ภาคผนวก ๕. คำกราบบังคมทูลของท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์

(สำเนาคัดตามอักขระวิธีเดิม)

“ข้าพระพุทธเจ้า แลท่านเสนาบดี พระยา หลวง ข้าทูลละอองธุลีพระบาทได้รับพระบรมราชโองการ ซึ่งจะลาออกทรงบรรพชาอุปสมบทในเวลาอันควร ตามโบราณราชตระกูลซึ่งถือพระบรมพุทธสาศนานั้น ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายยอมยินดีอนุญาตถวายโดยพระราชประสงค์ได้ทรงบรรพชาอุปสมบทแต่ราวควรแก่กาลเวลาแล้ว ได้ทรงปริวัตลาออกครอบครองศิริราชสมบัติ เปนที่พึ่งแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและไพร่ฟ้าประชาชนราษฎรทั้งปวงสืบไปเทอญ”

ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานอำนาจ มอบราชการใหญ่น้อยให้ข้าพระพุทธเจ้าว่ากล่าวบังคับบัญชาพนักงานต่างๆ ได้ทราบทั่วกันในที่ประชุมนี้นั้น พระเดชพระคุณเปนล้นเกล้าล้นกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าจะขอรับบัญชาการทั้งปวงด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยุติธรรม ตามพระราชกำหนดกดหมายให้เตมกำลังสติปัญญาจนตลอดเวลากำหนดนี้ ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ขอเดชะ เจ้าพระยาสรีสุรียวงษ์

(คัดจากตำนานเครื่องราชอิสริยากรณ์จุลจอมเกล้าฯ ภาค ๑ ฉบับพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมมารดาอ่อน ป.จ. ในรัชกาลที่ ๕ หน้า ๔)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ