บรรณานุกรม

ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์). สำนวนไทย. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น, ๒๕๔๓

เฉลิม มากนวล. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบนิทานชาดกกับนิทานอีสป. กรุงเทพฯ :หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, ๒๕๑๘

เด่นดาว ศิลปานนท์. ผ้าปักโคลงสุภาษิตอิศปปกรณำเครื่องตั้งงานพระเมรุห้องสนามหลวง ร.ศ. ๑๐๘. กรุงเทพฯ :กรมศิลปากร. ๒๕๕๘

ธนากิต. อมตะนิทาน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๑.

พระจรัสชวนะพันธ์. นิทานอีสป.โรงพิมพ์อักษรนิติ. กรุงเทพฯ : ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.อิศปปกรณำ นิทานอิสปฉบับสมุดไทย. กรุงเทพฯ :๒๕๕๒

มหาอำมาตย์โท พระยาเมธาธิบดี. หนังสืออ่านนิทานอีสป. กรุงเทพ: องค์การค้าคุรุสภา พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำมาตไตย์ พระยาเมธาธิบดี พ.ศ. ๒๔๙๘

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ ชื่อวรรณคดี. กรุงเทพฯ: ๒๕๒๖

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๒ ชื่อผู้แต่ง.กรุงเทพฯ :๒๕๕๘

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม. กรุงเทพฯ : ๒๕๖๐

สำเริง บุญเรืองรัตน์. (๒๕๔๕). ประวัติพระยาเมธาธิบดี. สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encyclopedia of Education), (หน้า ๑๑๑ ๑๑๓). คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ. อัสสัมชัญดรุณศึกษา ตอนกลาง. โรงพิมพ์อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ๒๔๖๔

……………...อัสสัมชัญประวัติ, บทความเรื่อง ดรุณศึกษาเมื่อแรกแต่ง.

รายชื่อเอกสารหนังสือสมุดไทย

๑. หนังสือสมุดไทยเลขที่ ๑ เรื่อง นิทานอีศป (อิศปปกรณัม) เล่ม ๑ เรื่องที่ ๑ - ๒๔

๒. หนังสือสมุดไทยเลขที่ ๒ เรื่อง นิทานอีศป (อิศปปกรณัม) เล่ม ๒ เรื่องที่ ๒๕ - ๕๑

๓. หนังสือสมุดไทยเลขที่ ๓ เรื่อง นิทานอีศป (อิศปปกรณัม) เล่ม ๓ เรื่องที่ ๕๒ - ๗๘

๔. หนังสือสมุดไทยเลขที่ ๔ เรื่อง นิทานอีศป (อิศปปกรณัม) เล่ม ๔ เรื่องที่ ๗๘ - ๑๐๖

๕. หนังสือสมุดไทยเลขที่ ๕ เรื่อง นิทานอีศป (อิศปปกรณัม) เล่ม ๕ เรื่องที่ ๑๐๗ – ๑๒๗

๖. หนังสือสมุดไทยเลขที่ ๑๓ เรื่อง นิทานอีศป (อิศปปกรณัม) เล่ม ๕ เรื่องที่ ๑๐๖ - ๑๓๐

๗. หนังสือสมุดไทยเลขที่ ๑๔ เรื่อง นิทานอีศป (อิศปปกรณัม) เล่ม ๖ เรื่องที่ ๑๓๑ - ๑๕๗

๘. หนังสือสมุดไทยเลขที่ ๑๕ เรื่อง นิทานอีศป (อิศปปกรณัม) เล่ม ๗ เรื่องที่ ๑๕๘ - ๑๘๓

๙. หนังสือสมุดไทยเลขที่ ๑๖ เรื่อง นิทานอีศป (อิศปปกรณัม) เล่ม ๙ เรื่องที่ ๒๑๔ - ๒๔๒

๑๐. หนังสือสมุดไทยเลขที่ ๑๗ เรื่อง นิทานอีศป (อิศปปกรณัม) เล่ม ๑๐ เรื่องที่ ๒๔๓ - ๒๗๑

๑๑. หนังสือสมุดไทยเลขที่ ๑๘ เรื่อง นิทานอีศป (อิศปปกรณัม) เรื่องที่ ๒๙๑-๒๙๘ -๒๔๐, ๓๐๒

๑๒. หนังสือสมุดไทยเลขที่ ๑๙ เรื่อง นิทานอีศป (อิศปปกรณัม) เรื่องที่ ๒๙๔ -๓๐๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ