ประกาศเทวดาในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกสัปดมราชมหาจักรีวงศ์

เล่มต้น หน้า ๗๕

สรชฺชํ สเสนํ สพฺนธุํ นรินฺทํ ปริตฺตานุภาโว สทา รกฺขตูติ

ผริตฺวาน เมตฺตํ สเมตฺตา ภทนฺตา อวิกฺขิตฺตจิตฺตา ปริตฺตํ ภณนฺตุ ฯ

ภทนฺตา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย นิมนตพระผู้เป็นเจ้าสำรวมจิตต์อย่าให้ส่ายในอารมณ จงกอบด้วยเมตตาพรหมวิหาร แผ่ไปในพระบรมราชวงศ์ข้าราชการแล้วจงสวดพระปริตรอธิฏฐานจิตต์ว่า ขออานุภาพพระปริตรนี้ จงคุ้มครองป้องกันรักษาสมเดจบรมกษัตริยกับทั้งราชมไหศวรยสมบัติ แลพระราชวงศานุวงศเสนาพฤฒามาตย ให้ปราศจากสรรพอุปัทวทุกขเจริญสุขสิริสวัสดิเป็นนิพัทธนิรันดรเทอญ ฯ

สคฺเค กาเม จ รูเป

คิริสิขรตเฏ จนฺตลิกฺเข วิมาเน

ทีเป รฏฺเ จ คาเม

ตรุวนคหเน เคหฺวตฺถุมฺหิ เขตฺเต

ภุมฺมา จายนฺตุ เทวา

ชลถลวิสเม ยกฺขคนฺธพฺพนาคา

ติฏฺนฺตา สนฺติเก ยํ

มุนิวรวจนํ สาธโว เม สุณนฺตุ ฯ

โภนฺโต เทวสงฺฆา ดูกรหมู่เทพยอมรนิกรยักษคนธรรพกุมภัณฑนาคทั้งหลาย มีอาทิคือ ท้าวธตรฐราช ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ แลท้าวกุเวรราช กับทั้งสมเดจวัชรินทรเทพโกสีย์ ผู้มีมหิพธิอำนาจ มิทิพยโคตรทิพยจักยุธันประเสริฐ ยังเกิดอยู่ในทิพยาพิมานมาส แลเทพยเจ้าซึ่งเนาอยู่ในภูมิพฤกษบรรพตากาศฉะกามาวจรโสฬศพรหมพิภพ อีกองค์มหิศวรวิษณุนพเคราะหเทพยดาทวาทศราศีสถิต กับทั้งเทพยสัปตพิศนักษัตรดารา แลเทพยไทยอันอภิบาลบำรุงรักษาพระมหานครพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งเศวตฉัตรมนทิรรัตนปราสาท จงมาสโมสรสันนิบาตในพระราชนิเวศนมหาสถาน สมาทานเบญจางคิกศีล สดับรับรศพระสัทธรรมพุทโธวาทศาสนกถา จงปรีดารับราชพลีทั้งสองประการ คืออามิสพลี มีต้นว่าธูปเทียนสุคนธบุบผชาติโภชนาหารอันเอมโอช ที่โปรสให้จัดสรรเป็นเครื่องสักการพิธี แลธรรมพลี คือพระราชกุศลที่ทรงบำเพญในงารพระบรมราชาภิเษกครั้งนี้ มีต้นว่าทรงบูชาพระษรีรัตนตรัย ทรงบริจาคไทยธรรมไตรจีวรพัสตรขัชชะโภชนาหารแลสมณะปริกขารอันประณีตแด่พระภิกษุสงฆ ทรงพระราชูทิศแก่เทพยทั้งปวงเป็นธรรมบรรณาการ จงมีไมตรีจิตต์สถิตเป็นสักขีพยานในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ฯ จำเดิมแต่สมเด็จพระบรมนราธิบดีประถมกษัตริย์ในพระบรมวงศทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยานี้มา คณนาได้ถึง ๑๔๔ ปี มีบรมกษัตริยได้เสวยไอศวรยาธิปัตยสืบสุริยสันตติวงศถึง ๖ พระองค์ล่วงแล้วมา ทุกพระองค์ได้ทรงปกครองแผ่นดินโดยผาสุกสวัสดิ คลาดแคล้วจากสรรพพิบัติอุปัทวภยันตราย พระราชอาณาจักรปราศจากรส่ำรสาย สงบราบคาบ ทั้งนี้ก็เห็นแท้แน่ว่า เป็นด้วยอานุภาพเทพไทยทั้งปวงช่วยอภิบาลรักษา ฯ กาลบัดนี้ พระราชวงศายวงศเสนาบดีมนตรีมุขสมณะพราหมณาจารย มีสมานฉันท์ประชุมกันตั้งพระราชพิธีถวายพระบรมราชาภิเษก แด่สมเดจบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ ซึ่งเสด็จผ่านพิภพฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมเชฏฐาธิราช สืบสุริยสันตติวงศ์ อันจะได้ทรงพระปรมาภิไธยประกาสิตว่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก มหันตเดชนดิลกรามาธิบดี เทพยปรียมหาราชรวิวงศ์ อสัมภินพงศพีระกษัตร บุรุษรัตนราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสำศุทธเคราหณีจักรีบรมนาถ จุฬาลงกรณราชวรางกูร มหามกุฏวงศวีรสุรชิษฐ ราชธรรมทศพิธอุต์กฤษฏนิบุณ อดุลยกฤษฎาภินีร์หาร บูรพาธิการสุสาธิตธันยลักษณวิจิตรเสาภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคมานท สนธิมตสมันตสมาคม บรมราชสมภาร ทิพยเทพาวตาร ไพศาลเกียรติคุณ อดุลยศักดิเดช สรรพเทเวศปริยานุรักษ มงคลลัคนเนมาหวัย สุโขทัยธรรมราชา อภิเนาวศิลปศึกษาเดชนาวุธ วิชัยยุทธศาสดรโกศล วิมลนรรยพินิต สุจริตสมาจาร ภัทรภิชญานประดิภาพสุนทร ประวรศาสโนปสดมภก มูลมุขมาตยวรนายกมหาเสนานี สราชนาวีพยูหโยธโพยมจร บรมเชษฐโสทรสมมต เอกราชยยศสธิคมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร ศรีรัตโนปลักษณ มหาบรมราชาภิเษกาภิษิกต์ สรรพทศทิควิชิตเดโชชัย สกลมไหศวรยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทร มหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชันยาศรัย พุทธาทิไตรรัตนศรณารักษ วิศิษฏศักตอัครนเรศวราธิบดี เมตตากรุณาศีตลหฤทัย อโนปไมยบุนยการ สกลไพศาลมหารัษฎราธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จเถลิงถวัลยราชพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศมหาสถาน อภิบาลสยามรัฐมหามณฑลฯ ขอเทพยเจ้าทั้งหลาย มีกมลประกอบด้วยเมตตา ช่วยกันคุ้มครองรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ ให้ทรงพระเจริญในสิริราชสมบัติชัชวาลย์ด้วยพระราชศักดาดิเรกยศ ปรากฏแผ่ไพศาลไปในนานาประเทศ ทุกเขตต์ขันธรัชสีมา ปราศจากสรรพภัยพยาธิทุกข เสวยไอศวรยสุขทฆายุศมชนมสวัสดิ์ จงขจัดสรรพทุกขาดูร พูลสุขเกษมเปรมปรีดี ตลอดถึงพระราชวงศานุวงศเสนาบดีอมาตยราชบริพาร สมณพราหมณาจารยประชานิกรทั้งในกรุงเทพมหานครทั้งในหัวเมืองมณฑลชั้นในชั้นนอก ปันออกเป็นเมืองเอกโทตรีจัตวา อีกทั้งในประเทศราชธานีทั่วรัชสีมาอาณาเขตต์

อนึ่งขออานุภาพเทพยมเหศวรศักดิ แลเทพยผู้อภิรักษก์พระมหานครราชธานีนี้ มีพระสยามเทวาธิราช พระกาฬไชยศรีแลพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง เทพารักษหลักพระนครเป็นต้นไป จงบันดาลบรรดาไพรัชประเทศต่างเขตต์ขันธสีมา ให้มีหิตูปเทศจิตต์ไกลจากวิหิงสา ไม่ก่อกิจอมิตรไพรีมารันทำ กลับเป็นสัมพันธมิตรสนิธสนมน้อมนำประโยชน์มาสู่พระมหานครให้สมบูรณพูลสวัสดิ ยังหมู่เสนาพลนิกายให้มีมนัสร่วมสามัคคีธรรมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มั่นคงในความสวามิภักดิ เป็นกำลังพิทักษ์รักษารัชสีมาให้ราบคาบ มีสูรภาพเหี้ยมหาญพอจะต่อยุทธ์ชิงชัยจากศัตรู เมื่อถึงเวลาจะเข้าสู้สงคราม เชิดชูความเป็นเอกราชย์ของชาติให้ยืนยง ยังหมู่พระราชวงศานุวงศเสวกามาตยราชบริพาร ให้พรักพร้อมสมัคสมานฉันท์ช่วยกันปฏิบัติราชกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกตัญญูเป็นกำลังค้ำชูพระราชอาณาจักรให้เจริญมั่น ยังสรรพอุปัทวะอย่าให้เกิดมีแก่ประชาชน ยังฝนให้ตกต้องตามฤดูถาล เกื้อกูลแก่สรรพธัญญาหารพืชผลพฤกษาลดาชาติ ยังเหล่าสัตว์จตุบททวิบาทให้ปราศจากอันตราย เกิดสืบพืชพันธุ์เจริญแพร่หลายเป็นอุปการแก่มนุษยนิกร ยังพระมหานครให้สมบูรณด้วยโภคสมบัติไหลหลั่งถั่งมามิได้ ขัดทั่วทิศานุทิศ ขอจงประสิทธิฺศุภมนุญผลโดยนัยประกาศอันอาตมาพรรณนามาฉนี้

ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา

ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา

ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ