ฎีกาโหรคำนวณพระฤกษ์

เล่มต้น หน้า ๒๕

กรมพระราชพิธี กระทรวงวัง

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๘

ข้าพระพุทธเจ้า เสวกโท พระยาโหราธิบดี กับโหรมีชื่อ พร้อมกันขอพระราชทานคำนวณพระฤกษ์บรมราชาภิเษก ขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาโดยทางสุริยคติกาลแลจันทรคติวารดฤถีตามคำภีร์ฎีกาโหราศาสตรนิยมว่า พระฤกษ์วันนี้ได้จัตุรงคโชคประกอบด้วยราชาแลลาภฤกษ์แลศรีจรร่วมพระราชลักขณาแลเปนลาภกับพระฤกษ์ทั้งกาลกิณีจรเปนมรณ นับว่าพระฤกษ์วันนี้สมบูรณ์ดียิ่งทุกประการซึ่งจะหาพระฤกษ์วันใดมาเทียบเทียมมิได้ ในคำภีร์กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจักทรงพระเจริญตะบะเดชะเกริกไกรพระราชกฤษฎาภินิศารไพศาลไปในทิศานุทิศ ราชศัตรูหมู่ปัจจามิตรภายนอกภายในจักพ่ายแพ้พระบรมเดชานุภาพทุกเมื่อ อีกพระบรมวงศานุวงศ์แลสมณชีพราหมณไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งหลาย จักร่มเย็นเป็นสุขโดยพระบรมโพธิสมภารปกเกล้าฯ ทั่วพระราชอาณาจักรสยาม

เพราะฉะนั้น ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ ตรงกับเดือน ๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ได้มหาศุภมงคลพระฤกษ์เวลา ๙ นาฬิกา กับ ๕๓ นาที ๕๒ วินาฑี ก่อนเที่ยง ขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่พระแท่นสรงทรงแปรพระพักตร์สู่เบื้องมหามงคลทิศอิศาณ พราหมณจะได้ถวายน้ำกลดแลน้ำพระมหาศังขชำระพระองค์ ทรงเครื่องพระมูรธาภิเษกสนานตามจารีตแบบอย่างสมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิกษัตราธิราชเจ้าสืบมา

ครั้นถึงเวลา ๑๐ นาฬิกากับ ๕๒ นาฑี ๕๒ วินาฑีก่อนเที่ยง เป็นประถมพระฤกษ์ ขอพระราชทานเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงพระแท่นภัทรบิฐไปจนถึงเวลา ๑๑ นาฬิกากับ ๑๒ นาฑี ๕๒ วินาฑี ก่อนเที่ยงเป็นที่สุดแห่งพระฤกษ์

เพื่อทรงพระเจริญพระราชสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล เมทนีดลสถลราชศัตรูกษัย

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า

(ลงนาม) เสวกโท พระยาโหราธิบดี

เสวกตรี พระญาณเวท

รองเสวกเอก หลวงโลกทีป

รองเสวกโท หลวงไตรเพทพิสัย

รองเสวกโท ขุนโลกพยากรณ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ