พระพรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าถวายอติเรกพิเศษ เป็นปฐมะฤกษ์

เล่มต้น หน้า ๑๑๙

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าถวายอดิเรกพิเศษเป็นประถมฤกษ์ ว่า

๏ พุทธานุภาโว ปรมินฺทมหาชปาธิปกํ มหาราชํ อภิรกฺขตุ ฯ

๏ ธมฺมานุภาโว ปรมินฺทมหาปชาธิปกํ มหาราชํ อภิรกฺขตุ ฯ

๏ สํฆานุภาโว ปรมินฺทมหาปชาธิปกํ มหาราชํ อภิรกฺขตุ ฯ

๏ พุทฺธานุภาวํ นิสฺสาย ปรมินฺทมหาปชาธิปโก มหาราชา พุทฺธสาสนํ อุปถมฺเภนฺโต จิรํ รชฺเช ปติฏฐาตุ ฯ

๏ ธมฺมานุภาวํ นิสฺสาย ปรมินฺทมหาปชาธิปโก มหาราชา รฏฺฐํ อภิปาเลนฺโต สพฺพูปสคฺเคหิ วิคจฺฉตุ ฯ

๏ สํฆานุภาวํ นิสฺสาย ปรมินฺทมหาปชาธิปโก มหาราชา ปชํ ปสาเสนฺโต สพฺพกิจฺเจสุ สามตฺถิยํ อาปชฺชตุ ฯ

๏ พุทฺธานุภาเวน ปรมินฺทมหาปชาธิปกสฺส มหาราชสฺส เตโช ภวตุ

๏ ธมฺมานุภาเวน ปรมินฺทมหาปชาธิปกสฺส มหาราชสฺส อิทฺธิ ภวตุ ฯ

๏ สํฆานุภาเวน ปรมินฺทมหาปชาธิปกสฺส มหาราชสฺส อิสฺสริยํ ภวตุ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ