คำปรารภ

ในการพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ผู้บังเกิดเกล้าครั้งนี้ ข้าพเจ้าตั้งใจจะพิมพ์หนังสือไว้เป็นอนุสรณ์แก่คุณแม่และเป็นเครื่องตอบแทนสมณาคุณแก่ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกุศลในงานศพ.

เนื่องจากคุณแม่ผู้ยังเกิดเกล้าเป็นราชวงศ์ในสายตรงจากรัชกาลที่ ๑ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะได้หนังสือที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๑ โดยเฉพาะที่มีลายพระราชหัตถ์กับพระประวัติของสมเด็จกรมหมื่นสุรินทรรักา ซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งเกิดกับเจ้าจอมมารดาตานี (เจ้าคุณวัง) และประวัติของวัดเศวตรฉัตรซึ่งถือประหนึ่งว่า เป็นวัดของตระกูลฉัตรกุล จึงได้ไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากคุณตรี อมาตยกุล หัวหน้ากองวรรณคดีและประวัติศาตร์กรมศิลปากร ท่านหัวหน้ากองวรรณคดีฯ ก็ได้ให้ความกรุณารับจะค้นคัดให้ ส่วนประวัติของวัดเศวตรฉัตร ท่านหัวหน้ากองแจ้งว่า พ.อ. ดำเนิร เลขะกุล ได้เรียบเรียงไว้แล้ว ท่านรับจะขออนุญาตให้ ก็ได้รับอนุญาต ส่วนประวัติของกรมหมื่นสุรินทรรักษ์ ท่านหัวหน้ากองวรรณคดีฯ ก็จัดค้นและเรียบเรียงให้ ข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

เหตุที่ข้าพเจ้าปรารภใคร่จะพิมพ์หนังสือตามเรื่องดังกล่าวแล้ว ก็เนื่องจากคุณแม่เป็นราชวงศ์ เป็นการเทอดเกียรติบรรพบุรุษของท่านประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง ก็เพื่อให้บรรดาลูกหลานของท่านได้ทราบถึงการเป็นมาแห่งตระกูลฉัตรกุลของท่าน ตลอดจนวัดเศวตรฉัตรซึ่งถือเสมือนเป็นวัดแห่งตระกูล.

ฉะนั้น ขอกุศลประโยชน์อันเกิดจากการพิมพ์หนังสือนี้ แจกในการพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ข้าพเจ้า จงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ผู้บังเกิดเกล้าไปสู่สุขคติในสัมปรายภพนั้นเทอญ. ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ