อักษรสูง

๏ อักษรสูง ๑๑ ตัวนั้น เอาสระประสมเข้า เล่าออกเสียงตามสระเปนแม่ ก กา ดังนี้ ๚ะ

ข ขา ขิ ขี ขึ ขื ขุ ขู เข แข ไข ใข โข เขา ขำ ขะ

ฃ ฃา ฃิ ฃี ฃึ ฃื ฃุ ฃู เฃ แฃ ไฃ ใฃ โฃ เฃา ฃำ ฃะ

ฉ ฉา ฉิ ฉี ฉึ ฉื ฉุ ฉู เฉ แฉ ไฉ ใฉ โฉ เฉา ฉำ ฉะ

ฐ ฐา ฐิ ฐี ฐึ ฐื ฐุ ฐู เฐ แฐ ไฐ ใฐ โฐ เฐา ฐำ ฐะ

ถ ถา ถิ ถี ถึ ถื ถุ ถู เถ แถ ไถ ใถ โถ เถา ถำ ถะ

ผ ผา ผิ ผี ผึ ผื ผุ ผู เผ แผ ไผ ใผ โผ เผา ผำ ผะ

ฝ ฝา ฝิ ฝี ฝึ ฝื ฝุ ฝู เฝ แฝ ไฝ ใฝ โฝ เฝา ฝำ ฝะ

ศ ศา ศิ ศี ศึ ศื ศุ ศู เศ แศ ไศ ใศ โศ เศา ศำ ศะ

ษ ษา ษิ ษี ษึ ษื ษุ ษู เษ แษ ไษ ใษ โษ เษา ษำ ษะ

ส สา สิ สี สึ สื สุ สู เส แส ไส ใส โส เสา สำ สะ

ห หา หิ หี หึ หื หุ หู เห แห ไห ให โห เหา หำ หะ

๏ อักษรสูง ๑๑ ซึ่งแจกออกนั้น ผันด้วยไม้   ่   ้ ตัวหนึ่งเปน ๓ คำ เว้นแต่คำตาย ๔ ตัว คือ ขิ ขึ ขุ ขะ นอกนั้นผันดังรูปหางโคดังนี้ ๚ะ

๏ ข    ข้ข่  ขา    ข้าข่า   ขิ ขี    ขี้ขี่   ขึ ขื    ขื้ขื่

ขุ ขู    ขู้ขู่  เข    เข้เข่   แข     แข้แข่   ไข    ไข้ไข่

ใข    ใข้ใข่  โข    โข้โข่   เขา      เข้าเข่า    ขำ    ข้ำข่ำ  ขะ  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ฃ    ฃ้ฃ่  ฃา    ฃ้าฃ่า   ฃิ ฃี    ฃี้ฃี่   ฃึ ฃื    ฃื้ฃื่

ฃุ ฃู    ฃู้ฃู่  เฃ    เฃ้เฃ่   แฃ     แฃ้แฃ่   ไฃ    ไฃ้ไฃ่

ใฃ    ใฃ้ใฃ่  โฃ    โฃ้โฃ่   เฃา      เฃ้าเฃ่า    ฃำ    ฃ้ำฃ่ำ  ฃะ  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ฉ    ฉ้ฉ่  ฉา    ฉ้าฉ่า   ฉิ ฉี    ฉี้ฉี่   ฉึ ฉื    ฉื้ฉื่

ฉุ ฉู    ฉู้ฉู่  เฉ    เฉ้เฉ่   แฉ     แฉ้แฉ่   ไฉ    ไฉ้ไฉ่

ใฉ    ใฉ้ใฉ่  โฉ    โฉ้โฉ่   เฉา      เฉ้าเฉ่า    ฉำ    ฉ้ำฉ่ำ  ฉะ  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ฐ    ฐ้ฐ่  ฐา    ฐ้าฐ่า   ฐิ ฐี    ฐี้ฐี่   ฐึ ฐื    ฐื้ฐื่

ฐุ ฐู    ฐู้ฐู่  เฐ    เฐ้เฐ่   แฐ     แฐ้แฐ่   ไฐ    ไฐ้ไฐ่

ใฐ    ใฐ้ใฐ่  โฐ    โฐ้โฐ่   เฐา      เฐ้าเฐ่า    ฉำ    ฉ้ำฉ่ำ  ฐะ  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ถ    ถ้ถ่  ถา    ถ้าถ่า   ถิ ถี    ถี้ถี่   ถึ ถื    ถื้ถื่

ถุ ถู    ถู้ถู่  เถ    เถ้เถ่   แถ     แถ้แถ่   ไถ    ไถ้ไถ่

ใถ    ใถ้ใถ่  โถ    โถ้โถ่   เถา      เถ้าเถ่า    ฉำ    ฉ้ำฉ่ำ  ถะ  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ผ    ผ้ผ่  ผา    ผ้าผ่า   ผิ ผี    ผี้ผี่   ผึ ผื    ผื้ผื่

ผุ ผู    ผู้ผู่  เผ    เผ้เผ่   แผ     แผ้แผ่   ไผ    ไผ้ไผ่

ใผ    ใผ้ใผ่  โผ    โผ้โผ่   เผา      เผ้าเผ่า    ผำ    ผ้ำผ่ำ  ผะ  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ฝ    ฝ้ฝ่  ฝา    ฝ้าฝ่า   ฝิ ฝี    ฝี้ฝี่   ฝึ ฝื    ฝื้ฝื่

ฝุ ฝู    ฝู้ฝู่  เฝ    เฝ้เฝ่   แฝ     แฝ้แฝ่   ไฝ    ไฝ้ไฝ่

ใฝ    ใฝ้ใฝ่  โฝ    โฝ้โฝ่   เฝา      เฝ้าเฝ่า    ฝำ    ฝ้ำฝ่ำ  ฝะ  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ศ    ศ้ศ่  ศา    ศ้าศ่า   ศิ ศี    ศี้ศี่   ศึ ศื    ศื้ศื่

ศุ ศู    ศู้ศู่  เศ    เศ้เศ่   แศ     แศ้แศ่   ไศ    ไศ้ไศ่

ใศ    ใศ้ใศ่  โศ    โศ้โศ่   เศา      เศ้าเศ่า    ศำ    ศ้ำศ่ำ  ศะ  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ษ    ษ้ษ่  ษา    ษ้าษ่า   ษิ ษี    ษี้ษี่   ษึ ษื    ษื้ษื่

ษุ ษู    ษู้ษู่  เษ    เษ้เษ่   แษ     แษ้แษ่   ไษ    ไษ้ไษ่

ใษ    ใษ้ใษ่  โษ    โษ้โษ่   เษา      เษ้าเษ่า    ษำ    ษ้ำษ่ำ  ษะ  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ส    ส้ส่  สา    ส้าส่า   สิ สี    สี้สี่   สึ สื    สื้สื่

สุ สู    สู้สู่  เส    เส้เส่   แส     แส้แส่   ไส    ไส้ไส่

ใส    ใส้ใส่  โส    โส้โส่   เสา      เส้าเส่า    สำ    ส้ำส่ำ  สะ  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ห    ห้ห่  หา    ห้าห่า   หิ หี    หี้หี่   หึ หื    หื้หื่

หุ หู    หู้หู่  เห    เห้เห่   แห     แห้แห่   ไห    ไห้ไห่

ให    ให้ให่  โห    โห้โห่   เหา      เห้าเห่า    หำ    ห้ำห่ำ  หะ  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ