อปฺปมตฺตาโหนฺตุ

คาถาสำหรับกราบหมอนเมื่อจะนอนทุกทิวาราตรี

----------------------------

๏ พุทฺธํ ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ เทวํ วนฺทามิ สิรสา
มาตาปิตโร จ สฺยามินฺทํ คุณิกาจริยนฺนมามิหํ
ชราพฺยาธิมรณธมฺโม อปติโหมฺหิ ตํ ธุวํ
ปิเยหิ เม มนาเปหิ วินาภาโว ภวิสฺสติ
กมฺมสฺสโกมฺหิ ทายโท ยํ กริสฺสามิ ตสฺส เจ
ปจฺจเวกฺขเณนุทิสฺสามิ ปุฺภาคํ สฺวาจิตํ
มกุฏรฺโ จ จุฬาลงฺ กรณรฺโ ปิยสฺส เม
จิรฺจ รชฺเช ติฏฺตุ ราชา โสตฺถึ ลภามิ เตชสา

คำแปล

๑๔ ข้าไหว้พระไตรรตนไหว้ มรุไหว้พระราชา
พ่อแม่และครูคุณกสา ทรท่วมสุธรรมถนอม
จักแก่และป่วยและก็จะม้วย ผิจะสวยสอางออม
รักไหนจะไกลกมลตรอม วิปโยคทยานหา
ก่อกรรมก็กรรมจะอุปถัมภ์ ดนุนำสนองพา
ผลปัจจเวกษณ์กุศลสา ธุอุทิศถวายธรรม์
แด่จอมมกุฏจุลมกุฏ ปิยจุติจรสวรรค์
ขอหน่อมกุฏวุฒิถวัลย์ ทนุข้านครเขษม ฯ

คาถาสำหรับกรวดน้ำถวายพระราชกุศล

๏ ปุฺสฺสิทานิ กาตสฺส ยานฺานิ กตานิ เม
เตสฺจ ภาคิโน โหนฺตุ สตฺตานนฺตาปฺปมาณกา
เย ปิยา คุณวนฺตา จ มหามกุฏปิยมหา-
จุฬาลงฺกรณราช- สิวงฺคตาทโย มมํ
ทิฏฺา เม จาปฺยทิฏฺา วา สํสรนฺตา ภวาภเว
สพฺเพ สตฺตา สทา โหนฺตุ อเวรา สุขชีวิโน
เขมปฺปทฺจ ปปฺโปนฺตุ เตสาสา สิชฺฌตํ สุภา ฯ

คำแปล

๑๔ แสนสัตว์ณแสนสกลโลก จรโอฆอเนกวน
บ้างยลและบ้างก็บมิยล ปิยบ้างพระคุณครัน
เช่นจอมมกุฏจุลมกุฏ พระมนุษย์นิวาสสวรรค์
โปรดรับอุทิศกุศลธรร มพลีเฉลิมบุญ
ข้าทำและทำเพราะสุจริต ศุภกิจเจริญคุณ
เลื่อมใสพระไตรรตนหนุน ชินวาทประสาสน์สอน
ขอสัตว์วิรัติภยะประโยค ชิวโลกสถาพร
หวังสมอุดมดุจนิวรณ์ วุฒิทั่วนิคมเขษม ฯ
๏ ธาตุโย สุฺโต ปสฺส อปฺปมาทรโต สทา ฯ

(ศุภมัสดุ)

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ