ตัวละคอน

สูตรธาร (ตัวนายโรง)

ท้าวอุทัยน์ (หรืออุเทน), อีกนัยหนึ่งเรียกว่าวัตสราช, ราชาแห่งเกาศามพี.

วสันตกะ, วิทูษก (ตลกหลวง), มิตรร่วมพระหฤทัยของวัตสราช.

รุมัณวันต์. อมาตย์ของวัตสราช.

วิชัยเสน. เสนาบดีของวัตสราช

วินัยวสุ, กัญจุกิน (กรมวัง) ของท้าวทฤฒวรมัน ราชาแห่งองคราษฏร์

วาสวทัตตา, มเหสีของวัตสราช.

อารัณยกา, นางเอกแห่งนาฏิกานี้

มโนรมา, พนักงานฝ่ายใน, มิตรร่วมใจของอารัณยกา.

อินทีวริกา, เจฏี (ข้าหลวง) ของพระมเหสี.

กาญจนมาลา, ทาสีของพระมเหสี.

สางกฤตยายนี, ปริพพาชิกา.

ยโศธรา, เฝ้าที่.

ไวตาลึก (นักล่าหลวง)

----------------------------

ตัวในครรภนาฏกะ

วาสวทัตตา, ธิดาของท้าวมหาเสน_อารัณยกาเปน.

วัตสราช – ตัวเปนเอง.

กาญจนมาลา – ตัวเปนเอง

กัญจุกินของท้าวมหาเสน – กัญจุกินผู้หนึ่งเปน.

สถานที่ : ในเขตต์วังของวัตสราช, นครเกาศามพี, เว้นแต่ในตอนวิษกัมภก ซึ่งเปนในดงวินธยะ.

สมัย : ต้นรัชชสมัยแห่งวัตสราช, ราวๆ ก่อนพุทธศกสักเล็กน้อย.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ