แม่กก

๏ ในแม่ กก กด กบ ๓ แม่นี้ เปนคำตายทั้งสิ้น ผันด้วยไม้   ่   ้ ไม่ได้ ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรสูง ๑๑ ตัวแจกในแม่ กก ดังนี้ ๚ะ

๏ ขก ขัก ขาก ขิก ขีก ขึก ขืก ขุก ขูก เขก แขก โขก ขอก ขวก เขียก เขือก เขิก เขอก ๚ะ

๏ ฃก ฃัก ฃาก ฃิก ฃีก ฃึก ฃืก ฃุก ฃูก เฃก แฃก โฃก ฃอก ฃวก เฃียก เฃือก เฃิก เฃอก ๚ะ

๏ ฉก ฉัก ฉาก ฉิก ฉีก ฉึก ฉืก ฉุก ฉูก เฉก แฉก โฉก ฉอก ฉวก เฉียก เฉือก เฉิก เฉอก ๚ะ

๏ ฐก ฐัก ฐาก ฐิก ฐีก ฐึก ฐืก ฐุก ฐูก เฐก แฐก โฐก ฐอก ฐวก เฐียก เฐือก เฐิก เฐอก ๚ะ

๏ ถก ถัก ถาก ถิก ถีก ถึก ถืก ถุก ถูก เถก แถก โถก ถอก ถวก เถียก เถือก เถิก เถอก ๚ะ

๏ ผก ผัก ผาก ผิก ผีก ผึก ผืก ผุก ผูก เผก แผก โผก ผอก ผวก เผียก เผือก เผิก เผอก ๚ะ

๏ ฝก ฝัก ฝาก ฝิก ฝีก ฝึก ฝืก ฝุก ฝูก เฝก แฝก โฝก ฝอก ฝวก เฝียก เฝือก เฝิก เฝอก ๚ะ

๏ ศก ศัก ศาก ศิก ศีก ศึก ศืก ศุก ศูก เศก แศก โศก ศอก ศวก เศียก เศือก เศิก เศอก ๚ะ

๏ ษก ษัก ษาก ษิก ษีก ษึก ษืก ษุก ษูก เษก แษก โษก ษอก ษวก เษียก เษือก เษิก เษอก ๚ะ

๏ สก สัก สาก สิก สีก สึก สืก สุก สูก เสก แสก โสก สอก สวก เสียก เสือก เสิก เสอก ๚ะ

๏ หก หัก หาก หิก หีก หึก หืก หุก หูก เหก แหก โหก หอก หวก เหียก เหือก เหิก เหอก ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรกลาง ๙ แจกแม่ กก ดังนี้ ๚ะ

๏ กก กัก กาก กิก กีก กึก กืก กุก กูก เกก แกก โกก กอก กวก เกียก เกือก เกิก เกอก ๚ะ

๏ จก จัก จาก จิก จีก จึก จืก จุก จูก เจก แจก โจก จอก จวก เจียก เจือก เจิก เจอก ๚ะ

๏ ฎก ฎัก ฎาก ฎิก ฎีก ฎึก ฎืก ฎุก ฎูก เฎก แฎก โฎก ฎอก ฎวก เฎียก เฎือก เฎิก เฎอก ๚ะ

๏ ฏก ฏัก ฏาก ฏิก ฏีก ฏึก ฏืก ฏุก ฏูก เฏก แฏก โฏก ฏอก ฏวก เฏียก เฏือก เฏิก เฏอก ๚ะ

๏ ดก ดัก ดาก ดิก ดีก ดึก ดืก ดุก ดูก เดก แดก โดก ดอก ดวก เดียก เดือก เดิก เดอก ๚ะ

๏ ตก ตัก ตาก ติก ตีก ตึก ตืก ตุก ตูก เตก แตก โตก ตอก ตวก เตียก เตือก เติก เตอก ๚ะ

๏ บก บัก บาก บิก บีก บึก บืก บุก บูก เบก แบก โบก บอก บวก เบียก เบือก เบิก เบอก ๚ะ

๏ ปก ปัก ปาก ปิก ปีก ปึก ปืก ปุก ปูก เปก แปก โปก ปอก ปวก เปียก เปือก เปิก เปอก ๚ะ

๏ อก อัก อาก อิก อีก อึก อืก อุก อูก เอก แอก โอก ออก อวก เอียก เอือก เอิก เออก ๚ะ

----------------------------

อักษรต่ำ ๒๔ ตัว แจกในแม่ กก ดังนี้ ๚ะ

๏ คก คัก คาก คิก คีก คึก คืก คุก คูก เคก แคก โคก คอก ควก เคียก เคือก เคิก เคอก ๚ะ

๏ ฅก ฅัก ฅาก ฅิก ฅีก ฅึก ฅืก ฅุก ฅูก เฅก แฅก โฅก ฅอก ฅวก เฅียก เฅือก เฅิก เฅอก ๚ะ

๏ ฆก ฆัก ฆาก ฆิก ฆีก ฆึก ฆืก ฆุก ฆูก เฆก แฆก โฆก ฆอก ฆวก เฆียก เฆือก เฆิก เฆอก ๚ะ

๏ กก กัก กาก กิก กีก กึก กืก กุก กูก เกก แกก โกก กอก กวก เกียก เกือก เกิก เกอก ๚ะ

๏ ชก ชัก ชาก ชิก ชีก ชึก ชืก ชุก ชูก เชก แชก โชก ชอก ชวก เชียก เชือก เชิก เชอก ๚ะ

๏ ซก ซัก ซาก ซิก ซีก ซึก ซืก ซุก ซูก เซก แซก โซก ซอก ซวก เซียก เซือก เซิก เซอก ๚ะ

๏ ฌก ฌัก ฌาก ฌิก ฌีก ฌึก ฌืก ฌุก ฌูก เฌก แฌก โฌก ฌอก ฌวก เฌียก เฌือก เฌิก เฌอก ๚ะ

๏ ญก ญัก ญาก ญิก ญีก ญึก ญืก ญุก ญูก เญก แญก โญก ญอก ญวก เญียก เญือก เญิก เญอก ๚ะ

๏ ฑก ฑัก ฑาก ฑิก ฑีก ฑึก ฑืก ฑุก ฑูก เฑก แฑก โฑก ฑอก ฑวก เฑียก เฑือก เฑิก เฑอก ๚ะ

๏ ฒก ฒัก ฒาก ฒิก ฒีก ฒึก ฒืก ฒุก ฒูก เฒก แฒก โฒก ฒอก ฒวก เฒียก เฒือก เฒิก เฒอก ๚ะ

๏ ณก ณัก ณาก ณิก ณีก ณึก ณืก ณุก ณูก เณก แณก โณก ณอก ณวก เณียก เณือก เณิก เณอก ๚ะ

๏ ทก ทัก ทาก ทิก ทีก ทึก ทืก ทุก ทูก เทก แทก โทก ทอก ทวก เทียก เทือก เทิก เทอก ๚ะ

๏ ธก ธัก ธาก ธิก ธีก ธึก ธืก ธุก ธูก เธก แธก โธก ธอก ธวก เธียก เธือก เธิก เธอก ๚ะ

๏ นก นัก นาก นิก นีก นึก นืก นุก นูก เนก แนก โนก นอก นวก เนียก เนือก เนิก เนอก ๚ะ

๏ พก พัก พาก พิก พีก พึก พืก พุก พูก เพก แพก โพก พอก พวก เพียก เพือก เพิก เพอก ๚ะ

๏ ฟก ฟัก ฟาก ฟิก ฟีก ฟึก ฟืก ฟุก ฟูก เฟก แฟก โฟก ฟอก ฟวก เฟียก เฟือก เฟิก เฟอก ๚ะ

๏ ภก ภัก ภาก ภิก ภีก ภึก ภืก ภุก ภูก เภก แภก โภก ภอก ภวก เภียก เภือก เภิก เภอก ๚ะ

๏ มก มัก มาก มิก มีก มึก มืก มุก มูก เมก แมก โมก มอก มวก เมียก เมือก เมิก เมอก ๚ะ

๏ ยก ยัก ยาก ยิก ยีก ยึก ยืก ยุก ยูก เยก แยก โยก ยอก ยวก เยียก เยือก เยิก เยอก ๚ะ

๏ รก รัก ราก ริก รีก รึก รืก รุก รูก เรก แรก โรก รอก รวก เรียก เรือก เริก เรอก ๚ะ

๏ ลก ลัก ลาก ลิก ลีก ลึก ลืก ลุก ลูก เลก แลก โลก ลอก ลวก เลียก เลือก เลิก เลอก ๚ะ

๏ วก วัก วาก วิก วีก วึก วืก วุก วูก เวก แวก โวก วอก ววก เวียก เวือก เวิก เวอก ๚ะ

๏ ฬก ฬัก ฬาก ฬิก ฬีก ฬึก ฬืก ฬุก ฬูก เฬก แฬก โฬก ฬอก ฬวก เฬียก เฬือก เฬิก เฬอก ๚ะ

๏ ฮก ฮัก ฮาก ฮิก ฮีก ฮึก ฮืก ฮุก ฮูก เฮก แฮก โฮก ฮอก ฮวก เฮียก เฮือก เฮิก เฮอก ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรใช้สกดในแม่ กก ๖ อักษร คือ ก ข ข ค ฅ ฆ ๚ะ

----------------------------

๏ ต่อไปนี้คำกลอนสำหรับอ่านเทียบในแม่ กก ๚ะ

๏ ยานี ๑๑ ๏ ขึ้นกกตกทุกข์ยาก แสนลำบากจากเวียงไชย มันเผือกเลือกเผาไฟ กินผลไม้ได้เปนแรง

๏ รอน ๆ อ่อนอัษฎงค์ พระสุริยงเย็นยอแสง ช่วงดังน้ำครั่งแดง แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร ๚ะ

๏ ลิงค่างครางโครกครอก ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน ชนีวิเวกวอน นกหกร่อนนอนรังเรียง ๚ะ

๏ ลูกนกยกปีกป้อง อ้าปากร้องซ้องแซ่เสียง แม่นกปกปีกเคียง เลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหาร ๚ะ

๏ ภูธรนอนเนีนเขา เคียงคลึงเคล้าเยาวมาลย์ ตกยากจากศฤงคาร สงสารน้องหมองภักตรา ๚ะ

๏ ยากเย็นเหนหน้าเจ้า สร่างโศกเศร้าเจ้าพี่อา อยู่วังดังจันทรา มาหม่นหมองลอองนวล ๚ะ

๏ เพื่อนทุกข์ศุขโศกเศร้า จะรักเจ้าเฝ้าสงวน มิ่งขวัญอย่ารัญจวน นวลภักตร์น้องจะหมองศรี ๚ะ

๏ ชวนชื่นกลืนกล้ำกลิ่น มิรู้สิ้นกลิ่นมาลี คลึงเคล้าเย้ายวนยื ที่ทุกข์ร้อนหย่อนเย็นทรวง ๚ะ

๏ จบแม่ กก เท่านี้ ๚ะ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ