พระนาม และนาม พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ

ที่รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าร่วมในมงคลมหาสมาคม

งานพระบรมราชาภิเษก สัปดมราชมหาจักรีวงศ์

เล่มต้น หน้า ๗๐ ถึง ๗๔ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

----------------------------

ฝ่ายหน้า

พระบรมราชวงศ์

๑. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า ภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยา ภาณุพันธุวงศ์วรเดช

๒. สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้า บริพัตร์สุขุมพันธุ์ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต

๓. สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้า มหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ ปเรียญ ชั้น เอม, ดี, มหาวิทยาลัยโฮวาร์ด

๔. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมพระนริศรานุวัดิวงศ์

๕. สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้า ยุคลทิฆัมพร กรมขุนลพบุรีราเมศวร์ (พระองค์เจ้า) ปเรียญ ชั้น เอม, เอ, มหาวิทยาลัยเคมบริช

๖. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่น ราชศักดิสโมสร (พระองค์เจ้า กมลาศนเลอสรรค์)

๗. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่น วิวิธวรรณปรีชา

๘. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ นราธิปประพันธ์พงศ์

๙. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ ดำรงราชานุภาพ

๑๐. พระเจ้าบรมวงศ์เจอ กรมพระ สวัสดิวัดนวิศิษฏ์

๑๑. พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระ จันทบุรีนฤนาถ

๑๒. พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวง กำแพงเพชรอัครโยธิน

๑๓. พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุน สิงหวิกรมเกรียงไกร

๑๔. พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุน ชัยนาทนเรนทร์

๑๕. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น อนุพงศ์จักรพรรดิ (หม่อมเจ้าและพระองค์เจ้า เสรฐวงศ์วราวัตร)

๑๖. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น อนุวัตนจาตุรนต์ (หม่อมเจ้าและพระองค์เจ้า อ๊อศคาร์นุทิศ)

๑๗. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จุมภฏพงศ์บริพัตร์

พระราชอนุวงศ์

๑. พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า วรวุฒิอาภรณ์ราชกุมาร

๒. พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น พิทยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้า รัชนีแจ่มจรัส )

๓. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ดรุณวัยวัฒน์ (หม่อมเจ้า)

๔. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ทศศิริวงศ์ (หม่อมเจ้า)

๕. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า สนิทพงศ์พัฒนเดช (หม่อมเจ้า ตุ้ม)

๖. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า คำรบ (หม่อมเจ้า)

๗. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จรูญศักดิกฤดากร (หม่อมเจ้า) ปเรียญ ชั้น บี, เอ, มหาวิทยาลัยเคมบริช

๘. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ศุภโยคเกษม (หม่อมเจ้า ขุนเณร)

๙. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ไตรทศประพันธ์ (หม่อมเจ้า) ปเรียญ ชั้น บี,เอ, มหาวิทยาลัยเคมบริช

๑๐. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ธานีนิวัต (หม่อมเจ้า) ปเรียญ ชั้น บี, เอ, มหาวิทยาลัยออกซเฟีร์ต

หม่อมเจ้าพานทอง

๑. หม่อมเจ้าเพี่ม ลดาวัลย์

๒. หม่อมเจ้าบวรเดช กฤดากร

๓. หม่อมเจ้าเสรฐสิริ กฤดากร

๔. หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร

๕. หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร

๖. หม่อมเจ้าอลงกฎ ศุขสวัสดิ

๗. หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์

๘. หม่อมเจ้าโชติรส เกษมสันต์

๙. หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์

๑๐. หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรรค์ กมลาสน์

๑๑. หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี

๑๒. หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช

๑๓. หม่อมเจ้าธำรงศิริ ศรีธวัช

๑๔. หม่อมเจ้าสุธาสิโนทัย เทวะกุล

๑๕. หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร

๑๖. หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ ปเรียญ ชั้น บี, เอ, มหาวิทยาลัยเคมบริช

๑๗. หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ ปเรียญ ชั้น เอม, เอ, มหาวิทยาลัยออกซเฟีร์ต

๑๘. หม่อมเจ้าจุลดิศ ดิศกุล

๑๙. หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์ ไชยันต์

รวมพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ๔๖ พระองค์

----------------------------

ข้าราชการฝ่ายหน้า

มหาอำมาตย์

๑. มหาอำมาตยนายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

๒. เจ้าพระยาอภัยราชา (หม่อมราชวงศ์ ลบ สุทัศน์)

๓. เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์ สท้าน สนิทวงศ์)

๔. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

๕. เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลีม ณ นคร)

๖. เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาชัย (พร จารุจินดา)

๗. เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)

๘. เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล)

๙. เจ้าแก้วเนาวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ (เจ้าแก้ว ณ เชียงใหม่)

๑๐. เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองจังหวัดลำพูน (น้อยจักรคำ ณ ลำพูน)

๑๑. เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองจังหวัดน่าน (มหาพรหม ณ น่าน)

๑๒. พระยาโบราณราชธานินทร์ อุปราช (พร เตชคุปต์)

๑๓. พระยา ราชนกูลวิบูลยภักดี อุปราช (อวบ เปาโรหิตย์)

๑๔. พระยา มหินทรเดชานุวัตน์ สมุหเทศาภิชาล (ใหญ่ ศยามานนท์)

๑๕. พระยา คงคาธราธิบดี สมุหเทศาภิบาล (พลอย ณ นคร)

๑๖. พระยา ศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาล (ศุข ดิษยบุตร)

๑๗. พระยา รณชัยชาญยุทธ สมุหเทศาภิบาล (ถนอม บุญเกตุ)

๑๘. พระยา ศรีธรรมศกราช สมุหเทศาภิบาล (ปิ๋ว บุนนาค)

๑๙ พระยา เดชานุชิต สมุหเทศาภิบาล (หนา บุนนาค)

๒๐. พระยา สุรินทราชา สมุหเทศาภิชาล (นกยูง วิเศษกุล)

๒๑. พระยา คทาธรบดี สมุหเทศาภิบาล (เทียบ อัศวรักษ์)

๒๒. พระยา ศรีธรรมาธิราช ปลัดทูลฉลอง (เจีม บุณยรัตพันธุ์)

๒๓. พระยา เพชรดา (สอาด ณป้อมเพ็ชร์)

๒๔. พระยา วิสูตรสาครดิษฐ์ เจ้าท่า (สาย โชติกเสถิยร)

๒๕. พระยา เทพวิทูร อัยยการ (บุญช่วย วณิกกุล)

๒๖. พระยา สุริยานุวัตร (เกีด บุนนาค)

๒๗. พระยา สิริรัตนมนตรี (สงบ สุจริตกุล)

๒๘. พระยา สุพรรณสมบัติ (ติณ บุนนาค)

๒๙. พระยา ไพศาลศิลปสาตร์ ปลัดทูลฉลอง (รื่น ศยามานนท์)

๓๐. พระยา สวัสดิวรวิถี ปลัดทูลฉลอง (หม่อมราชวงศ์ สายหยุด สนิทวงศ์) ปเรียญ ชั้น บี,เอ, มหาวิทยาลัยเคมบริช

๓๑. พระยา เทพหัสดิน อธิบดี (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

๓๒. พระยา อิศรพันธุ์โศภน ปลัดทูลฉลอง (หม่อมราชวงศ์ ชม อิศรางกูร)

๓๓. พระยา ธรรมศาสตร์นาถประณัย (จุ้ย สุวรรณทัต)

๓๔. พระยา นรเนติบัญชากิจ (รัตน์ เศรษฐบุตร)

๓๕. พระยา มหาวินิจฉัยมนตรี (เภา ภวมัย)

๓๖. พระยา เผด็จดุลบดีศรีสรคม (เลียบ อรรถยุกติ)

๓๗. พระยา จินดาภิรมย์ราชสภาบดี (จิต ณ สงขลา)

๓๘. พระยา สรรพกิจเกษตรการ (เก๊ง หุตะสิงห์)

รวมมหาอำมาตย์ ๓๘ ท่าน

----------------------------

นายพล

๑. เจ้าพระยา บดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร)

๒. พระยา พระกฤษณรักษ์ ปลัดทูลฉลอง (สวาสดิ์ บุนนาค)

๓. พระยา เทพอรชุน (อุ่ม อินทรโยธิน)

๔. พระยา ศรีสรราชภักดี (หม่อมราชวงศ์ ฉาย กำภู)

๕. พระยา สีหราชฤทธิไกร (เล็ก ปาณิกบุตร)

๖. พระยา ฤทธิไกรเกรียงหาญ (สาย ธรรมานนท์)

๗. พระยา เทพาธิบดี (เจี่น บุนนาค)

๘. พระยา สุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค)

๙. พระยาภักดีภูธร (ชื่น ภักดีกุล)

รวมนายพล ๙ ท่าน

กระทรวงวัง

มหาเสวก

๑. เจ้าพระยา ธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ ปุ้ม มาลากุล)

๒. เจ้าพระยา ราชศุภมิตร (อ๊อด ศุภมิตร)

๓. เจ้าพระยา มหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)

๔. พระยา เทเวศรวงศ์วิวัฒน์ (หม่อมหลวงวราห์ กุญชร)

๕. พระยา บริบูรณ์ราชสมบัติ (หม่อมราชวงศ์ มูล ดารากร)

๖. พระยา มหานามราช ปลัดทูลฉลอง (หม่อมราชวงศ์ จำนง นพวงศ์)

๗. พระยา เสถียรสุรประเพณี (ชม ชมะเสวี)

๘. พระยา พจนปรีชา สมุหพระราชพิธี (หม่อมราชวงศ์ สำเริง อิศรศักดิ)

มหาดเล็ก

๙. เจ้าพระยา รามราฆพ สมุหราชองครักษ์ (หม่อมหลวง เฟื้อ พึ่งบุญ)

๑๐. เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์ เย็น อิศรเสนา)

๑๑. พระยา บุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ์)

๑๒. พระยา อนิรุธเทวา (หม่อมหลวงฟื้น พึ่งบุญ)

๑๓. พระยา อุดมราชภักดี (โถ สุจริตกุล)

๑๔. พระยา ศรีวรวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ จิตร สุทัศน์)

๑๕. พระยา ราชศาส์นโสภณ (สอาด ชูโต)

๑๖. พระยา ประเสรีฐศุภกิจ (เพิ่ม ไกรฤกษ์)

๑๗. พระยา นรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์)

๑๘. พระยา อนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร)

รวมมหาเสวก ๑๘ ท่าน

สิริข้าราชการ ๖๕ ท่าน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ