อักษรกลาง

๏ อักษรกลาง ๙ ตัวนั้น เอาสระประสมเข้าเล่าออกเสียงตามสระ เปนแม่ ก กา ดังนี้ ๚ะ

ก กา กิ กี กึ กื กุ กู เก แก ไก ใก โก เกา กำ กะ

จ จา จิ จี จึ จื จุ จู เจ แจ ไจ ใจ โจ เจา จำ จะ

ฎ ฎา ฎิ ฎี ฎึ ฎื ฎุ ฎู เฎ แฎ ไฎ ใฎ โฎ เฎา ฎำ ฎะ

ฏ ฏา ฏิ ฏี ฏึ ฏื ฏุ ฏู เฏ แฏ ไฏ ใฏ โฏ เฏา ฏำ ฏะ

ด ดา ดิ ดี ดึ ดื ดุ ดู เด แด ได ใด โด เดา ดำ ดะ

ต ตา ติ ตี ตึ ตื ตุ ตู เต แต ไต ใต โต เตา ตำ ตะ

บ บา บิ บี บึ บื บุ บู เบ แบ ไบ ใบ โบ เบา บำ บะ

ป ปา ปิ ปี ปึ ปื ปุ ปู เป แป ไป ใป โป เปา ปำ ปะ

อ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ แอ ไอ ใอ โอ เอา อำ อะ

๏ อักษรกลาง ๙ ที่แยกออกเปนแม่ ก กา นั้น ผันด้วยไม้ ่ ้ ๊ ๋ ตัวหนึ่งเปน ๕ คำ เว้นแต่ กิ กี กุ กะ คำตายผันไม่ได้ นอกนั้นผันดังรูปน่าจั่วดังนี้ ๚ะ

๏ กก่ ก้ ก๊ ก๋ กาก่า ก้าก๊า ก๋า  กิ กี กี่ กี้ กี๊ กี๋

กึ กื กื่ กื้ กื๊ กื๋ กุ กู กู่ กู้ กู๊ กู๋ เกเก่ เก้เก๊ เก๋

แก แก่ แก้ แก๊ แก๋ ไกไก่ ไก้ไก๊ ไก๋ ใกใก่ ใก้ใก๊ ใก๋

โก โก่ โก้ โก๊ โก๋ เกา เก่า เก้า เก๊า เก๋า กำก่ำ ก้ำก๊ำ ก๋ำ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ จจ่ จ้ จ๊ จ๋ จาจ่า จ้าจ๊า จ๋า  จิ จี จี่ จี้ จี๊ จี๋

จึ จื จื่ จื้ จื๊ จื๋ จุ จู จู่ จู้ จู๊ จู๋ เจเจ่ เจ้เจ๊ เจ๋

แจ แจ่ แจ้ แจ๊ แจ๋ ไจไจ่ ไจ้ไจ๊ ไจ๋ ใจใจ่ ใจ้ใจ๊ ใจ๋

โจ โจ่ โจ้ โจ๊ โจ๋ เจา เจ่า เจ้า เจ๊า เจ๋า จำจ่ำ จ้ำจ๊ำ จ๋ำ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ฎฎ่ ฎ้ ฎ๊ ฎ๋ ฎาฎ่า ฎ้าฎ๊า ฎ๋า  ฎิ ฎี ฎี่ ฎี้ ฎี๊ ฎี๋

ฎึ ฎื ฎื่ ฎื้ ฎื๊ ฎื๋ ฎุ ฎู ฎู่ ฎู้ ฎู๊ ฎู๋ เฎเฎ่ เฎ้เฎ๊ เฎ๋

แฎ แฎ่ แฎ้ แฎ๊ แฎ๋ ไฎไฎ่ ไฎ้ไฎ๊ ไฎ๋ ใฎใฎ่ ใฎ้ใฎ๊ ใฎ๋

โฎ โฎ่ โฎ้ โฎ๊ โฎ๋ เฎา เฎ่า เฎ้า เฎ๊า เฎ๋า ฎำฎ่ำ ฎ้ำฎ๊ำ ฎ๋ำ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ฏฏ่ ฏ้ ฏ๊ ฏ๋ ฏาฏ่า ฏ้าฏ๊า ฏ๋า  ฏิ ฏี ฏี่ ฏี้ ฏี๊ ฏี๋

ฏึ ฏื ฏื่ ฏื้ ฏื๊ ฏื๋ ฏุ ฏู ฏู่ ฏู้ ฏู๊ ฏู๋ เฏเฏ่ เฏ้เฏ๊ เฏ๋

แฏ แฏ่ แฏ้ แฏ๊ แฏ๋ ไฏไฏ่ ไฏ้ไฏ๊ ไฏ๋ ใฏใฏ่ ใฏ้ใฏ๊ ใฏ๋

โฏ โฏ่ โฏ้ โฏ๊ โฏ๋ เฏา เฏ่า เฏ้า เฏ๊า เฏ๋า ฏำฏ่ำ ฏ้ำฏ๊ำ ฏ๋ำ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ดด่ ด้ ด๊ ด๋ ดาด่า ด้าด๊า ด๋า  ดิ ดี ดี่ ดี้ ดี๊ ดี๋

ดึ ดื ดื่ ดื้ ดื๊ ดื๋ ดุ ดู ดู่ ดู้ ดู๊ ดู๋ เดเด่ เด้เด๊ เด๋

แด แด่ แด้ แด๊ แด๋ ไดได่ ได้ได๊ ได๋ ใดใด่ ใด้ใด๊ ใด๋

โด โด่ โด้ โด๊ โด๋ เดา เด่า เด้า เด๊า เด๋า ดำด่ำ ด้ำด๊ำ ด๋ำ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ตต่ ต้ ต๊ ต๋ ตาต่า ต้าต๊า ต๋า  ติ ตี ตี่ ตี้ ตี๊ ตี๋

ตึ ตื ตื่ ตื้ ตื๊ ตื๋ ตุ ตู ตู่ ตู้ ตู๊ ตู๋ เตเต่ เต้เต๊ เต๋

แต แต่ แต้ แต๊ แต๋ ไตไต่ ไต้ไต๊ ไต๋ ใตใต่ ใต้ใต๊ ใต๋

โต โต่ โต้ โต๊ โต๋ เตา เต่า เต้า เต๊า เต๋า ตำต่ำ ต้ำต๊ำ ต๋ำ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ บบ่ บ้ บ๊ บ๋ บาบ่า บ้าบ๊า บ๋า  บิ บี บี่ บี้ บี๊ บี๋

บึ บื บื่ บื้ บื๊ บื๋ บุ บู บู่ บู้ บู๊ บู๋ เบเบ่ เบ้เบ๊ เบ๋

แบ แบ่ แบ้ แบ๊ แบ๋ ไบไบ่ ไบ้ไบ๊ ไบ๋ ใบใบ่ ใบ้ใบ๊ ใบ๋

โบ โบ่ โบ้ โบ๊ โบ๋ เบา เบ่า เบ้า เบ๊า เบ๋า บำบ่ำ บ้ำบ๊ำ บ๋ำ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ปป่ ป้ ป๊ ป๋ ปาป่า ป้าป๊า ป๋า  ปิ ปี ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋

ปึ ปื ปื่ ปื้ ปื๊ ปื๋ ปุ ปู ปู่ ปู้ ปู๊ ปู๋ เปเป่ เป้เป๊ เป๋

แป แป่ แป้ แป๊ แป๋ ไปไป่ ไป้ไป๊ ไป๋ ใปใป่ ใป้ใป๊ ใป๋

โป โป่ โป้ โป๊ โป๋ เปา เป่า เป้า เป๊า เป๋า ปำป่ำ ป้ำป๊ำ ป๋ำ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ออ่ อ้ อ๊ อ๋ อาอ่า อ้าอ๊า อ๋า  อิ อี อี่ อี้ อี๊ อี๋

อึ อื อื่ อื้ อื๊ อื๋ อุ อู อู่ อู้ อู๊ อู๋ เอเอ่ เอ้เอ๊ เอ๋

แอ แอ่ แอ้ แอ๊ แอ๋ ไอไอ่ ไอ้ไอ๊ ไอ๋ ใอใอ่ ใอ้ใอ๊ ใอ๋

โอ โอ่ โอ้ โอ๊ โอ๋ เอา เอ่า เอ้า เอ๊า เอ๋า อำอ่ำ อ้ำอ๊ำ อ๋ำ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“จบผันอักษรกลางแต่เท่านี้”

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ