อุเทนคำฉันท์

อุเทนคำฉันท์

ต้นฉบับจากหนังสือ อุเทนคำฉันท์ พระยาอิศรานุภาพ (อ้น) เปนผู้แต่ง; สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี โปรดให้พิมพ์ เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๖๙; พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ