ฉันท์บูชาพระคุณ ของคณะหนังสือพิมพ์ไทย

๑๔ องค์ใดพระจอมจุลมหา ปิยราชชาวไทย
ที่ห้าสยามรฐไพ บุลภพเฉลิมพงศ์
๏ รามาธิปัติดิลกปิ่น สิริสินทร์จุฬาลง
กรณ์เกศประเทศประดุจมง คลธุชไผทไชย
๏ องค์นั้นพระผันสละนิโยค อิธโลกพระครรไล
สู่สรวงลุล่วงผิและจะไข คณนาคนึงปี
๏ จวบพรรษอัฏฐมนิยม อนุกรมอดีตมี
ทั่วราชพงศ์ประยุรชี พฤฒิชุมประชาชน
๏ วันเหมือนสวรรคตสมัย หฤทัยประทักษ์ดล
ธรรมมั่นกตัญญุตกมล กตเวทิเปนมูล
๏ เมื่อมุ่งมนานุสรมี ดุจนี้ก็เอาธูร
เพื่อน้อมสนองพระคุณพูล ศิรผองพศกสรรพ์
๏ บังคมบรมศุภลักษณ์ สหพรักสพรั่งพรรค์
มวญมาสโมสรอนันต์ ยลแน่นณลานหลวง
๏ สักการคารวประนม กรก้มถวายพวง
มาลาพิเลปน์บุษปจวง กระแจะธูปประทีปเทียน
๏ สรวมเบญจมาธิปพระบาท ปิยราชระบือเกียรติ์
ไท้ทรงเสวยสุขเสถียร ณอมรพิมานไหน
๏ โปรดหยั่งพระญาณบถสดับ กิจรับพลีใน
ส่ำปูชนีย์นิกรไทย นรเทิดกระทำเทอญ ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ