อักษรต่ำ

๏ อักษรต่ำ ๒๔ ตัว เอาสระประสมเข้า เล่าออกเสียงตามสระ เปนแม่

ก กา ดังนี้ ๚ะ

ค คา คิ คี คึ คื คุ คู เค แค ไค ใค โค เคา คำ คะ

ฅ ฅา ฅิ ฅี ฅึ ฅื ฅุ ฅู เฅ แฅ ไฅ ใฅ โฅ เฅา ฅำ ฅะ

ฆ ฆา ฆิ ฆี ฆึ ฆื ฆุ ฆู เฆ แฆ ไฆ ใฆ โฆ เฆา ฆำ ฆะ

ง งา งิ งี งึ งื งุ งู เง แง ไง ใง โง เงา งำ งะ

ช ชา ชิ ชี ชึ ชื ชุ ชู เช แช ไช ใช โช เชา ชำ ชะ

ซ ซา ซิ ซี ซึ ซื ซุ ซู เซ แซ ไซ ใซ โซ เซา ซำ ๚ะ

ฌ ฌา ฌิ ฌี ฌึ ฌื ฌุ ฌู เฌ แฌ ไฌ ใฌ โฌ เฌา ฌำ ฌะ

ญ ญา ญิ ญี ญึ ญื ญุ ญู เญ แญ ไญ ใญ โญ เญา ญำ ญะ

ฑ ฑา ฑิ ฑี ฑึ ฑื ฑุ ฑู เฑ แฑ ไฑ ใฑ โฑ เฑา ฑำ ฑะ

ฒ ฒา ฒิ ฒี ฒึ ฒื ฒุ ฒู เฒ แฒ ไฒ ใฒ โฒ เฒา ฒำ ฒะ

ณ ณา ณิ ณี ณึ ณื ณุ ณู เณ แณ ไณ ใณ โณ เณา ณำ ณะ

ท ทา ทิ ที ทึ ทื ทุ ทู เท แท ไท ใท โท เทา ทำ ทะ

ธ ธา ธิ ธี ธึ ธื ธุ ธู เธ แธ ไธ ใธ โธ เธา ธำ ธะ

น นา นิ นี นึ นื นุ นู เน แน ไน ใน โน เนา นำ นะ

พ พา พิ พี พึ พื พุ พู เพ แพ ไพ ใพ โพ เพา พำ พะ

ฟ ฟา ฟิ ฟี ฟึ ฟื ฟุ ฟู เฟ แฟ ไฟ ใฟ โฟ เฟา ฟำ ฟะ

ภ ภา ภิ ภี ภึ ภื ภุ ภู เภ แภ ไภ ใภ โภ เภา ภำ ภะ

ม มา มิ มี มึ มื มุ มู เม แม ไม ใม โม เมา มำ มะ

ย ยา ยิ ยี ยึ ยื ยุ ยู เย แย ไย ใย โย เยา ยำ ยะ

ร รา ริ รี รึ รื รุ รู เร แร ไร ใร โร เรา รำ ระ

ล ลา ลิ ลี ลึ ลื ลุ ลู เล แล ไล ใล โล เลา ลำ ละ

ว วา วิ วี วึ วื วุ วู เว แว ไว ใว โว เวา วำ วะ

ฬ ฬา ฬิ ฬี ฬึ ฬื ฬุ ฬู เฬ แฬ ไฬ ใฬ โฬ เฬา ฬำ ฬะ

ฮ ฮา ฮิ ฮี ฮึ ฮื ฮุ ฮู เฮ แฮ ไฮ ใฮ โฮ เฮา ฮำ ฮะ

----------------------------

๏ อักษรต่ำ ๒๔ ซึ่งแจกออกนั้น เว้นแต่คำตาย ๔ ตัว คือ คิ คึ คุ คะ นอกนั้นผันด้วยไม้ ช้อนขึ้นดังงากุญชรตัวหนึ่งเปน ๓ คำ ดังนี้ ๚ะ

๏ ค ค่ ค้  คา ค่า ค้า  คิ คี คี่ คี้  คึ คื คื่ คื้

คุ คู คู่ คู้  เค เค่ เค้ แค แค่ แค้  ไค ไค่ ไค้

ใค ใค่ ใค้ โค โค่ โค้ เคา เค่า เค้า คํา คํ่า คํ้า คะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ฅ ฅ่ ฅ้  ฅา ฅ่า ฅ้า  ฅิ ฅี ฅี่ ฅี้  ฅึ ฅื ฅื่ ฅื้

ฅุ ฅู ฅู่ ฅู้  เฅ เฅ่ เฅ้ แฅ แฅ่ แฅ้  ไฅ ไฅ่ ไฅ้

ใฅ ใฅ่ ใฅ้ โฅ โฅ่ โฅ้ เฅา เฅ่า เฅ้า ฅํา ฅํ่า ฅํ้า ฅะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ฆ ฆ่ ฆ้  ฆา ฆ่า ฆ้า  ฆิ ฆี ฆี่ ฆี้  ฆึ ฆื ฆื่ ฆื้

ฆุ ฆู ฆู่ ฆู้  เฆ เฆ่ เฆ้ แฆ แฆ่ แฆ้  ไฆ ไฆ่ ไฆ้

ใฆ ใฆ่ ใฆ้ โฆ โฆ่ โฆ้ เฆา เฆ่า เฆ้า ฆํา ฆํ่า ฆํ้า ฆะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ง ง่ ง้  งา ง่า ง้า  งิ งี งี่ งี้  งึ งื งื่ งื้

งุ งู งู่ งู้  เง เง่ เง้ แง แง่ แง้  ไง ไง่ ไง้

ใง ใง่ ใง้ โง โง่ โง้ เงา เง่า เง้า งํา งํ่า งํ้า งะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ช ช่ ช้  ชา ช่า ช้า  ชิ ชี ชี่ ชี้  ชึ ชื ชื่ ชื้

ชุ ชู ชู่ ชู้  เช เช่ เช้ แช แช่ แช้  ไช ไช่ ไช้

ใช ใช่ ใช้ โช โช่ โช้ เชา เช่า เช้า ชํา ชํ่า ชํ้า ชะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ซ ซ่ ซ้  ซา ซ่า ซ้า  ซิ ซี ซี่ ซี้  ซึ ซื ซื่ ซื้

ซุ ซู ซู่ ซู้  เซ เซ่ เซ้ แซ แซ่ แซ้  ไซ ไซ่ ไซ้

ใซ ใซ่ ใซ้ โซ โซ่ โซ้ เซา เซ่า เซ้า ซํา ซํ่า ซํ้า ซะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ฌ ฌ่ ฌ้  ฌา ฌ่า ฌ้า  ฌิ ฌี ฌี่ ฌี้  ฌึ ฌื ฌื่ ฌื้

ฌุ ฌู ฌู่ ฌู้  เฌ เฌ่ เฌ้ แฌ แฌ่ แฌ้  ไฌ ไฌ่ ไฌ้

ใฌ ใฌ่ ใฌ้ โฌ โฌ่ โฌ้ เฌา เฌ่า เฌ้า ฌํา ฌํ่า ฌํ้า ฌะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ญ ญ่ ญ้  ญา ญ่า ญ้า  ญิ ญี ญี่ ญี้  ญึ ญื ญื่ ญื้

ญุ ญู ญู่ ญู้  เญ เญ่ เญ้ แญ แญ่ แญ้  ไญ ไญ่ ไญ้

ใญ ใญ่ ใญ้ โญ โญ่ โญ้ เญา เญ่า เญ้า ญํา ญํ่า ญํ้า ญะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ฑ ฑ่ ฑ้  ฑา ฑ่า ฑ้า  ฑิ ฑี ฑี่ ฑี้  ฑึ ฑื ฑื่ ฑื้

ฑุ ฑู ฑู่ ฑู้  เฑ เฑ่ เฑ้ แฑ แฑ่ แฑ้  ไฑ ไฑ่ ไฑ้

ใฑ ใฑ่ ใฑ้ โฑ โฑ่ โฑ้ เฑา เฑ่า เฑ้า ฑํา ฑํ่า ฑํ้า ฑะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ฒ ฒ่ ฒ้  ฒา ฒ่า ฒ้า  ฒิ ฒี ฒี่ ฒี้  ฒึ ฒื ฒื่ ฒื้

ฒุ ฒู ฒู่ ฒู้  เฒ เฒ่ เฒ้ แฒ แฒ่ แฒ้  ไฒ ไฒ่ ไฒ้

ใฒ ใฒ่ ใฒ้ โฒ โฒ่ โฒ้ เฒา เฒ่า เฒ้า ฒํา ฒํ่า ฒํ้า ฒะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ณ ณ่ ณ้  ณา ณ่า ณ้า  ณิ ณี ณี่ ณี้  ณึ ณื ณื่ ณื้

ณุ ณู ณู่ ณู้  เณ เณ่ เณ้ แณ แณ่ แณ้  ไณ ไณ่ ไณ้

ใณ ใณ่ ใณ้ โณ โณ่ โณ้ เณา เณ่า เณ้า ณํา ณํ่า ณํ้า ณะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ท ท่ ท้  ทา ท่า ท้า  ทิ ที ที่ ที้  ทึ ทื ทื่ ทื้

ทุ ทู ทู่ ทู้  เท เท่ เท้ แท แท่ แท้  ไท ไท่ ไท้

ใท ใท่ ใท้ โท โท่ โท้ เทา เท่า เท้า ทํา ทํ่า ทํ้า ทะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ธ ธ่ ธ้  ธา ธ่า ธ้า  ธิ ธี ธี่ ธี้  ธึ ธื ธื่ ธื้

ธุ ธู ธู่ ธู้  เธ เธ่ เธ้ แธ แธ่ แธ้  ไธ ไธ่ ไธ้

ใธ ใธ่ ใธ้ โธ โธ่ โธ้ เธา เธ่า เธ้า ธํา ธํ่า ธํ้า ธะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ น น่ น้  นา น่า น้า  นิ นี นี่ นี้  นึ นื นื่ นื้

นุ นู นู่ นู้  เน เน่ เน้ แน แน่ แน้  ไน ไน่ ไน้

ใน ใน่ ใน้ โน โน่ โน้ เนา เน่า เน้า นํา นํ่า นํ้า นะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ พ พ่ พ้  พา พ่า พ้า  พิ พี พี่ พี้  พึ พื พื่ พื้

พุ พู พู่ พู้  เพ เพ่ เพ้ แพ แพ่ แพ้  ไพ ไพ่ ไพ้

ใพ ใพ่ ใพ้ โพ โพ่ โพ้ เพา เพ่า เพ้า พํา พํ่า พํ้า พะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ฟ ฟ่ ฟ้  ฟา ฟ่า ฟ้า  ฟิ ฟี ฟี่ ฟี้  ฟึ ฟื ฟื่ ฟื้

ฟุ ฟู ฟู่ ฟู้  เฟ เฟ่ เฟ้ แฟ แฟ่ แฟ้  ไฟ ไฟ่ ไฟ้

ใฟ ใฟ่ ใฟ้ โฟ โฟ่ โฟ้ เฟา เฟ่า เฟ้า ฟํา ฟํ่า ฟํ้า ฟะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ภ ภ่ ภ้  ภา ภ่า ภ้า  ภิ ภี ภี่ ภี้  ภึ ภื ภื่ ภื้

ภุ ภู ภู่ ภู้  เภ เภ่ เภ้ แภ แภ่ แภ้  ไภ ไภ่ ไภ้

ใภ ใภ่ ใภ้ โภ โภ่ โภ้ เภา เภ่า เภ้า ภํา ภํ่า ภํ้า ภะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ม ม่ ม้  มา ม่า ม้า  มิ มี มี่ มี้  มึ มื มื่ มื้

มุ มู มู่ มู้  เม เม่ เม้ แม แม่ แม้  ไม ไม่ ไม้

ใม ใม่ ใม้ โม โม่ โม้ เมา เม่า เม้า มํา มํ่า มํ้า มะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ย ย่ ย้  ยา ย่า ย้า  ยิ ยี ยี่ ยี้  ยึ ยื ยื่ ยื้

ยุ ยู ยู่ ยู้  เย เย่ เย้ แย แย่ แย้  ไย ไย่ ไย้

ใย ใย่ ใย้ โย โย่ โย้ เยา เย่า เย้า ยํา ยํ่า ยํ้า ยะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ร ร่ ร้  รา ร่า ร้า  ริ รี รี่ รี้  รึ รื รื่ รื้

รุ รู รู่ รู้  เร เร่ เร้ แร แร่ แร้  ไร ไร่ ไร้

ใร ใร่ ใร้ โร โร่ โร้ เรา เร่า เร้า รํา รํ่า รํ้า ระ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ล ล่ ล้  ลา ล่า ล้า  ลิ ลี ลี่ ลี้  ลึ ลื ลื่ ลื้

ลุ ลู ลู่ ลู้  เล เล่ เล้ แล แล่ แล้  ไล ไล่ ไล้

ใล ใล่ ใล้ โล โล่ โล้ เลา เล่า เล้า ลํา ลํ่า ลํ้า ละ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ว ว่ ว้  วา ว่า ว้า  วิ วี วี่ วี้  วึ วื วื่ วื้

วุ วู วู่ วู้  เว เว่ เว้ แว แว่ แว้  ไว ไว่ ไว้

ใว ใว่ ใว้ โว โว่ โว้ เวา เว่า เว้า วํา วํ่า วํ้า วะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ฬ ฬ่ ฬ้  ฬา ฬ่า ฬ้า  ฬิ ฬี ฬี่ ฬี้  ฬึ ฬื ฬื่ ฬื้

ฬุ ฬู ฬู่ ฬู้  เฬ เฬ่ เฬ้ แฬ แฬ่ แฬ้  ไฬ ไฬ่ ไฬ้

ใฬ ใฬ่ ใฬ้ โฬ โฬ่ โฬ้ เฬา เฬ่า เฬ้า ฬํา ฬํ่า ฬํ้า ฬะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

๏ ฮ ฮ่ ฮ้  ฮา ฮ่า ฮ้า  ฮิ ฮี ฮี่ ฮี้  ฮึ ฮื ฮื่ ฮื้

ฮุ ฮู ฮู่ ฮู้  เฮ เฮ่ เฮ้ แฮ แฮ่ แฮ้  ไฮ ไฮ่ ไฮ้

ใฮ ใฮ่ ใฮ้ โฮ โฮ่ โฮ้ เฮา เฮ่า เฮ้า ฮํา ฮํ่า ฮํ้า ฮะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ