ฉันท์บูชาพระคุณ ของคณะหนังสือพิมพ์สยามราษฎร์ (๒)

๑๔ สรวมเสริมเผดิมพจนโอ้ ดลโอ้อนาถวัน
โดยเดือนตุลาคมณพรร ษประสบวิสัยสมัย
๏ ชวนเชือนและเตือนหทยราษ ฎรชาติประชาไทย
เห็นงามสยามนิคมไพ บุลยศสยบยัง
๏ นั้นบุณยท้าวทนุถนอม จุลจอมจุฬาลัง
กรณ์ไท้ธิเบศร์บพิตรฝัง มนทั่วหทัยชน
๏ ยืนเยิ่นเจริญนครเรา สุขเดาประดุจดล
ไพร่ฟ้าและนาครกมล วิรผ่องพยายาม
๏ แม้ท้าวจะยืดบุณยยืน นรชื่นจะชูความ
อิ่มเอมเกษมกุศลงาม กลเงื่อนเสมือนเสมอ
๏ โอ้ท้าวสิทิ้งพระบุรครอง นิรปองประสงค์เลอ
ทอดท้นพระชนมชิวเธอ ศิรทุ่มณท่ามสยาม
๏ ไว้ทุกขราษฎรพศก รอุอกระโอยตาม
ตามกันกระศัลยประนาม กรน้อมมโนหนาว
๏ ถั่นถั่นและกลั้นกมลตรึก แลระลึกเฉลียวคราว
คราวร้อนก็ร้อนนยนพราว อสุพร่างเพราะพร่ำไทย
๏ ย่อมซึ้งและรึงหทยราษ ฎรแล้วมิแคล้วใคร
สิ้นชาติและวาสนไฉน บมิอาจจะลืมเลย ฯ
๑๖ คาบนี้ดิถีวารเคย อันควรชวนเฉลย ฯ
เมื่อสบพิเศษสฤษฎิ์สมัย  
๏ ระลึกเพื่อผคมบรมไท พระเดชดับไกล
เกริกค้นแต่เกียรดิ์ภูธร  
๏ อิกอนุสาวริยานุสร คงแน่แก่นร
ประหนึ่งร่มเกล้าเงาบัง  
๏ ใครทุกข์ใครร้อนย้อนยัง ชูกรประนัง
ประนตคำนึงถึงเสมอ  
๏ กำหนดจดใจไป่เผลอ พลอดพร่ำบำเรอ
พระเดชแห่งไท้มีธรรม์  
๏ แม้ท้าวสถิตท่ามสวรรค์ พระองค์คงผัน
พระเนตร์สังเวชนรชน  
๏ ดับร้อนโดยเทพฤทธิดล ดับหล้าสากล
เพื่อกิจกอปบุณยเมตตา  
๏ คาบนี้ข้ามีเจตนา พร้อมจิตต์วาจา
อิกกายกรกระพุ่มพูมใจ  
๏ ในนาม “สยามราษฎร์” ไทย ขอถวายพรไชย
พระจงเสวยสุขสวรรค์  
๏ ช้าชั่วชอบสุดพุทธัน ดรดับลับกัลป์
เกินแก่งแอ่งโอฆอาวรณ์  
๏ วิญญาณพระเทพบิดร เสริมสุขสโมสร
สถิตเสถียรยุติธรรม นั้นเทอญ ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ