แม่กบ

๏ อักษรสูง ๑๑ แจกในแม่กบ ดังนี้ ๚ะ

๏ ขบ ขับ ขาบ ขิบ ขีบ ขึบ ขืบ ขุบ ขูบ เขบ แขบ โขบ ขอบ ขวบ เขียบ เขือบ เขิบ เขอบ ๚ะ

๏ ฃบ ฃับ ฃาบ ฃิบ ฃีบ ฃึบ ฃืบ ฃุบ ฃูบ เฃบ แฃบ โฃบ ฃอบ ฃวบ เฃียบ เฃือบ เฃิบ เฃอบ ๚ะ

๏ ฉบ ฉับ ฉาบ ฉิบ ฉีบ ฉึบ ฉืบ ฉุบ ฉูบ เฉบ แฉบ โฉบ ฉอบ ฉวบ เฉียบ เฉือบ เฉิบ เฉอบ ๚ะ

๏ ฐบ ฐับ ฐาบ ฐิบ ฐีบ ฐึบ ฐืบ ฐุบ ฐูบ เฐบ แฐบ โฐบ ฐอบ ฐวบ เฐียบ เฐือบ เฐิบ เฐอบ ๚ะ

๏ ถบ ถับ ถาบ ถิบ ถีบ ถึบ ถืบ ถุบ ถูบ เถบ แถบ โถบ ถอบ ถวบ เถียบ เถือบ เถิบ เถอบ ๚ะ

๏ ผบ ผับ ผาบ ผิบ ผีบ ผึบ ผืบ ผุบ ผูบ เผบ แผบ โผบ ผอบ ผวบ เผียบ เผือบ เผิบ เผอบ ๚ะ

๏ ฝบ ฝับ ฝาบ ฝิบ ฝีบ ฝึบ ฝืบ ฝุบ ฝูบ เฝบ แฝบ โฝบ ฝอบ ฝวบ เฝียบ เฝือบ เฝิบ เฝอบ ๚ะ

๏ ศบ ศับ ศาบ ศิบ ศีบ ศึบ ศืบ ศุบ ศูบ เศบ แศบ โศบ ศอบ ศวบ เศียบ เศือบ เศิบ เศอบ ๚ะ

๏ ษบ ษับ ษาบ ษิบ ษีบ ษึบ ษืบ ษุบ ษูบ เษบ แษบ โษบ ษอบ ษวบ เษียบ เษือบ เษิบ เษอบ ๚ะ

๏ สบ สับ สาบ สิบ สีบ สึบ สืบ สุบ สูบ เสบ แสบ โสบ สอบ สวบ เสียบ เสือบ เสิบ เสอบ ๚ะ

๏ หบ หับ หาบ หิบ หีบ หึบ หืบ หุบ หูบ เหบ แหบ โหบ หอบ หวบ เหียบ เหือบ เหิบ เหอบ ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรกลาง ๙ แจกในแม่ กบ ดังนี้ ๚ะ

๏ กบ กับ กาบ กิบ กีบ กึบ กืบ กุบ กูบ เกบ แกบ โกบ กอบ กวบ เกียบ เกือบ เกิบ เกอบ ๚ะ

๏ จบ จับ จาบ จิบ จีบ จึบ จืบ จุบ จูบ เจบ แจบ โจบ จอบ จวบ เจียบ เจือบ เจิบ เจอบ ๚ะ

๏ ฎบ ฎับ ฎาบ ฎิบ ฎีบ ฎึบ ฎืบ ฎุบ ฎูบ เฎบ แฎบ โฎบ ฎอบ ฎวบ เฎียบ เฎือบ เฎิบ เฎอบ ๚ะ

๏ ฏบ ฏับ ฏาบ ฏิบ ฏีบ ฏึบ ฏืบ ฏุบ ฏูบ เฏบ แฏบ โฏบ ฏอบ ฏวบ เฏียบ เฏือบ เฏิบ เฏอบ ๚ะ

๏ ดบ ดับ ดาบ ดิบ ดีบ ดึบ ดืบ ดุบ ดูบ เดบ แดบ โดบ ดอบ ดวบ เดียบ เดือบ เดิบ เดอบ ๚ะ

๏ ตบ ตับ ตาบ ติบ ตีบ ตึบ ตืบ ตุบ ตูบ เตบ แตบ โตบ ตอบ ตวบ เตียบ เตือบ เติบ เตอบ ๚ะ

๏ บบ บับ บาบ บิบ บีบ บึบ บืบ บุบ บูบ เบบ แบบ โบบ บอบ บวบ เบียบ เบือบ เบิบ เบอบ ๚ะ

๏ ปบ ปับ ปาบ ปิบ ปีบ ปึบ ปืบ ปุบ ปูบ เปบ แปบ โปบ ปอบ ปวบ เปียบ เปือบ เปิบ เปอบ ๚ะ

๏ อบ อับ อาบ อิบ อีบ อึบ อืบ อุบ อูบ เอบ แอบ โอบ ออบ อวบ เอียบ เอือบ เอิบ เออบ ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรต่ำ ๒๔ ตัว แจกในแม่ กบ ดังนี้ ๚ะ

๏ คบ คับ คาบ คิบ คีบ คึบ คืบ คุบ คูบ เคบ แคบ โคบ คอบ ควบ เคียบ เคือบ เคิบ เคอบ ๚ะ

๏ ฅบ ฅับ ฅาบ ฅิบ ฅีบ ฅึบ ฅืบ ฅุบ ฅูบ เฅบ แฅบ โฅบ ฅอบ ฅวบ เฅียบ เฅือบ เฅิบ เฅอบ ๚ะ

๏ ฆบ ฆับ ฆาบ ฆิบ ฆีบ ฆึบ ฆืบ ฆุบ ฆูบ เฆบ แฆบ โฆบ ฆอบ ฆวบ เฆียบ เฆือบ เฆิบ เฆอบ ๚ะ

๏ กบ กับ กาบ กิบ กีบ กึบ กืบ กุบ กูบ เกบ แกบ โกบ กอบ กวบ เกียบ เกือบ เกิบ เกอบ ๚ะ

๏ ชบ ชับ ชาบ ชิบ ชีบ ชึบ ชืบ ชุบ ชูบ เชบ แชบ โชบ ชอบ ชวบ เชียบ เชือบ เชิบ เชอบ ๚ะ

๏ ซบ ซับ ซาบ ซิบ ซีบ ซึบ ซืบ ซุบ ซูบ เซบ แซบ โซบ ซอบ ซวบ เซียบ เซือบ เซิบ เซอบ ๚ะ

๏ ฌบ ฌับ ฌาบ ฌิบ ฌีบ ฌึบ ฌืบ ฌุบ ฌูบ เฌบ แฌบ โฌบ ฌอบ ฌวบ เฌียบ เฌือบ เฌิบ เฌอบ ๚ะ

๏ ญบ ญับ ญาบ ญิบ ญีบ ญึบ ญืบ ญุบ ญูบ เญบ แญบ โญบ ญอบ ญวบ เญียบ เญือบ เญิบ เญอบ ๚ะ

๏ ฑบ ฑับ ฑาบ ฑิบ ฑีบ ฑึบ ฑืบ ฑุบ ฑูบ เฑบ แฑบ โฑบ ฑอบ ฑวบ เฑียบ เฑือบ เฑิบ เฑอบ ๚ะ

๏ ฒบ ฒับ ฒาบ ฒิบ ฒีบ ฒึบ ฒืบ ฒุบ ฒูบ เฒบ แฒบ โฒบ ฒอบ ฒวบ เฒียบ เฒือบ เฒิบ เฒอบ ๚ะ

๏ ณบ ณับ ณาบ ณิบ ณีบ ณึบ ณืบ ณุบ ณูบ เณบ แณบ โณบ ณอบ ณวบ เณียบ เณือบ เณิบ เณอบ ๚ะ

๏ ทบ ทับ ทาบ ทิบ ทีบ ทึบ ทืบ ทุบ ทูบ เทบ แทบ โทบ ทอบ ทวบ เทียบ เทือบ เทิบ เทอบ ๚ะ

๏ ธบ ธับ ธาบ ธิบ ธีบ ธึบ ธืบ ธุบ ธูบ เธบ แธบ โธบ ธอบ ธวบ เธียบ เธือบ เธิบ เธอบ ๚ะ

๏ นบ นับ นาบ นิบ นีบ นึบ นืบ นุบ นูบ เนบ แนบ โนบ นอบ นวบ เนียบ เนือบ เนิบ เนอบ ๚ะ

๏ พบ พับ พาบ พิบ พีบ พึบ พืบ พุบ พูบ เพบ แพบ โพบ พอบ พวบ เพียบ เพือบ เพิบ เพอบ ๚ะ

๏ ฟบ ฟับ ฟาบ ฟิบ ฟีบ ฟึบ ฟืบ ฟุบ ฟูบ เฟบ แฟบ โฟบ ฟอบ ฟวบ เฟียบ เฟือบ เฟิบ เฟอบ ๚ะ

๏ ภบ ภับ ภาบ ภิบ ภีบ ภึบ ภืบ ภุบ ภูบ เภบ แภบ โภบ ภอบ ภวบ เภียบ เภือบ เภิบ เภอบ ๚ะ

๏ มบ มับ มาบ มิบ มีบ มึบ มืบ มุบ มูบ เมบ แมบ โมบ มอบ มวบ เมียบ เมือบ เมิบ เมอบ ๚ะ

๏ ยบ ยับ ยาบ ยิบ ยีบ ยึบ ยืบ ยุบ ยูบ เยบ แยบ โยบ ยอบ ยวบ เยียบ เยือบ เยิบ เยอบ ๚ะ

๏ รบ รับ ราบ ริบ รีบ รึบ รืบ รุบ รูบ เรบ แรบ โรบ รอบ รวบ เรียบ เรือบ เริบ เรอบ ๚ะ

๏ ลบ ลับ ลาบ ลิบ ลีบ ลึบ ลืบ ลุบ ลูบ เลบ แลบ โลบ ลอบ ลวบ เลียบ เลือบ เลิบ เลอบ ๚ะ

๏ วบ วับ วาบ วิบ วีบ วึบ วืบ วุบ วูบ เวบ แวบ โวบ วอบ ววบ เวียบ เวือบ เวิบ เวอบ ๚ะ

๏ ฬบ ฬับ ฬาบ ฬิบ ฬีบ ฬึบ ฬืบ ฬุบ ฬูบ เฬบ แฬบ โฬบ ฬอบ ฬวบ เฬียบ เฬือบ เฬิบ เฬอบ ๚ะ

๏ ฮบ ฮับ ฮาบ ฮิบ ฮีบ ฮึบ ฮืบ ฮุบ ฮูบ เฮบ แฮบ โฮบ ฮอบ ฮวบ เฮียบ เฮือบ เฮิบ เฮอบ ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรใช้สกดในแม่ กบ ๗ อักษร คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ๚ะ

----------------------------

๏ ต่อนี้ไปคำกลอนสำหรับอ่านเทียบในแม่ กบ

๏ ยานี ๑๑ ๏ ขึ้นกบจบแม่กด พระดาบศบูชากูณฑ์ ผาศุกรุกขมูล ภูลสวัสดิสัถาวร ๚ะ

๏ ระงับหลับเนตรนิ่ง เอนองค์อิงพิงสิงขร เหมือนกับหลับสนิทนอน สังวรศีลอภิญญาณ ๚ะ

๏ บำเพ็ญเลงเห็นจบ พื้นพิภพจบจักระวาฬ สวรรค์ชั้นวิมาน ท่านเหนแจ้งแหล่งโลกา ๚ะ

๏ เข้าฌานนานนับเดือน ไม่ขะเยือนเคลื่อนกายา จำศีลกินวาตา เปนผาศุกทุกเดือนปี ๚ะ

๏ วันนั้นครั้นดินไหว เกิดเหตุใหญ่ในปะถะพี เล็งดูรู้คะดี กาลกิณีสี่ประการ ๚ะ

๏ ประกอบชอบเปนผิด กลับจริตผิดโบราณ สามัญอันธพาล ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม์ ๚ะ

๏ ลูกศิษย์คิดล้างครู ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน ส่อเสียดเบียดเบียนกัน ลอบฆ่าฟันคือตัณหา ๚ะ

๏ โลภลาภบาปบคิด โจทย์จับผิดฤษยา อุระพะสุธา ป่วนเปนบ้าฟ้าบดบัง ๚ะ

๏ บันดาสามัญสัตว เกิดวิบัติปัติปาปัง ไตรยุคทุกขตะรัง สังวัจฉะระอะวะสาน ๚ะ

๏ จบแม่กบ ๚ะ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ