ปรียทรรศิกา

ปรียทรรศิกา

ปรียทรรศิกา

นาฏิกาสันสกฤต

ของ

พระเจ้าศรีหรรษวรรธนะ

----------------------------

สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราวุธ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม

ทรงถอดเปนภาษาไทย

พร้อมด้วยภาคนำแลคำอธิบาย

พ.ศ. ๒๔๖๘

มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ