ข้าราชการหัวเมือง ซึ่งเข้ามาสนองพระเดชพระคุณในงานพระบรมราชาภิเษก

เล่มต้น หน้า ๘๑ ถึง ๘๖

สมุหพระราชมนเทียร ทูลเบีก อุปราชและสมุหเทศาภิบาลเฝ้าก่อนสวดมนตร์วันกลาง

๑. หม่อมเจ้า ธำรงศิริ ศรีธวัช ปกมณฑล ปราจิน

๒. หม่อมเจ้า สฤษดิเดช ชยางกูร ปกมณฑลปัตตานี

๓. เจ้าพระยา สุรบดินทร์สุรินทรฦาชัย อุปราชมณฑลพายัพ

๔. พระยา โบราณราชธานินทร์ อุปราชมณฑลอยุธยา

๕. พระยา ราชนกูลวิบูลยภักดี อุปราชมณฑลอิศาน

๖. พระยา เดชานุชิต ปกมณฑลมหาราษฎร์

๗. พระยา คงคาธราธิบดี ปกมณฑลสุราษฎร์

๘. พระยา ศรีธรรมศกราช ปกมณฑลอุบลราชธานี

๙. พระยา ศรีสุริยราชวรานุวัตร ปกมณฑลพิษณุโลก

๑๐. พระยา รณชัยชาญยุธ ปกมณฑลร้อยเอ็จ

๑๑. ฟระยา สุรินทราชา ปกมณฑลภุเก็ต

๑๒. พระยา มหินทรเดชานุวัตน ปกมณฑลนครสวรรค์

๑๓. พระยา คทาธรบดี ปกมณฑลราชบุรี

๑๔. พระยา เพชรปาณี (ดั่น รักตประจิต) ปกมณฑลนครราชสีมา

๑๕. พระยา ไกรเพชรรัตนสงคราม (ชม โชติกะพุกกณะ) ปกมณฑลจันทระบุรี

๑๖. พระยา สุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ปกมณฑลนครชัยศรี

ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย ทูลเบีกเจ้าผู้ครองนครเฝ้าต่อไป

๑. เจ้าแก้วเนาวรัฐ ผู้ครองนครเชียงใหม่

๒. เจ้าจักรคำขจรศักดิ ผู้ครองจังหวัดลำภูญ

๓. เจ้ามหาพรหมสุรธาดา ผู้ครองจังหวัดน่าน

ข้าราชการหัวเมืองเฝ้า

๑. พระยาเพชรพิสัยศรีสวัสดิ์ (แม้น วสันตสิงห์) ปลัดมณฑลพายัพ

๒. หลวงประนาทกรณี (ถม อินทรสูต) อัยยการมณฑลพายัพ

๓. เจ้าราชวงศ์ (แก้ว ภาพเมรุ) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

๔. เจ้าราชสัมพันธ์ (วงศ์ตวัน ณเชียงใหม่) เสนามหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่

๕. พระยากัลยาณวัฒนวิศิษฏฺ (เชียร กัลยาณมิตร) ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

๖. พระยาประสาทวิริยกิจ (เลี่ยม รามบุตร) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

๗. หม่อมเจ้าธงชัยศิริพันธ์ ศรีธวัช ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

๘. พระยา พนมนครานุรักษ์ (อุ๊ย นาครทรรพ) ผู้ว่าราชการเมืองนครพนม

๙. พระสวัสดิเวียงชัย (สุวรรณ สมิตสุวรรณ) อัยยการมณฑลร้อยเอ็จ

๑๐. หลวงประจำคดี (บัวรส จันทพิมพะ) อัยยการมณฑลอุดร

๑๑. พระยา วิสุทธิราชรังสรรค์ (ใหญ่ บุนนาค) ผู้ว่าราชการจังหวัดขุขัน

๑๒. ฟระยาพิริยวิชัย (เทียบ สุวรรณิน) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๑๓. หม่อมเจ้า ทองเตีม ทองแถม ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจินบุรี

๑๔. หม่อมเจ้า นพมาศ นวะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทระบุรี

๑๕. พระยา จินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิ-ชูโต) ปลัดมณฑลนครชัยศรี

๑๖. พระยา พิพิธอำพล (ประเดิม อังศุสิงห์) ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

๑๗. พระยา รัษฎานุประดิษฐ์ (สิน เทพหัสดิน ณอยุธยา) ผู้ว่า

ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๘. หม่อมเจ้า โสตถิผล ชมพูนุท ปลัดมณฑลนครศรีธรรมราช

๑๙. พระยา พิพิธเสนามาตย์ (นิโวะ อับดุลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสายบุรี)

๒๐. พระยา ภูผาภักดี (นิเงาะ) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

๒๑. พระยา ตรังคภูมาภิบาล (เจิม ปันยารชุน) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

๒๒. พระยา ภูมินาถภักดี (กูบฮารุเด็น บินตำมะงง) จางวางจังหวัดสตูล

ปลัดทูลฉลองกทรวงกลาโหม ทูลเบีกนายพลและนายพันทหารบกหัวเมืองเฝ้า

๑. หม่อมเจ้า อลงกฎ ศุขสวัสดิ แม่ทัพน้อยที่ ๒

๒. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ทศศิริวงศ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๔

๓. พระยา รามกำแหง (ทองอยู่ ภีมโยธิน) ผู้บัญชาการกองพลที่ ๒

๔. พระยา วรเดชศักดาวุธ (ชื่น สรรพตานนท์) ผู้บัญชาการกองพลที่ ๙

๕. พระยา ประเสรีฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) ผู้บัญชาการกองพลที่ ๕

๖. พระยา อานุภาพไตรภพ (จำรัส เทพหัสดิน ณอยุธยา) ผู้บัญชาการกองพลที่ ๘

๗. พระยา เสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวง เล็ก สนิทวงศ์) ผู้บัญชาการกองพลที่ ๓

ปลัดทูลฉลองกระทรวงยุตติธรรม ทูลเบีกอธิบดีผู้พิพากษาหัวเมืองเฝ้า ต่อนั้น

๑. พระยา ภะรตราชสุพิช (ช้อย เหมะจันทร์) มณฑลอยุธยา

๒. พระยา วิเศษธรรมธาดา (ประเสริฐ หงสไกร) มณฑลนครชัยศรี

๓. พระยา กุศะนเรศร์เรืองศิลป์ (ย้อย ผลาวสุ) มณฑลราชบุรี

๔. พระยา วิศิษฏธรรมธาดา (เหล็ง อัศวนนท์) มณฑลพิษณุโลก

๕. พระยา กนิษกะสุภัทร (พุฒ ศรินทุ) มณฑลมหาราษฎร์

๖. พระยา กฤษณะราชอำนวยศิลป์ (พุฒ สุมนสุข) มณฑลพายัพ

๗. พระยา นนทธรรมธาดา (ฉัตร ฉัตรเนตร) มณฑลร้อยเอ็จ

๘. พระยา ปุรุราชรังสรรค์ (เวร จินตวร) มณฑลสุราษฎร์

๙. พระยา ทุษยันต์รังสฤษฏ์์ (ทองคำ กาญจนโชติ) มณฑลศรีธรรมราช

๑๐. พระยา อัชราชทรงสิริ (แม้น อรุณลักษณ์) มณฑลภุเก็ต

๑๑. พระ วรศาสตร์วินิจฉัย (ประสงค์ อมาตยกุล) มณฑลปัตตานี

๑๒. พระ สุทธิพากย์วินิจฉัย (สวัสดิ์ สาริกะภูติ) มณฑลนครราชสีมา

๑๓. พระ เทพปัญญา (ภักดิ นวมะรัตน์) มณฑลอุบล

๑๔. พระ ราชปัญญา (เสงี่ยม ศุขบุตร) มณฑลอุดร

๑๕. พระ อัฏกิจวินิจฉัย (พร นรพัลลภ) มณฑลนครสวรรค์

รวมข้าราชการหัวเมืองทั้งฝ่ายทหารพลเรือนเฝ้าวันนี้ ๖๓ ท่าน

ปลัดทูลฉลองกทรวงกลาโหม ทูลเบีกนายทหารหัวเมืองเฝ้าอีกในวันสวดมนตร์คืนท้าย หน้า ๘๙

๑. พระยา สุรนาถเสนี (เทิ่ง ศิลานนท์) ปลัดทัพน้อยที่ ๒ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑

๒. พระยา จตุรงค์สงคราม (สงกรานต์ จาตุรงคกุล) เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒

๓. พระ วิชิตพลหาญ (อึ่ง โพธิกนิษฐ์) ผู้บังคับการกองทหารราบที่ ๑๕

๔. พระยา ศรีสุรสงคราม (เปลื่อง ดิสกะโยธิน) ผู้บังคับการกองทหารราบที่ ๔

๕. พระ จงศรวิทย์ (เพี้ยน สมิตานนท์) ผู้บังคับการกองทหารราบที่ ๑๒

๖. พระ ศักดิศัลยาวุธ (เยี่ยม สุคนธทรัพย์) ผู้บังคับการกองทหารราบที่ ๘

๗. พระ ประชาฤทธิฦาชัย (ตุ๊ รัตรัตนะ) ผู้บังคับการกองทหารราบที่ ๕

รวมนายทหาร ๗ ท่าน

อนึ่งตอนที่กล่าวถึงเสด็จถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าเล่มต้น หน้า ๙๑ นั้น เขียนตามทราบจากคำบอกเล่า แม้ไม่ปรากฏในหมายใหญ่ ก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นมั่นคง พึ่งตระหนักชัดว่า หามูลมิได้ (นอกจากลือ) เมื่อได้เห็นในพระราชนิพนธ์ คำนำโคลงลิลิตนี้ และเมื่อได้พิมพ์ตอนที่ว่านี้เสียเรียบร้อยแล้ว จึงมีตอนเดียว (ในมากตอน) ที่เกินจริงไป แต่แม้กระนั้นก็เพิ่มไพเราะยวนจับใจในโคลงลิลิตนี้ขึ้นหนักหนา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ