ขะบวนเสด็จพระราชดำเนิร ขึ้นพระที่นั่งภัทรบิฐบรมราชาภิเษก

เล่มต้น หน้า ๑๐๗

ขะบวนนำเหมือนเสด็จพระราชดำเนิรสู่มณฑปพระกระยาสนาน ขบวนตามนั้นดังต่อลงไปนี้

แถว

ซ้าย

ขวา

มหาเสวกตรี พระยาเทวาธิราช (หม่อมราชวงศ์ โป้ย มาลากุล) เชีญเศวตะฉัตร

รองเสวกเอก หลวงญาณสยมภู (วัน รังสิพราหมณกุล) เชีญพระสังวาลย์ธุหร่ำพราหมณ์

จางวางโท พระยา มหานามราช เชีญพระสุพรรณบัฏ

มหาเสวกโท พระยาอุทัยธรรม (หรุ่น วัชโรทัย) เชิญพานรองพระมหาพิชัยมงกุฏ)

จางวางตรี พระยาบริหารราชมานพ (เนียน สาคริก) เชีญทาณฑ์พระกร

มหาเสวกตรี พระยาวงศาภรณ์ภูษิต (รื่น วัชโรทัย) เชีญพระสอิ้ง พระนบ

เสวกโท พระยาราชโกษา (โบ๊ต วัชโรทัย) เชีญพระมหาสังวาลย์นพรัตนราชวราภรณ์

หัวหมื่น พระยามานพนริศร เชีญพระแสงขรรค์ชัยศรี

รองหุ้มแพร เชาวน์ ปาลกะวงศ์ณอยุธยา เชีญพัดวาลวิชนี

รองหุ้มแพร ผัน จัตรภักดี เชีญพระแสร้จามะรี

รองหุ้มแพร สมบุญผลพันธิน เชีญพระแสร้หางช้างเผือก

หุ้มแพร เลื่อน วิจารณบุตร เชีญพานรองฉลองพระบาท

รองตัวหมื่น จมื่นมหาดเล็ก (ฉัตร โชติกเสถียร) เชีญทาณฑ์พระกร เทวะรูป)

เสวกโทพระยา อภิมณฑราชา (จอย วัชโรทัย) เชีญพระธำมรงค์วิเชียร

เสวกเอกพระยาประชุมมงคลการ (ก๊าด วัชโรทัย) เชีญพระธำมรงค์รัตนวราวุธ

รองหัวหมื่นหลวงศักดินายเวร (สันติ์ สันติเสวี) เชีญพระแสงฝักทองเกลี้ยง

หุ้มแพร แจ่ม เงินยอง เชีญพระสุพรรณศรีบัวแฉก

รองหุ้มแพร กุญ พึ่งบารมี เชีญพานพระขันหมาก

รองหุ้มแพร นพ วิเศษเนียม เชีญพระมณฑป

รองหุ้มแพร เอีบ ยอดยุตร เชีญพระเต้าทักษิโณทก

รองหุ้มแพร นายรองสุจินดา (สุภร สัตยยุกด์) เชีญพระแสงดาพชเลย

รองหุ้มแพร นายรองขัน (คลอ คชนันท์) เชีญพระแสงจักร

รองหุ้มแพร หม่อมราชวงศ์ อนุศักดิ หัสดิน เชีญพระแสงตรีศูล

รองหุ้มแพรนาย รองเสนองานประภาษ (แสวงโลหิตจันทร์) เชีญพระแสงหอกเพชรรัตน์

มหาดเล็กสำรอง หม่อมราชวงศ์ สล้าง ลดาวัลย์ เชีญพระแสงของ้าวแสนพลพ่าย

มหาดเล็กสำรอง กระสินธุ์ อมาตยกุล เชีญพระแสงดาพเขล

มหาคเล็กสำรอง สมสวาท โชติกเสถียร เชีญพระแสงธนู

รองหุ้มแพรนายรองสนองราชบรรหาร (อัมพร วัชโรทัย) เชีญพระแสงสิห์นาทข้ามแม่น้ำสะโตง

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ