แม่กม

๏ อักษรสูง ๑๑ แจกในแม่กม ดังนี้ ๚ะ

๏ ขม ขัม ขาม ขิม ขีม ขึม ขืม ขุม ขูม เขม แขม โขม ขอม ขวม เขียม เขือม เขิม เขอม ๚ะ

๏ ฃม ฃัม ฃาม ฃิม ฃีม ฃึม ฃืม ฃุม ฃูม เฃม แฃม โฃม ฃอม ฃวม เฃียม เฃือม เฃิม เฃอม ๚ะ

๏ ฉม ฉัม ฉาม ฉิม ฉีม ฉึม ฉืม ฉุม ฉูม เฉม แฉม โฉม ฉอม ฉวม เฉียม เฉือม เฉิม เฉอม ๚ะ

๏ ฐม ฐัม ฐาม ฐิม ฐีม ฐึม ฐืม ฐุม ฐูม เฐม แฐม โฐม ฐอม ฐวม เฐียม เฐือม เฐิม เฐอม ๚ะ

๏ ถม ถัม ถาม ถิม ถีม ถึม ถืม ถุม ถูม เถม แถม โถม ถอม ถวม เถียม เถือม เถิม เถอม ๚ะ

๏ ผม ผัม ผาม ผิม ผีม ผึม ผืม ผุม ผูม เผม แผม โผม ผอม ผวม เผียม เผือม เผิม เผอม ๚ะ

๏ ฝม ฝัม ฝาม ฝิม ฝีม ฝึม ฝืม ฝุม ฝูม เฝม แฝม โฝม ฝอม ฝวม เฝียม เฝือม เฝิม เฝอม ๚ะ

๏ ศม ศัม ศาม ศิม ศีม ศึม ศืม ศุม ศูม เศม แศม โศม ศอม ศวม เศียม เศือม เศิม เศอม ๚ะ

๏ ษม ษัม ษาม ษิม ษีม ษึม ษืม ษุม ษูม เษม แษม โษม ษอม ษวม เษียม เษือม เษิม เษอม ๚ะ

๏ สม สัม สาม สิม สีม สึม สืม สุม สูม เสม แสม โสม สอม สวม เสียม เสือม เสิม เสอม ๚ะ

๏ หม หัม หาม หิม หีม หึม หืม หุม หูม เหม แหม โหม หอม หวม เหียม เหือม เหิม เหอม ๚ะ

----------------------------

๏ ผันด้วยไม้   ่   ้ เปน ๓ คำดังนี้ ๚ะ

๏ ขม    ข้มข่ม   ขัม    ขั้มขั่ม   ขาม    ข้ามข่าม   ขิม    ขิ้มขิ่ม

ขีม    ขี้มขี่ม   ขึม    ขึ้มขึ่ม   ขืม    ขื้มขื่ม   ขุม    ขุ้มขุ่ม

ขูม    ขู้มขู่ม   เขม    เข้มเข่ม   แขม    แข้มแข่ม   โขม    โข้มโข่ม

ขอม    ข้อมข่อม    ขวม    ข้วมข่วม    เขียม    เขี้ยมเขี่ยม

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------------------------

๏ อักษรสูงอีก ๑๐ อักษร ผันอย่างนี้เหมือนกัน ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรกลาง ๙ แจกในแม่ กม ดังนี้ ๚ะ

๏ กม กัม กาม กิม กีม กึม กืม กุม กูม เกม แกม โกม กอม กวม เกียม เกือม เกิม เกอม ๚ะ

๏ จม จัม จาม จิม จีม จึม จืม จุม จูม เจม แจม โจม จอม จวม เจียม เจือม เจิม เจอม ๚ะ

๏ ฎม ฎัม ฎาม ฎิม ฎีม ฎึม ฎืม ฎุม ฎูม เฎม แฎม โฎม ฎอม ฎวม เฎียม เฎือม เฎิม เฎอม ๚ะ

๏ ฏม ฏัม ฏาม ฏิม ฏีม ฏึม ฏืม ฏุม ฏูม เฏม แฏม โฏม ฏอม ฏวม เฏียม เฏือม เฏิม เฏอม ๚ะ

๏ ดม ดัม ดาม ดิม ดีม ดึม ดืม ดุม ดูม เดม แดม โดม ดอม ดวม เดียม เดือม เดิม เดอม ๚ะ

๏ ตม ตัม ตาม ติม ตีม ตึม ตืม ตุม ตูม เตม แตม โตม ตอม ตวม เตียม เตือม เติม เตอม ๚ะ

๏ บม บัม บาม บิม บีม บึม บืม บุม บูม เบม แบม โบม บอม บวม เบียม เบือม เบิม เบอม ๚ะ

๏ ปม ปัม ปาม ปิม ปีม ปึม ปืม ปุม ปูม เปม แปม โปม ปอม ปวม เปียม เปือม เปิม เปอม ๚ะ

๏ อม อัม อาม อิม อีม อึม อืม อุม อูม เอม แอม โอม ออม อวม เอียม เอือม เอิม เออม ๚ะ

----------------------------

๏ ผันด้วยไม้   ่   ้   ๊   ๋ เปน ๕ คำดังนี้ ๚ะ

๏ กมก่ม ก้ม ก๊ม ก๋ม กัมกั่ม กั้ม กั๊ม กั๋ม

กาม ก่าม ก้าม ก๊าม    ก๋าม     กิมกิ่ม กิ้ม กิ๊มกิ๋ม

กีม กี่ม กี้ม กี๊ม กี๋ม กึม กึ่ม กึ้ม กึ๊ม กึ๋ม

กืม กื่ม กื้ม กื๊ม กื๋ม กุม กุ่ม กุ้ม กุ๊มกุ๋ม

กูม กู่ม กู้ม กู๊ม กู๋ม เกม เก่ม เก้ม เก๊ม เก๋ม

แกม แก่ม แก้ม แก๊ม    แก๋ม    โกม โก่ม โก้ม โก๊ม โก๋ม

กอม ก่อม ก้อม ก๊อม    ก๋อม   กวม ก่วม ก้วม ก๊วม   ก๋วม  

เกียม   เกี่ยม   เกี้ยม   เกียม     เกียม   เกือม   เกื่อม   เกื้อม   เกือม     เกือม  

เกิม เกิ่ม เกี้ม เกิม เกิม  เกอม  เก่อม   เก้อม   เก๊อม     เก๋อม  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------------------------

๏ ยังอีก ๘ อักษร ผันดังนี้เหมือนกัน ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรต่ำ ๒๔ ตัว แจกในแม่ กม ดังนี้ ๚ะ

๏ คม คัม คาม คิม คีม คึม คืม คุม คูม เคม แคม โคม คอม ควม เคียม เคือม เคิม เคอม ๚ะ

๏ ฅม ฅัม ฅาม ฅิม ฅีม ฅึม ฅืม ฅุม ฅูม เฅม แฅม โฅม ฅอม ฅวม เฅียม เฅือม เฅิม เฅอม ๚ะ

๏ ฆม ฆัม ฆาม ฆิม ฆีม ฆึม ฆืม ฆุม ฆูม เฆม แฆม โฆม ฆอม ฆวม เฆียม เฆือม เฆิม เฆอม ๚ะ

๏ งม งัม งาม งิม งีม งึม งืม งุม งูม เงม แงม โงม งอม งวม เงียม เงือม เงิม เงอม ๚ะ

๏ ชม ชัม ชาม ชิม ชีม ชึม ชืม ชุม ชูม เชม แชม โชม ชอม ชวม เชียม เชือม เชิม เชอม ๚ะ

๏ ซม ซัม ซาม ซิม ซีม ซึม ซืม ซุม ซูม เซม แซม โซม ซอม ซวม เซียม เซือม เซิม เซอม ๚ะ

๏ ฌม ฌัม ฌาม ฌิม ฌีม ฌึม ฌืม ฌุม ฌูม เฌม แฌม โฌม ฌอม ฌวม เฌียม เฌือม เฌิม เฌอม ๚ะ

๏ ญม ญัม ญาม ญิม ญีม ญึม ญืม ญุม ญูม เญม แญม โญม ญอม ญวม เญียม เญือม เญิม เญอม ๚ะ

๏ ฑม ฑัม ฑาม ฑิม ฑีม ฑึม ฑืม ฑุม ฑูม เฑม แฑม โฑม ฑอม ฑวม เฑียม เฑือม เฑิม เฑอม ๚ะ

๏ ฒม ฒัม ฒาม ฒิม ฒีม ฒึม ฒืม ฒุม ฒูม เฒม แฒม โฒม ฒอม ฒวม เฒียม เฒือม เฒิม เฒอม ๚ะ

๏ ณม ณัม ณาม ณิม ณีม ณึม ณืม ณุม ณูม เณม แณม โณม ณอม ณวม เณียม เณือม เณิม เณอม ๚ะ

๏ ทม ทัม ทาม ทิม ทีม ทึม ทืม ทุม ทูม เทม แทม โทม ทอม ทวม เทียม เทือม เทิม เทอม ๚ะ

๏ ธม ธัม ธาม ธิม ธีม ธึม ธืม ธุม ธูม เธม แธม โธม ธอม ธวม เธียม เธือม เธิม เธอม ๚ะ

๏ นม นัม นาม นิม นีม นึม นืม นุม นูม เนม แนม โนม นอม นวม เนียม เนือม เนิม เนอม ๚ะ

๏ พม พัม พาม พิม พีม พึม พืม พุม พูม เพม แพม โพม พอม พวม เพียม เพือม เพิม เพอม ๚ะ

๏ ฟม ฟัม ฟาม ฟิม ฟีม ฟึม ฟืม ฟุม ฟูม เฟม แฟม โฟม ฟอม ฟวม เฟียม เฟือม เฟิม เฟอม ๚ะ

๏ ภม ภัม ภาม ภิม ภีม ภึม ภืม ภุม ภูม เภม แภม โภม ภอม ภวม เภียม เภือม เภิม เภอม ๚ะ

๏ มม มัม มาม มิม มีม มึม มืม มุม มูม เมม แมม โมม มอม มวม เมียม เมือม เมิม เมอม ๚ะ

๏ ยม ยัม ยาม ยิม ยีม ยึม ยืม ยุม ยูม เยม แยม โยม ยอม ยวม เยียม เยือม เยิม เยอม ๚ะ

๏ รม รัม ราม ริม รีม รึม รืม รุม รูม เรม แรม โรม รอม รวม เรียม เรือม เริม เรอม ๚ะ

๏ ลม ลัม ลาม ลิม ลีม ลึม ลืม ลุม ลูม เลม แลม โลม ลอม ลวม เลียม เลือม เลิม เลอม ๚ะ

๏ วม วัม วาม วิม วีม วึม วืม วุม วูม เวม แวม โวม วอม ววม เวียม เวือม เวิม เวอม ๚ะ

๏ ฬม ฬัม ฬาม ฬิม ฬีม ฬึม ฬืม ฬุม ฬูม เฬม แฬม โฬม ฬอม ฬวม เฬียม เฬือม เฬิม เฬอม ๚ะ

๏ ฮม ฮัม ฮาม ฮิม ฮีม ฮึม ฮืม ฮุม ฮูม เฮม แฮม โฮม ฮอม ฮวม เฮียม เฮือม เฮิม เฮอม ๚ะ

----------------------------

๏ ผันด้วยไม้   ่   ้ เปน ๓ ดังนี้ ๚ะ

๏ คง ค่ง ค้ง  คัง คั่ง คั้ง  คาง ค่าง ค้าง  คิง คิ่ง คิ้ง

คีง คี่ง คี้ง  คึง คึ่ง คื้ง คืง คื่ง คื้ง คุง คุ่ง คุ้ง

คูง คู่ง คู้ง  เคง เค่ง เค้ง แคง แค่ง แค้ง  โคง โค่ง โค้ง

คอง ค่อง ค้อง ควง ค่วง ค้วง เคียง เคี่ยง เคี้ยง

เคือง เคื่อง เคื้อง เคิง เคิ่ง เคิ้ง เคอง เค่อง เค้อง

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------------------------

๏ ยังอีก ๒๓ อักษร ผันอย่างนี้เหมือนกัน ๚ะ

----------------------------

๏ ในแม่ กม ใช้ตัว ม สกดตัวเดียว นฤคหิตสกดได้บ้าง เหมือนคำว่า ประชุํ ชุํนุํ เจ้าจุํพล เปนต้น ๚ะ

๏ ต่อไปนี้คำกลอนสำทรับอ่านเทียบในแม่ กม ๚ะ

๏ ฉบัง ๑๖ ๏ ขึ้นกมสมเด็จจอมอารย์ เอนดูภูบาล ผู้ผ่านภาราสาวัดถี ๚ะ

๏ ซื่อตรงหลงเล่ห์เสนี กลอกกลับอัปรี บูรีจึ่งล่มจมไป ๚ะ

๏ ประโยชน์จะโปรดภูวในย์ นิ่งนั่งตั้งใจ เลื่อมใสสำเร็จเมตา ๚ะ

๏ เปล่งเสียงเพียงพิณอินทรา บอกข้อมรณา คงมาวันหนึ่งถึงตน ๚ะ

๏ เบียนเบียดเสียดส่อฉ้อฉน บาปกำม์นำตน ไปทนทุกข์นับกัปกัลป์ ๚ะ

๏ เมตากรุณาสามัญ จะได้ไปสวรรค์ เปนศุขทุกวันทรรษา ๚ะ

๏ สมบัดติ์สัตว์มนุษย์ครุทธา กลอกกลับอัปรา เทวาสมบัดติ์ชัชวาลย์ ๚ะ

๏ ศุขเกษมเปรมปรีวิมาน อิ่มหนำสำราญ ศฤงฆารห้อมล้อมพร้อมเพรียง ๚ะ

๏ กระจับปี่สีซอท่อเสียง ขับรำจำเรียง สำเนียงนางฟ้าน่าฟัง ๚ะ

๏ เดชพระกุศลหนหลัง สิ่งใดใจหวัง ได้ดังมุ่งมาทปราดถนา ๚ะ

๏ จริงนะประสกสีกา สวดมนตร์ภาวนา เบื้องน่าจะได้ไปสวรรค์ ๚ะ

๏ จบเทศเสร็จคำรำพรรณ์ พระองค์ทรงธรรม์ ด้นดั้นเมฆาคลาไคล ๚ะ

จบแม่ กม เท่านี้

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ