ฉันท์ “ของเอกชน”

๑๔ ปวงข้าสมาชิกสโม สรนพทวารนาม
สุดแสนจะอาลยและความ วิปโยคบหย่อนหาย
๏ เหตุปิ่นนรินทร์บรมนาถ ปิยราชพระองค์วาย
ชนม์สูญพระชีพพระวรกาย อุปบัติดุสิตสรวง
๏ คงแต่พระนามพระคุณนิจ จะสถิตสเถียรปวง
คัมภีรภาพสุขุมตวง ละก็ปัถพีดล
๏ ไหนเลยจะธารพระคุณเทียบ บมิเพียบมิพอขน
สู่ห้วงมหาสมุทรชล ก็บอาจจะเต็มตาม
๏ ดั่งได้ขยายยุบลกาพย์ บททราบภิปรายความ
ภักดีณปิ่นรฐสยาม ปรมินทร์พระภูเบนทร์
๏ นับแต่ทิวาจรสวรร คตปัญจมาสเจน
จวบเชิญพระโกษฐ์จรพระเมรุ และถวายพระเพลิงกาล
๏ ก่อนเคยประนตกรประนม ทศนัขสโมธาน
พรั่งพร้อมณมาสทวิวาร อภิวาทถวายพวง
๏ บุบผาและมาลยประทีป สุวคันธรื่นทรวง
บูชาสการนรปวง อภิรมย์จะหาไหน
๏ ครั้งนี้จะเปนทิวสปัจ ฉิมทัศนานัยน์
แม้เราจะปรารภหทัย อนุสรบห่อนเห็น
๏ ข้าน้อยจะกล่าวพจนอัก ขรลักษณ์แถลงเปน
ฉันท์พากย์ฉลองพระคุณเย็น ศิรเกล้ากวีผอง
๏ เรียงรจน์จรดบทลิขิต ขณะพิศพระเมรุทอง
ชาวไทยทฤษฎิ์คุณสนอง และถวายพระเพลิงเปน
๏ เครื่องรู้ระลึกกมลมาน ฐิติกาลมิลืมเห็น
เปนที่ชะโลมหทยเย็น ขณะเมื่อวิจารณ์ฉันท์
๑๑ เอกูนติงสา ธิกสัตสมัยพรรษ์
โสฬศนิยมวัน หฤหัสบดิ์มินาคม
๏ เปนกาลประจวบวา รถวายพระเพลิงบรม
ศพปิ่นปิโยดม ปรมินทร์บดินทร
๏ เริ่มการกุศลวัตต์ อดิเรกบวร
ถึงวารทิวาตอน สุริย์บ่ายประชุมกัน
๏ อัญเชิญพระศพปิ่น ปถพินทร์พระทรงธรรม์
พร้อมพรั่งพระวงศ์สรร พอมาตย์อเนกมา
๏ เคลื่อนคล้อยพระโกษฐ์จาก พระสุวรรณเบญจา
สู่ยานมาศคลา คณะชาวประโคมเคียง
๏ แตรสังข์สนั่นกลอง ชนะร่ำประจำเรียง
วังเวงวิเวกเสียง และมโหรธึกดัง
๏ ปืนใหญ่ระดมยิง สรนาทสนั่นฟัง
เสียงลั่นสะท้านวัง ระยะหยุดละนาฑี
๏ คลาเคลื่อนขบวรโดย ทิศทางทวารศรี
สุนทรอธึกมี จรออกทวารนาม
๏ เทวาภิรมย์เคลื่อน อนุกรมขบวรตาม
ดำเนิรพินิจงาม นยน์พึงตะลึงชม
๏ โดยมารคมหาราช ยุรยาตร์สง่าสม
ปวงราษฎร์มโนรม ยตลอดถนนหลาม
๏ ปิ่นฉัฏฐรัชย์เขต นฤเบศร์บดีสยาม
พร้อมด้วยพระวงศ์ตาม วรโกษฐ์เสด็จถึง
๏ วัดเชตุพนปวง มุขเสวกาจึง
จัดแจงขบวรอึง สรพร้อมพนักงาร
๏ อัญเชิญพระโกษฐ์ขึ้น บุษบกประดิษฐาน
พิไชยรถกาญ จนทาบประเทืองวาม
๏ เรียบริ้วพยูห์ยาตร ระดะดาษระดับงาม
คู่เคียงประจำหลาม ระยะแลสะพรึบพราย
๏ เครื่องสูงก็พรักพร้อม อภิรุมและชุมสาย
แตรสังข์และกลองราย และมโหรธึกขาน
๏ สมเด็จพระจอมสง ฆสุธรรมสมาจาร
ไพบูลย์วิจารณ์ญาณ ประทับราชรถทรง
๏ อ่านพุทธพจน์คือ อภิธรรมประเสริฐมง
คลนำพระโกษฐ์บง ศุภลักษณ์พิลัยตา
๏ สามโมงก็คล้อยเคลื่อน พระบรมศพคลา
ดำเนิรขบวนมา ณถนนสนามไชย
๏ เจษฎ์จอมสยามขัต ติยฉัฏฐ์ชเนนทร์ไท
ทรงเปนประธานใน กิจนี้พระดำเนิร
๏ พร้อมด้วยบรมวง ศอเนกขบวรเดิร
แห่แหนพินิจเพลิน จรตามถนนหลวง
๏ อัครราชทูตแทน รฐบาลประเทศปวง
เสนาบดีกระทรวง คณะเจ้าพระยาผอง
๏ อิกเจ้าประเทศราช และอมาตย์ก็เนืองนอง
เลขานุการของ คณะทูตสถานมวล
๏ ข้าราชการปวง ณกระทรวงก็เดิรขบวร
ลำดับมิสับสวน ระยะงามสง่าฉงน
๏ เมียงมองพระโกษฐ์มาศ นรราษฎร์สกลยล
กลับเศร้าระทมมน มุขไม่สเริงเลย
๏ คราวบงขบวรแห่ ขณะแลภิรมย์เชย
ครั้นเมิลพระโกษฐ์เคย พิศตื้นกมลตน
๏ พิศเพ่งพระโกษฐ์มาศ บมิอาจจะกลั้นชล
เนตรราษฎรยล ณระหว่างวิถีสอง
๏ ทุกผู้บอาจปราม นยนามพุเนื่องนอง
ต่างฝืนสอื้นมอง พระบรมโกษฐ์พลาง
๏ บางเหล่าก็เฝ้าพรรณ นอนันต์พระคุณลาง
เหล่าหวิววิโยควาง กรอัญชลีเลอ
๏ กรานศีระซบกราบ อุระวาบวะหวามเออ
อาจพลิ้วหทัยเผลอ ชลเนตร์ก็เช็ดพลาง
๏ โอ้ทูลกระหม่อมแก้ว พระละแล้วคระไลปาง-
นี้นี่มิมีทาง จะนิทัศน์สถานไหน
๏ บูชาสการเล่า ยลเปล่าและแปรไป
เปนเปลี่ยวจะปลงใจ สละลืมก็เหลือฝืน
๏ นับวาระว่างเว้น บมิเห็นพระโกษฐ์คืน
คงยั้งและยั่งยืน ดุจวายุพาหาย
๏ โกษฐ์เคลื่อนละคลองจัก- ษุมลักก็ต่างฟาย
ฟูมอัสสุชลราย ณระหว่างวิถีสอง ฯ
๑๔ อัญเชิญพระโกษฐ์สกลเอก รุจิเรกอร่ามทอง
ถับถึงพระเมรุก็ประคอง พระบรมโกษฐ์กาญจน์
๏ ขึ้นยานมาศฉัตรเศวต ปริวัฏพระเมรุวาร
สามรอบและจึงประดิษฐาน ณพระเมรุภายใน
๏ งามโกษฐ์พระโกษฐ์บรมนาถ ปิยราชนเรนทร์ไท
งามพรายพะพรายพิมลไพ จิตรภาพมเลืองพราย
๏ งามลายสลักวิจิตรลัก- ษณะเลิศประดับลาย
งามดุจประดุจวชิรฉาย ชวลิตกระจังเงา
๏ งามเด่นสง่ายลสง่า ศุภพร่าพะแพรวเพรา
งามพิศพิพิธรุจิเฉลา จิตรกรประกอบทำ
๏ งามสมอนุจฉวิกสม พระบรมศพนำ
งามมาสโมสรจะจำ ปริยายก็สุดแสน
๏ งามเมรุมาศพิศตระการ กลเทพย์พิมานแมน
งามยอดตลอดอธิกแทน ทิพชั้นดุสิตสรวง
๏ งามสรรพลักษณผนัง ฉลุลายเฉลาปวง
งามหลากสลักบุษปดวง พิศเหลืองและเพดาน
๏ งามดาวประดับดุจประดิษฐ์ ระดะด้วยมณีฉาน
งามฉัตรประจำระยะตระการ และเศวตฉัตรชัย
๏ งามสุดประเสริฐวรวิสูตร ก็วิจิตรสองไข
งามฉากขจิตพิศพิไล ศุภภาพเลขา
๏ งามเมรุทิศดุจสุวรร ณระยับชะโลมทา
งามภู่และพวงบุษปมา ลยชื่นระรื่นคันธ์
๏ งามสังฆอาสน์ศุภสอาด ก็พิลาสสอาดครัน
งามไทยทานพัสดุสรร พระดับอร่ามพราว
๏ ชมแก้วระย้าระยะรยับ รัศมีวะแวววาว
ชมสีประภัศรและขาว นิลเหลืองวะวามนัยน์
๏ ชมยามพระพายุขณะพัด ประทะกวัดและแกว่งไกว
ชมพรรณเพียงวชิรใส ศุภสุกสอาดตา
๏ ชมหงส์สุพรรณพิหคหงส์ ดุจเหิรระรี่มา
ชมเชยพระเมรุบรมรา ชะเสมือนจะมีใจ
๏ ชมแล้วก็หงส์สกุณช่วย มุขคาบประทีปไฟ
ชมแสงประหนึ่งรชนิใน นภภาคทิฆัมพร
๏ ชมโคมสว่างประดุจแก้ว นพรัตน์อลงกรณ์
ชมดั่งจะลอยและจะมิจร วะวะวับสลับสี
๏ ชมงามอร่ามกลจะค้อน ศศิธรณราตรี
ชมชมก็เฉกดุจมณี ฆนะเจียรไนครัน
๏ ชมที่พระราชธประทับ ณระหว่างพระวงศ์สรรค์
ชมช่อกนกสกลกรร- ณิกแลก็ลำยอง
๏ ชมยอดยะเยี่ยมพินิจกาญ จนก้านก็เรืองรอง
ชมทั่วณเบื้องอุปริผอง ก็จรัสจรูญพราย
๏ ชมสิ้นตลอดณบริเวณ วรเมรุสุพรรณราย
ชมเพลินมนัสจะอธิบาย ก็บสิ้นบสุดลง
๏ รวบรวมก็งามพิมลงาม รุจิเรกยรรยง
ดังเทพมหิทธิพละทรง นฤมิตสฤษฎิ์หวัง
๏ สำหรับสถิตบรมศพ บดิศรพระจอมวัง
จึ่งได้วิไลประดุจดัง ทิพเวชยันต์ครั้น
๏ มากมวญพระวงศ์บรมวง ศก็ทรงประชุมกัน
มุขมาตย์อมาตยสมุหสรร พกระทรวงอเนกา
๏ ปวงชาวสยามสมณพราหม ณและราษฎรพา
กันมาถวายบุษปมา ลยแลประทีปราย
๏ พร้อมพรักสพรั่งก็อลวน พิศล้นแลหลามหลาย
โขมพัสตร์ประดับศริรกาย ก็สอ้านสอาดดี
๏ ชาวต่างประเทศทุรสถาน ก็ประมาณอนันต์มี
ไว้ทุกขตามนิยมจี ระประเพณิภูมิ์ตน
๏ เปนคราสยามิกนิกร อนุสรณ์สมัยหน-
หนึ่งซึ่งจะสาทรกมล ฉเพาะภักดิโดยตรง
๏ มาตร์แม้นพระมิ่งมกุฎปิ่น ปรมินทร์จุฬาลง-
กรณ์เกศสยามรฐทรง พระจิรายุยามยล
๏ ความงามฉะนี้พระจะเกษม รติเปรมประจักษ์ผล
พูลเพิ่มเฉลิมวรกมล ก็จะทรงพระสำราญ
๏ คิดคิดก็แค้นมัตยุราช ชรกาจฉกรรจ์หาญ
เบียนบีบพระชีพพระชนมาน บมิรู้จะทำไฉน
๏ ในวารโสฬศมรัต- ติพระขัตติเยนทร์ไทย
ท้าวทรงเสด็จจรคระไล ณพระเมรุถวายเพลิง
๏ วงศานุวงศ์มุขอมาตย์ ก็ถวายประทีปเถลิง
รำลึกพระเกียรติ์คุณถเกิง กิจเสร็จสรูปพลัน
๏ ข้าน้อยจะขอยุติสุภาพ บทกาพย์ประกอบฉันท์
เรื่องชมพระเมรุศุภสุวรร ณณกาลนี้แล ฯ
โคลง ๔ โอ้องค์ภูวนาถเจ้า จอมสยาม
ปัญจมรัชกาลยาม วิโยคแล้ว
คงสฤษฎิ์แต่พระนาม อนันต์พระ คุณนา
เลื่องลั่นบันลือแผ้ว โลกซร้องสรรเสริญ ฯ
๏ อัญเชิญไตรรัตน์ทั้ง เทพย์ทรง ฤทธิ์เฮย
จงพิทักษ์บริบาลองค์ เอกหล้า
สมเด็จพระปรเมนทร์มง กุฎเกศ สยามนา
เจริญจตุรพิธพรข้า บาทน้อมถวายชัย ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ