภาพรประภา

๘ พระองค์เจ้า ประดิษฐาสารี

๙ พระองค์เจ้า พวงสร้อยสอาง

พระเจ้าพี่นางเธอ รวม ๑๕ พระองค์ คือ

๑ พระองค์เจ้า ผ่อง

๒ พระองค์เจ้า จุฑารัตนราชกุมารี

๓ พระองค์เจ้า อรพินทุเพ็ญภาค

๔ พระองค์เจ้า สุวภักตร์วิไลย์พรรณ

๕ พระองค์เจ้า ประเวศวรสมัย

๖ พระองค์เจ้า ศศิพงศ์ประไพ

๗ พระองค์เจ้า เยาวภาพงศ์สนิท

๘ พระองค์เจ้า อรประพันธ์รำไพ

๙ พระองค์เจ้า ประภาพรรณพิไลย์

๑๐ พระองค์เจ้า อาทรทิพยนิภา

๑๑ พระองค์เจ้า อัพภันตรีประชา

๑๒ พระองค์เจ้า อดิศัยสุริยาภา

๑๓ พระองค์เจ้า ทิพยาลังการ

๑๔ พระองค์เจ้า วาปีบุษบากร

๑๕ พระองค์เจ้า เหมวดี

พระองค์เจ้า นภาพรประภา ทรงอ่านคำถวายพระพรแหนรวมทุกพระองค์

ฝ่ายหน้านั้น รับพระราชทานที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระเจ้า และพระเจ้า บรมวงศ์เธอ รวม ๕ พระองค์ คือ

๑ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมพระ นริศรานุวัดิวงศ์ (พระองค์เจ้า จิตรเจรีญ)

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ๔ พระองค์ คือ

๑ กรมหมื่น วิวิธวรรณปรีชา (พระองค์เจ้า จันทรทัตจุธาธาร)

๒ กรมพระ นราธิปประพันธ์พงศ์ (พระองค์เจ้า วรวรรณากร)

๓ กรมพระ ดำรงราชานุภาพ (พระองค์เจ้า ดิศวรกุมาร)

๔ กรมพระ สวัสดิวัดนวิศิษฏ์ (พระองค์เจ้า สวัสดิโสภณ)

พระเจ้าพี่ยาเธอ รวม ๔ พระองค์ คือ

๑ กรมพระ จันทบุรีนฤนาถ (พระองค์เจ้า กิตยากรวรลักษณ์)

๒ กรมหลวง กำแพงเพชรอัครโยธิน (พระองค์เจ้า บุรฉัตรไชยากร)

๓ กรมขุน สิงหวิกรมเกรียงไกร (พระองค์เจ้า วุฒิไชยเฉลีมลาภ)

๔ กรมขุน ชัยนาทนเรนทร์ (พระองค์เจ้า รังสิตประยุรศักดิ)

ต่างพระองค์ต่างทรงถวายพระพรจากพระโอฐเรียงพระองค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ