พระราชสาส์นเมืองจีน เมื่อปีฉลู สัปตศก จุลศักราช ๑๑๖๗

พระราชสาส์นเมืองจีน

มีมาในรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อปีฉลู สัปตศก จุลศักราช ๑๑๖๗ พ.ศ. ๒๓๔๘

ตอบพระราชสาส์น รัชกาลที่ ๑

ที่ทรงมีไปในปีชวด ฉศก จุลศักราช ๑๑๖๖ พ.ศ. ๒๓๔๗

(พระราชสาส์นฉบับปีชวด สัปตศกนี้ ยังไม่พบ)

----------------------------

หมายเหตุ มีข้อความจดไว้ในต้นสมุดไทยเล่มนี้ว่า หมื่นพิพิธ เสมียนเวร กรมท่า ยืมร่างพระราชสาส์นจีน ปีชวด ต่อหมื่นสุระไว้.

----------------------------

พระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้าเกียเค่ง มาถึงสมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาผู้ใหญ่

ด้วยมรสุม ปีชวด ฉศก สมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยา แต่งให้พระยาสวัสดิสุนทรอภัย ราชทูต หลวงบวรเสน่หา อุปทูต หลวงพจนาพิมล ตรีทูต ขุนพจนาพิจิตร ทองสื่อใหญ่ ขุนพิพิธวาท ปั้นสื่อ คุมเครื่องมงคลราชบรรณาการออกไปจิ้มก้องสมเด็จพระเจ้าเกียเค่งนั้น ระยะท่าทางไกลกันดารหนัก อุตสาหะให้ทูตานุทูตออกมาจิ้มก้องนั้น ขอบพระทัยสมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาหนักหนา

บัดนี้ได้ตอบแทนเป็นของ

ข้างหน้า

แพรกิมต้วน

๘ ม้วน

แพรจิตกิมต้วน

๘ ม้วน

แพรจิตกิมแส

๘ ม้วน

แพรจิตกิมโล่

๘ ม้วน

แพรแส

๑๒ ม้วน

แพรตอน

๑๘ ม้วน

แพรโล่

๑๘ ม้วน

 

รวมข้างหน้า ๘๐ ม้วน

ข้างใน

แพรจิตกิมต้วน

๔ ม้วน

แพรจิตกิมแส

๔ ม้วน

แพรจิตกิมโล

๔ ม้วน

แพรตอน

๖ ม้วน

แพรแส

๖ ม้วน

แพรโล่

๖ ม้วน

 

รวมข้างใน ๓๐ ม้วน

  รวมทั้งข้างหน้าข้างในแพร ๑๑๐ ม้วน

ส่งให้พระยาสวัสดิสุนทรอภัย ราชทูต หลวงบวรเสน่หา อุปทูต หลวงพจนาพิมล ตรีทูต ขุนพิพิธวาจา ปั้นสื่อ คุมเข้ามา

พระราชสาส์นมา ณ วันเดือน ๔ ขึ้น ๑ ค่ำ เกียเค่ง ศักราช ๑๐ ปีฉลู สัปตศก ฯ.

----------------------------

 

  1. ๑. คัดจากสมุดไทยดำเขียนเส้นดินสอขาว หมายเลข ๑ กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เมื่อ ๗ ก.ค. ๘๒

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ