วัน ๔ ฯ๑๑ ๒ ค่ำ ปีชวดอัฐศก ๑๒๓๘

เรืออรรคราชวรเดช

วัน ๔ ๑๑ ๒ ค่ำ ปีชวด อัฐศก ศักราช ๑๒๓๘

เวลาเช้า ๒ โมง เราจะลงเรือกลับบางกอก แลคุณปริก คุณพลอย เล็ก มาคอยส่ง คุณปริกเอาหอยจักรนารายน์มาให้ แล้วออกมาข้างนอก พบท่านกรมท่า แลพวกกรมท่ามาคอยส่งอยู่ที่พลับพลา เราได้ให้เงินอ้ายเจ๊กด้วงช่างทองเปนเบี้ยหวัด ๓ ตำลึง เมื่อลงมาถึงที่ตพานพวกกรมท่าเขามาคอยส่งอยู่มาก เราลงมาถึงเรืออรรคราชรอคอยจนคนมาพร้อม เวลาเช้า ๓ โมง ๑๕ มินิตได้ออกเรือ เจ้าปฤษฎางค์ซึ่งออกไปคอยอยู่อ่างศิลานั้น ลงเรือมากับเราด้วย เวลาเที่ยง ๑๕ มินิตเข้าในปากน้ำ พบเรือใบแล่นเข้ามาสองลำ แล้วเข้ามาถึงพระเจดีย์กลางน้ำรออยู่ พระยาสมุทมาหา เราให้ผ้าพื้นกับฝากเทียนขึ้นไปบูชาพระสมุทเจดีย์ เรือก็เดินต่อมา เวลาบ่าย ๓ โมงครึ่งถึงตำหนักแพ เรือมาวันนี้เดินถึง ๑๑ นอด เราขึ้นบนตำหนักแพ มีทหารกับขุนนางมารับพร้อมกัน ขุนนางที่มานั้น ท่านภูธราภัย ๑ คุณสุรวงษ์ ๑ เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ ๑ พระยาราช ๑ พระยาอุไทยธรรม๑๑๓ ๑ พระยาพิพิธ ๑ พระยาเทพ๑๑๔ ๑ พระยาศรี๑๑๕ ๑ พระยาโชฎึก ๑ พระยาพิพัฒน์ ๑ พระยาราชรองเมือง๑๑๖ ๑ พระยาอภัยรณฤทธิ์๑๑๗ ๑ พระอนุชิต ๑ พระยาบำเรอภักดิ์๑๑๘ ๑ พระโทรเลข๑๑๙ ๑ พระหลวงนอกนั้นมาก กับเจ้านาย ๔ คน ทวี ๑ เทวัญ ๑ กระเษม๑๒๐ ๑ มนุส๑๒๑ ๑ กับหม่อมเจ้าอิก ๒ คน ๓ คน เราให้ผ้าพื้นที่ผู้ใหญ่คนละสองผืน ผู้น้อยคนละผืน แต่เทวัญ ทวี กับท่านภูธราภัย คุณสุรวงษ์ นั้น เราให้มาแล้ว จึงให้พลอยจันทบุรีแก่ท่านภูธราภัย แลคุณสุรวงษ์นั้นเราพูดด้วยราชการหน่อยหนึ่งแล้วกลับขึ้นมา พบพระยาเวียงใน พระรามพิไชย กับล้อมวังที่ต้นสน มาในวังพบลูกขุนเข้ามาคอยพร้อมกัน เราให้แจกผ้าคนละผืนบ้างสองผืนบ้าง แล้วกลับเข้ามาข้างใน พบเจ้าคุณกลางกับท้าวนาง หยุดพูดกับท่านหน่อยหนึ่งแล้ว ขึ้นมาพบเจ้านายผู้หญิงมารับพร้อมกัน ได้หยุดพูดกับท่านถึงเรื่องที่ไปประมาณชั่วโมงเศษ เรือเขจรกับเรือไรซิงซันมาถึงทีหลังเราหลายชั่วโมง เราไปทำขวัญลูกหญิงบีเอตริส๑๒๒เวลาย่ำค่ำแล้ว ท่านกลางกับท่านใหญ่ยังไม่มา ต่อเวียนเทียนจึงได้มาถึง แต่พอทันทำขวัญ.

  1. ๑๑๓. พระยาอุไทยธรรม (อ่อน)

  2. ๑๑๔. เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม)

  3. ๑๑๕. พระยามหาอำมาตย์ (หรุ่น)

  4. ๑๑๖. พระยาจิรายุมนตรี (เนียม)

  5. ๑๑๗. พระยาสีหราชฤทธิไกร (แย้ม)

  6. ๑๑๘. พระยาวิเศษสัจธาดา (โต)

  7. ๑๑๙. พระโทรเลขธุรานุรักษ์ (ชม)

  8. ๑๒๐. พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์

  9. ๑๒๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

  10. ๑๒๒. พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าภัทรายุวดี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ