แม่เกย

๏ อักษรสูง ๑๑ แจกในแม่ เกย ดังนี้ ๚ะ

๏ เขย เขอย ขาย ขาว ขิว ขีว ขึย ขืย ขุย ขูย เขว แขว โขย ขอย ขวย เขียว เขือย เขีย เขียะ เขือ เขือะ เขอ เขอะ ขัว ขัวะ เขะ แขะ โขะ เขาะ ขอ ข่อ ข้อ ขัย ขือ ๚ะ

๏ เฃย เฃอย ฃาย ฃาว ฃิว ฃีว ฃึย ฃืย ฃุย ฃูย เฃว แฃว โฃย ฃอย ฃวย เฃียว เฃือย เฃีย เฃียะ เฃือ เฃือะ เฃอ เฃอะ ฃัว ฃัวะ เฃะ แฃะ โฃะ เฃาะ ฃอ ฃ่อ ฃ้อ ฃัย ฃือ ๚ะ

๏ เฉย เฉอย ฉาย ฉาว ฉิว ฉีว ฉึย ฉืย ฉุย ฉูย เฉว แฉว โฉย ฉอย ฉวย เฉียว เฉือย เฉีย เฉียะ เฉือ เฉือะ เฉอ เฉอะ ฉัว ฉัวะ เฉะ แฉะ โฉะ เฉาะ ฉอ ฉ่อ ฉ้อ ฉัย ฉือ ๚ะ

๏ เฐย เฐอย ฐาย ฐาว ฐิว ฐีว ฐึย ฐืย ฐุย ฐูย เฐว แฐว โฐย ฐอย ฐวย เฐียว เฐือย เฐีย เฐียะ เฐือ เฐือะ เฐอ เฐอะ ฐัว ฐัวะ เฐะ แฐะ โฐะ เฐาะ ฐอ ฐ่อ ฐ้อ ฐัย ฐือ ๚ะ

๏ เถย เถอย ถาย ถาว ถิว ถีว ถึย ถืย ถุย ถูย เถว แถว โถย ถอย ถวย เถียว เถือย เถีย เถียะ เถือ เถือะ เถอ เถอะ ถัว ถัวะ เถะ แถะ โถะ เถาะ ถอ ถ่อ ถ้อ ถัย ถือ ๚ะ

๏ เผย เผอย ผาย ผาว ผิว ผีว ผึย ผืย ผุย ผูย เผว แผว โผย ผอย ผวย เผียว เผือย เผีย เผียะ เผือ เผือะ เผอ เผอะ ผัว ผัวะ เผะ แผะ โผะ เผาะ ผอ ผ่อ ผ้อ ผัย ผือ ๚ะ

๏ เฝย เฝอย ฝาย ฝาว ฝิว ฝีว ฝึย ฝืย ฝุย ฝูย เฝว แฝว โฝย ฝอย ฝวย เฝียว เฝือย เฝีย เฝียะ เฝือ เฝือะ เฝอ เฝอะ ฝัว ฝัวะ เฝะ แฝะ โฝะ เฝาะ ฝอ ฝ่อ ฝ้อ ฝัย ฝือ ๚ะ

๏ เศย เศอย ศาย ศาว ศิว ศีว ศึย ศืย ศุย ศูย เศว แศว โศย ศอย ศวย เศียว เศือย เศีย เศียะ เศือ เศือะ เศอ เศอะ ศัว ศัวะ เศะ แศะ โศะ เศาะ ศอ ศ่อ ศ้อ ศัย ศือ ๚ะ

๏ เษย เษอย ษาย ษาว ษิว ษีว ษึย ษืย ษุย ษูย เษว แษว โษย ษอย ษวย เษียว เษือย เษีย เษียะ เษือ เษือะ เษอ เษอะ ษัว ษัวะ เษะ แษะ โษะ เษาะ ษอ ษ่อ ษ้อ ษัย ษือ ๚ะ

๏ เสย เสอย สาย สาว สิว สีว สึย สืย สุย สูย เสว แสว โสย สอย สวย เสียว เสือย เสีย เสียะ เสือ เสือะ เสอ เสอะ สัว สัวะ เสะ แสะ โสะ เสาะ สอ ส่อ ส้อ สัย สือ ๚ะ

๏ เหย เหอย หาย หาว หิว หีว หึย หืย หุย หูย เหว แหว โหย หอย หวย เหียว เหือย เหีย เหียะ เหือ เหือะ เหอ เหอะ หัว หัวะ เหะ แหะ โหะ เหาะ หอ ห่อ ห้อ หัย หือ ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรสูงแม่เกย ผันด้วยไม้ ่ ้ ได้ ยกแต่ตัวที่มีวิสัญชนีคำสั้น เปนคำตาย ๘ คำ คือ เขียะ เขือะ เขอะ ขัวะ เขะ แขะ โขะ เขาะ นอกนั้นผันอักษรตรีตัวหนึ่งเปน ๓ คำดังนี้ ๚ะ

๏ เขย    เข้ยเข่ย   ขาย    ข้ายข่าย   ขาว    ข้าวข่าว

ขิว    ขิ้วขิ่ว   ขีว    ขี้วขี่ว   ขึย    ขึ้ยขึ่ย

ขืย    ขื้ยขื่ย   ขุย    ขุ้ยขุ่ย   ขูย    ขู้ยขู่ย

เขว    เข้วเข่ว   แขว    แข้วแข่ว   โขย    โข้ยโข่ย

ขอย    ข้อยข่อย    ขวย    ข้วยข่วย    เขียว    เขี้ยวเขี่ยว

เขือย    เขื้อยเขื่อย    เขีย    เขี้ยเขี่ย   เขียะ   เขือ    เขื่อเขื้อ   เขือะ 

เขอ    เข้อเข่อ   เขอะ     ขัว    ขั้วขั่ว   ขัวะ   เขะ   แขะ 

โขะ   เขาะ   ขอ    ข้อข่อ   ขัย    ขั้ยขั่ย   ขือ    ขื้อขื่อ   ๚ะ 

----------------------------

๏ ยังอีก ๑๐ อักษร ผันดังนี้เหมือนกัน ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรกลาง ๙ แจกในแม่เกยดังนี้ ๚ะ

----------------------------

๏ เกย เกอย กาย กาว กิว กีว กึย กืย กุย กูย เกว แกว โกย กอย กวย เกียว เกือย เกีย เกียะ เกือ เกือะ เกอ เกอะ กัว กัวะ เกะ แกะ โกะ เกาะ กอ ก่อ ก้อ ก๊อ ก๋อ กัย กือ ๚ะ

๏ เจย เจอย จาย จาว จิว จีว จึย จืย จุย จูย เจว แจว โจย จอย จวย เจียว เจือย เจีย เจียะ เจือ เจือะ เจอ เจอะ จัว จัวะ เจะ แจะ โจะ เจาะ จอ จ่อ จ้อ จ๊อ จ๋อ จัย จือ ๚ะ

๏ เฎย เฎอย ฎาย ฎาว ฎิว ฎีว ฎึย ฎืย ฎุย ฎูย เฎว แฎว โฎย ฎอย ฎวย เฎียว เฎือย เฎีย เฎียะ เฎือ เฎือะ เฎอ เฎอะ ฎัว ฎัวะ เฎะ แฎะ โฎะ เฎาะ ฎอ ฎ่อ ฎ้อ ฎ๊อ ฎ๋อ ฎัย ฎือ ๚ะ

๏ เฏย เฏอย ฏาย ฏาว ฏิว ฏีว ฏึย ฏืย ฏุย ฏูย เฏว แฏว โฏย ฏอย ฏวย เฏียว เฏือย เฏีย เฏียะ เฏือ เฏือะ เฏอ เฏอะ ฏัว ฏัวะ เฏะ แฏะ โฏะ เฏาะ ฏอ ฏ่อ ฏ้อ ฏ๊อ ฏ๋อ ฏัย ฏือ ๚ะ

๏ เดย เดอย ดาย ดาว ดิว ดีว ดึย ดืย ดุย ดูย เดว แดว โดย ดอย ดวย เดียว เดือย เดีย เดียะ เดือ เดือะ เดอ เดอะ ดัว ดัวะ เดะ แดะ โดะ เดาะ ดอ ด่อ ด้อ ด๊อ ด๋อ ดัย ดือ ๚ะ

๏ เตย เตอย ตาย ตาว ติว ตีว ตึย ตืย ตุย ตูย เตว แตว โตย ตอย ตวย เตียว เตือย เตีย เตียะ เตือ เตือะ เตอ เตอะ ตัว ตัวะ เตะ แตะ โตะ เตาะ ตอ ต่อ ต้อ ต๊อ ต๋อ ตัย ตือ ๚ะ

๏ เบย เบอย บาย บาว บิว บีว บึย บืย บุย บูย เบว แบว โบย บอย บวย เบียว เบือย เบีย เบียะ เบือ เบือะ เบอ เบอะ บัว บัวะ เบะ แบะ โบะ เบาะ บอ บ่อ บ้อ บ๊อ บ๋อ บัย บือ ๚ะ

๏ เปย เปอย ปาย ปาว ปิว ปีว ปึย ปืย ปุย ปูย เปว แปว โปย ปอย ปวย เปียว เปือย เปีย เปียะ เปือ เปือะ เปอ เปอะ ปัว ปัวะ เปะ แปะ โปะ เปาะ ปอ ป่อ ป้อ ป๊อ ป๋อ ปัย ปือ ๚ะ

๏ เอย เออย อาย อาว อิว อีว อึย อืย อุย อูย เอว แอว โอย ออย อวย เอียว เอือย เอีย เอียะ เอือ เอือะ เออ เออะ อัว อัวะ เอะ แอะ โอะ เอาะ ออ อ่อ อ้อ อ๊อ อ๋อ อัย อือ ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรกลางแม่เกย ผันด้วยไม้ ่ ้ ๊ ๋ ได้ ยกแต่ตัวที่มีวิสัญชนี คำสั้นเปนคำตาย ๘ คำ คือ เกียะ เกือะ เกอะ กัวะ เกะ แกะ โกะ เกาะ นอกนั้น ผันตัวหนึ่งเปน ๕ คำดังนี้

๏ เกยเก่ย เก้ย เก๊ย เก๋ย เกอยเก่อย   เก้อย เก๊อย   เก๋อย  

กาย ก่าย ก้าย ก๊าย    ก๋าย     กาว ก่าว ก้าว ก๊าว  ก๋าว  

กิว กิ่ว กิ้ว กิ๊ว กี๋ว กีว กี่ว กี้ว กี๊ว กี๋ว

กึย กึ่ย กึ้ย กึ๊ย กึ๋ย กืย กื่ย กื้ย กื๊ยกื๋ย

กุย กุ่ย กุ้ย กุ๊ย กุ๋ย กูย กู่ย กู้ย กู๊ย กู๋ย

เกว เก่ว เก้วเก๊ว    เก๋ว    แกว แก่ว แก้ว แก๊ว แก๋ว

โกย โก่ย โก้ย โก๊ย    โก๋ย   กอย ก่อย ก้อย ก๊อย   ก๋อย  

กวย   ก่วย   ก้วย   ก๊วย     ก๋วย   เกียว   เกี่ยว   เกี้ยว   เกี๊ยว     เกี๋ยว  

เกือย เกื่อย   เกื้อย เกื๊อย   เกื๋อย    เกีย  เกี่ย   เกี้ย   เกี๊ย     เกี๋ย   เกียะ

เกือ เกื่อ   เกื้อ   เกื๊อ     เกื๋อ   เกอ   เก่อ   เก้อ   เก๊อ     เก๋อ   เกอะ

กัว   กั่ว   กั้ว   กั๊ว     กั๋ว   กัวะ เกะ แกะ โกะ เกาะ

กอ   ก่อ   ก้อ   ก๊อ     ก๋อ   กัย   กั่ย   กั้ย   กั๊ย     กั๋ย  

กือ   กื่อ   กื้อ   กื๊อ     กื๋อ  

----------------------------

๏ ยังอีก ๘ อักษร ผันดังนี้เหมือนกัน ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรต่ำ ๒๔ ตัว แจกในแม่เกยดังนี้ ๚ะ

๏ เคย เคอย คาย คาว คิว คีว คึย คืย คุย คูย เคว แคว โคย คอย ควย เคียว เคือย เคีย เคียะ เคือ เคือะ เคอ เคอะ คัว คัวะ เคะ แคะ โคะ เคาะ คอ ค่อ ค้อ คัย คือ ๚ะ

๏ เฅย เฅอย ฅาย ฅาว ฅิว ฅีว ฅึย ฅืย ฅุย ฅูย เฅว แฅว โฅย ฅอย ฅวย เฅียว เฅือย เฅีย เฅียะ เฅือ เฅือะ เฅอ เฅอะ ฅัว ฅัวะ เฅะ แฅะ โฅะ เฅาะ ฅอ ฅ่อ ฅ้อ ฅัย ฅือ ๚ะ

๏ เฆย เฆอย ฆาย ฆาว ฆิว ฆีว ฆึย ฆืย ฆุย ฆูย เฆว แฆว โฆย ฆอย ฆวย เฆียว เฆือย เฆีย เฆียะ เฆือ เฆือะ เฆอ เฆอะ ฆัว ฆัวะ เฆะ แฆะ โฆะ เฆาะ ฆอ ฆ่อ ฆ้อ ฆัย ฆือ ๚ะ

๏ เงย เงอย งาย งาว งิว งีว งึย งืย งุย งูย เงว แงว โงย งอย งวย เงียว เงือย เงีย เงียะ เงือ เงือะ เงอ เงอะ งัว งัวะ เงะ แงะ โงะ เงาะ งอ ง่อ ง้อ งัย งือ ๚ะ

๏ เชย เชอย ชาย ชาว ชิว ชีว ชึย ชืย ชุย ชูย เชว แชว โชย ชอย ชวย เชียว เชือย เชีย เชียะ เชือ เชือะ เชอ เชอะ ชัว ชัวะ เชะ แชะ โชะ เชาะ ชอ ช่อ ช้อ ชัย ชือ ๚ะ

๏ เซย เซอย ซาย ซาว ซิว ซีว ซึย ซืย ซุย ซูย เซว แซว โซย ซอย ซวย เซียว เซือย เซีย เซียะ เซือ เซือะ เซอ เซอะ ซัว ซัวะ เซะ แซะ โซะ เซาะ ซอ ซ่อ ซ้อ ซัย ซือ ๚ะ

๏ เฌย เฌอย ฌาย ฌาว ฌิว ฌีว ฌึย ฌืย ฌุย ฌูย เฌว แฌว โฌย ฌอย ฌวย เฌียว เฌือย เฌีย เฌียะ เฌือ เฌือะ เฌอ เฌอะ ฌัว ฌัวะ เฌะ แฌะ โฌะ เฌาะ ฌอ ฌ่อ ฌ้อ ฌัย ฌือ ๚ะ

๏ เญย เญอย ญาย ญาว ญิว ญีว ญึย ญืย ญุย ญูย เญว แญว โญย ญอย ญวย เญียว เญือย เญีย เญียะ เญือ เญือะ เญอ เญอะ ญัว ญัวะ เญะ แญะ โญะ เญาะ ญอ ญ่อ ญ้อ ญัย ญือ ๚ะ

๏ เฑย เฑอย ฑาย ฑาว ฑิว ฑีว ฑึย ฑืย ฑุย ฑูย เฑว แฑว โฑย ฑอย ฑวย เฑียว เฑือย เฑีย เฑียะ เฑือ เฑือะ เฑอ เฑอะ ฑัว ฑัวะ เฑะ แฑะ โฑะ เฑาะ ฑอ ฑ่อ ฑ้อ ฑัย ฑือ ๚ะ

๏ เฒย เฒอย ฒาย ฒาว ฒิว ฒีว ฒึย ฒืย ฒุย ฒูย เฒว แฒว โฒย ฒอย ฒวย เฒียว เฒือย เฒีย เฒียะ เฒือ เฒือะ เฒอ เฒอะ ฒัว ฒัวะ เฒะ แฒะ โฒะ เฒาะ ฒอ ฒ่อ ฒ้อ ฒัย ฒือ ๚ะ

๏ เณย เณอย ณาย ณาว ณิว ณีว ณึย ณืย ณุย ณูย เณว แณว โณย ณอย ณวย เณียว เณือย เณีย เณียะ เณือ เณือะ เณอ เณอะ ณัว ณัวะ เณะ แณะ โณะ เณาะ ณอ ณ่อ ณ้อ ณัย ณือ ๚ะ

๏ เทย เทอย ทาย ทาว ทิว ทีว ทึย ทืย ทุย ทูย เทว แทว โทย ทอย ทวย เทียว เทือย เทีย เทียะ เทือ เทือะ เทอ เทอะ ทัว ทัวะ เทะ แทะ โทะ เทาะ ทอ ท่อ ท้อ ทัย ทือ ๚ะ

๏ เธย เธอย ธาย ธาว ธิว ธีว ธึย ธืย ธุย ธูย เธว แธว โธย ธอย ธวย เธียว เธือย เธีย เธียะ เธือ เธือะ เธอ เธอะ ธัว ธัวะ เธะ แธะ โธะ เธาะ ธอ ธ่อ ธ้อ ธัย ธือ ๚ะ

๏ เนย เนอย นาย นาว นิว นีว นึย นืย นุย นูย เนว แนว โนย นอย นวย เนียว เนือย เนีย เนียะ เนือ เนือะ เนอ เนอะ นัว นัวะ เนะ แนะ โนะ เนาะ นอ น่อ น้อ นัย นือ ๚ะ

๏ เพย เพอย พาย พาว พิว พีว พึย พืย พุย พูย เพว แพว โพย พอย พวย เพียว เพือย เพีย เพียะ เพือ เพือะ เพอ เพอะ พัว พัวะ เพะ แพะ โพะ เพาะ พอ พ่อ พ้อ พัย พือ ๚ะ

๏ เฟย เฟอย ฟาย ฟาว ฟิว ฟีว ฟึย ฟืย ฟุย ฟูย เฟว แฟว โฟย ฟอย ฟวย เฟียว เฟือย เฟีย เฟียะ เฟือ เฟือะ เฟอ เฟอะ ฟัว ฟัวะ เฟะ แฟะ โฟะ เฟาะ ฟอ ฟ่อ ฟ้อ ฟัย ฟือ ๚ะ

๏ เภย เภอย ภาย ภาว ภิว ภีว ภึย ภืย ภุย ภูย เภว แภว โภย ภอย ภวย เภียว เภือย เภีย เภียะ เภือ เภือะ เภอ เภอะ ภัว ภัวะ เภะ แภะ โภะ เภาะ ภอ ภ่อ ภ้อ ภัย ภือ ๚ะ

๏ เมย เมอย มาย มาว มิว มีว มึย มืย มุย มูย เมว แมว โมย มอย มวย เมียว เมือย เมีย เมียะ เมือ เมือะ เมอ เมอะ มัว มัวะ เมะ แมะ โมะ เมาะ มอ ม่อ ม้อ มัย มือ ๚ะ

๏ เยย เยอย ยาย ยาว ยิว ยีว ยึย ยืย ยุย ยูย เยว แยว โยย ยอย ยวย เยียว เยือย เยีย เยียะ เยือ เยือะ เยอ เยอะ ยัว ยัวะ เยะ แยะ โยะ เยาะ ยอ ย่อ ย้อ ยัย ยือ ๚ะ

๏ เรย เรอย ราย ราว ริว รีว รึย รืย รุย รูย เรว แรว โรย รอย รวย เรียว เรือย เรีย เรียะ เรือ เรือะ เรอ เรอะ รัว รัวะ เระ แระ โระ เราะ รอ ร่อ ร้อ รัย รือ ๚ะ

๏ เลย เลอย ลาย ลาว ลิว ลีว ลึย ลืย ลุย ลูย เลว แลว โลย ลอย ลวย เลียว เลือย เลีย เลียะ เลือ เลือะ เลอ เลอะ ลัว ลัวะ เละ และ โละ เลาะ ลอ ล่อ ล้อ ลัย ลือ ๚ะ

๏ เวย เวอย วาย วาว วิว วีว วึย วืย วุย วูย เวว แวว โวย วอย ววย เวียว เวือย เวีย เวียะ เวือ เวือะ เวอ เวอะ วัว วัวะ เวะ แวะ โวะ เวาะ วอ ว่อ ว้อ วัย วือ ๚ะ

๏ เฬย เฬอย ฬาย ฬาว ฬิว ฬีว ฬึย ฬืย ฬุย ฬูย เฬว แฬว โฬย ฬอย ฬวย เฬียว เฬือย เฬีย เฬียะ เฬือ เฬือะ เฬอ เฬอะ ฬัว ฬัวะ เฬะ แฬะ โฬะ เฬาะ ฬอ ฬ่อ ฬ้อ ฬัย ฬือ ๚ะ

๏ เฮย เฮอย ฮาย ฮาว ฮิว ฮีว ฮึย ฮืย ฮุย ฮูย เฮว แฮว โฮย ฮอย ฮวย เฮียว เฮือย เฮีย เฮียะ เฮือ เฮือะ เฮอ เฮอะ ฮัว ฮัวะ เฮะ แฮะ โฮะ เฮาะ ฮอ ฮ่อ ฮ้อ ฮัย ฮือ ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรต่ำแม่เกย ผันด้วยไม้ ่ ้ ได้ ยกแต่ตัวที่มีวิสัญชนีคำสั้น เปนคำตาย ๘ คำ คือ เคียะ เคือะ เคอะ คัวะ เคะ แคะ โคะ เคาะ นอกนั้นผันอักษรตรี ตัวหนึ่งเปน ๓ คำดังนี้ ๚ะ

๏ เคย เค่ย เค้ย  เคอย เค่อย   เค้อย  คาย ค่าย ค้าย

คาว ค่าว ค้าว   คิว คิ่ว คิ้ว  คีว คี่ว คี้ว

คึย คึ่ย คื้ย คืย คื่ย คื้ย คุย คุ่ย คุ้ย

คูย คู่ย คู้ย  เคว เค่ว เค้ว แคว แค่ว แค้ว

โคย โค่ย โค้ย คอย ค่อย ค้อย ควย ค่วย ค้วย

เคียว เคี่ยว เคี้ยว เคือย เคื่อย เคื้อย เคีย เคี่ย เคี้ย เคอะ

เคือ เคื่อ เคื้อ เคือะ เคอ เค่อ เค้อ เคอะ

คัว คั่ว คั้ว คัวะ เคะ แคะ โคะ เคาะ

คอ ค่อ ค้อ คัย คั่ย คั้ย คือ คื่อ คื้อ

----------------------------

๏ ยังอีก ๒๓ อักษร ผันดังนี้เหมือนกัน ๚ะ

----------------------------

๏ แม่เกยซึ่งแจกมานี้ ก็เปนแบบอย่างหนึ่ง ยังอีกแบบหนึ่งนั้น มีนฤคหิตแทน มอ แทน งอ แลมี รอหัน ออกสำเนียงแม่กม แม่กน คือ กุํ กรรม กรร อยู่ข้างท้ายดังนี้ ๚ะ

----------------------------

๏ เขย เขอย ขาย ขาว ขิว ขีว ขึย ขืย ขุย ขูย เขว แขว โขย ขอย ขวย เขียว เขือย เขีย เขียะ เขือ เขือะ เขอ เขอะ ขัว ขัวะ เขะ แขะ โขะ เขาะ ขุํ ขรรม ขรร ขอ ข่อ ข้อ ขัย ขือ ๚ะ

๏ แจกดังนี้ทุกอักษร ทั้งสามหมู่ทั่วไป , ๚ะ

----------------------------

๏ ต่อนี้ไปคำกลอนสำหรับอ่านเทียบในแม่ เกย ๚ะ

๏ ๑๖ ฉบัง ๏ ขึ้นเกยเลยกล่าวท้าวไทย ฟังธรรมน้ำใจ เลื่อมไสศรัทธากล้าหาญ ๚ะ

๏ เห็นไภยในขันธสันดาน ตัดห่วงบ่วงมาร สำราญสำเรจเมตตา ๚ะ

๏ สององค์ทรงหนังพยัคฆา จัดจีบกลีบชะฎา รักษาศีลถือฤๅษี ๚ะ

๏ เช้าค่ำทำกิจพิธี กองกูณฑ์อัคคี เปนที่บูชาถาวร ๚ะ

๏ ปะถะพีเปนที่บรรฐร เอนองค์ลงนอน เหนือขอนเขนยเกยเศียร ๚ะ

๏ ค่ำเช้าเอากราดกวาดเตียน เหนื่อยยากพากเพียร เรียนธรรมบำเพ็ญเคร่งครัน ๚ะ

๏ สำเร็จเสร็จได้ไปสวรรค์ เสวยศุขทุกวัน นานนับกับกัลป์พุทธันดร ๚ะ

๏ ภุมราการุญสุนทร ไว้หวังสั่งสอน เดกอ่อนอันเยาว์เล่าเรียน ๚ะ

๏ กขกกาว่าเวียน หนูน้อยค่อยเพียร อ่านเขียนผสมกมเกย ๚ะ

๏ ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย ไม้เรียวเจียวเหวย กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว ๚ะ

๏ หันหวดปวดแสบแปลบเสียว หยิกซ้ำช้ำเขียว อย่าเที่ยวเล่นหลงจงจำ ๚ะ

๏ บอกไว้ให้ทราบบาปกรรม เรียงเรียบเทียบทำ แนะนำให้เจ้าเอาบุญ ๚ะ

๏ เดชะพระมหาการุญ ใครเหนเปนคุณ แบ่งบุญให้เราเจ้าเอย ๚ะ

----------------------------

๏ คำตายในแม่ เกย ๚ะ

๏ อักษรสูงกับอักษรต่ำ เสียงต่างกันดังนี้ ๚ะ

เตี้ยตะแหมะแขะ พวกจีนแคะ | เท่านั้นเถอะ ทำเลอะเทอะ | ปีเถาะ ปูนกระเทาะ | หักดังเผาะ ปลูกเพาะ | เผาะแผะ เลี้ยงแพะ | เที่ยวแสะ เอาเสียมแซะ | สืบเสาะ น้ำเซาะ | หัวเราะแหะ ไปสิแฮะ |

๏ อักษรต่ำที่มีตัว ห นำขึ้น เปนเสียงสูง เปนคำตายในแม่เกย เสียงต่างกันกับอักษรต่ำ ตามปรกติดังนี้

ขวานเหงาะ ผลเงาะ | พูดกะแหนะ ช่วยนำแนะ | เอาไปแหมะไว้ เอาไปแมะไว้ | งามเหมาะ เบาะเมาะ | เคี้ยวเหยอะ หยำเยอะ | ทำหยำแหยะ แยกแยะ | เอาน้ำเหยาะ เย้ยเยาะ | หัวเราะแหระ ถั่วแระ | วิ่งเหราะ ถั่วเราะ | ทำเหลาะแหละ เที่ยวเลมและ | เปาะเหลาะ ลอดเลาะ | ผ่าแหวะ เวียนแวะ | ดังนี้เปนต้นเปนตัวอย่าง คำตายอักษรกลางต่างกันด้วยไม้   ๊ ดุจคำว่า อาแป๊ะ อีแปะ | ร้องเอ๊ะ เอะอะ | เปนต้น ๚ะ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ