ขะบวนเสด็จพระราชดำเนิรสู่มณฑปพระกระยาสนานสรงพระมูรธาภิเษก

เล่มต้น หน้า ๙๙ และ ๑๐๐

แถว

ซ้าย

ขวา

หลวงเทพาจารย์ (มี วะสุพราหมณ์) พฤฒิบาศ เชีญพระพิฆเนศวร์

หม่อมเจ้าพร้อม ลดาวัลย์ ราชบัณฑิต เชีญพระชัยเนาวโลหะ รัชย์ ๕

เจ้าพนักงานแสงใน แกว่งบัณเฑาะว์

เจ้าพนักงานแสงใน แกว่งบัณเฑาะว์

เจ้าพนักงานแสงใน แกว่งบัณเฑาะว์

เจ้าพนักงานแสงใน แกว่งบัณเฑาะว์

พราหมณ์สุก โกมลเวทิน เป่าศังข์อุตตราวรรค

พราหมละไม รัตนพราหมณ์ เป่าศังข์อุตตราวรรต

พราหมณ์เผย เศตะพราหมณ์ เป่าศังข์อุตตราวรรต

พราหฺมณ์ตาด จารุเสน เป่าศังข์อุตตราวรรต

หลวงสุริยาเทเวศร์ (สด ศะตะเวทิน) เป่าศังข์ทักษิณาวรรต

พระครูสะตานันทมุนี เป่าศังข์ทักษิณาวรรต

หลวงราชมุนี โปรยเข้าตอก

พระครูอัษฎาจารย์ โปรยเฃ้าตอก

พระสิทธิชัยบดี นายกพฤฒิบาศ

พระราชครวามเทพมุนี นายกพราหมณ์พิธี

พระองค์พระเจ้าอยู่หัว เจ้าพนักงานภูษามาลา เชีญพระเครื่องสูงตาดทอง

เจ้าพนักงานภูษามาลา เชีญพระบังสูรย์

๑๐

พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ เชีญพานทองรองฉลองพระบาท

พระยามานพนริศร (ทองเจือ ทองเจือ) เชีญพระแสง

ทั้งนี้ฉะเพาะเพลาสรงพระมูรธาภิเษกณมณฑปพระกระยาสนาน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ