แม่กด

๏ อักษรสูง ๑๑ ตัวแจกในแม่ กด ดังนี้ ๚ะ

๏ ขด ขัด ขาด ขิด ขีด ขึด ขืด ขุด ขูด เขด แขด โขด ขอด ขวด เขียด เขือด เขิด เขอด ๚ะ

๏ ฃด ฃัด ฃาด ฃิด ฃีด ฃึด ฃืด ฃุด ฃูด เฃด แฃด โฃด ฃอด ฃวด เฃียด เฃือด เฃิด เฃอด ๚ะ

๏ ฉด ฉัด ฉาด ฉิด ฉีด ฉึด ฉืด ฉุด ฉูด เฉด แฉด โฉด ฉอด ฉวด เฉียด เฉือด เฉิด เฉอด ๚ะ

๏ ฐด ฐัด ฐาด ฐิด ฐีด ฐึด ฐืด ฐุด ฐูด เฐด แฐด โฐด ฐอด ฐวด เฐียด เฐือด เฐิด เฐอด ๚ะ

๏ ถด ถัด ถาด ถิด ถีด ถึด ถืด ถุด ถูด เถด แถด โถด ถอด ถวด เถียด เถือด เถิด เถอด ๚ะ

๏ ผด ผัด ผาด ผิด ผีด ผึด ผืด ผุด ผูด เผด แผด โผด ผอด ผวด เผียด เผือด เผิด เผอด ๚ะ

๏ ฝด ฝัด ฝาด ฝิด ฝีด ฝึด ฝืด ฝุด ฝูด เฝด แฝด โฝด ฝอด ฝวด เฝียด เฝือด เฝิด เฝอด ๚ะ

๏ ศด ศัด ศาด ศิด ศีด ศึด ศืด ศุด ศูด เศด แศด โศด ศอด ศวด เศียด เศือด เศิด เศอด ๚ะ

๏ ษด ษัด ษาด ษิด ษีด ษึด ษืด ษุด ษูด เษด แษด โษด ษอด ษวด เษียด เษือด เษิด เษอด ๚ะ

๏ สด สัด สาด สิด สีด สึด สืด สุด สูด เสด แสด โสด สอด สวด เสียด เสือด เสิด เสอด ๚ะ

๏ หด หัด หาด หิด หีด หึด หืด หุด หูด เหด แหด โหด หอด หวด เหียด เหือด เหิด เหอด ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรกลาง ๙ แจกในแม่ กด ดังนี้ ๚ะ

๏ กด กัด กาด กิด กีด กึด กืด กุด กูด เกด แกด โกด กอด กวด เกียด เกือด เกิด เกอด ๚ะ

๏ จด จัด จาด จิด จีด จึด จืด จุด จูด เจด แจด โจด จอด จวด เจียด เจือด เจิด เจอด ๚ะ

๏ ฎด ฎัด ฎาด ฎิด ฎีด ฎึด ฎืด ฎุด ฎูด เฎด แฎด โฎด ฎอด ฎวด เฎียด เฎือด เฎิด เฎอด ๚ะ

๏ ฏด ฏัด ฏาด ฏิด ฏีด ฏึด ฏืด ฏุด ฏูด เฏด แฏด โฏด ฏอด ฏวด เฏียด เฏือด เฏิด เฏอด ๚ะ

๏ ดด ดัด ดาด ดิด ดีด ดึด ดืด ดุด ดูด เดด แดด โดด ดอด ดวด เดียด เดือด เดิด เดอด ๚ะ

๏ ตด ตัด ตาด ติด ตีด ตึด ตืด ตุด ตูด เตด แตด โตด ตอด ตวด เตียด เตือด เติด เตอด ๚ะ

๏ บด บัด บาด บิด บีด บึด บืด บุด บูด เบด แบด โบด บอด บวด เบียด เบือด เบิด เบอด ๚ะ

๏ ปด ปัด ปาด ปิด ปีด ปึด ปืด ปุด ปูด เปด แปด โปด ปอด ปวด เปียด เปือด เปิด เปอด ๚ะ

๏ อด อัด อาด อิด อีด อึด อืด อุด อูด เอด แอด โอด ออด อวด เอียด เอือด เอิด เออด ๚ะ

----------------------------

อักษรต่ำ ๒๔ ตัว แจกในแม่ กด ดังนี้ ๚ะ

๏ คด คัด คาด คิด คีด คึด คืด คุด คูด เคด แคด โคด คอด ควด เคียด เคือด เคิด เคอด ๚ะ

๏ ฅด ฅัด ฅาด ฅิด ฅีด ฅึด ฅืด ฅุด ฅูด เฅด แฅด โฅด ฅอด ฅวด เฅียด เฅือด เฅิด เฅอด ๚ะ

๏ ฆด ฆัด ฆาด ฆิด ฆีด ฆึด ฆืด ฆุด ฆูด เฆด แฆด โฆด ฆอด ฆวด เฆียด เฆือด เฆิด เฆอด ๚ะ

๏ กด กัด กาด กิด กีด กึด กืด กุด กูด เกด แกด โกด กอด กวด เกียด เกือด เกิด เกอด ๚ะ

๏ ชด ชัด ชาด ชิด ชีด ชึด ชืด ชุด ชูด เชด แชด โชด ชอด ชวด เชียด เชือด เชิด เชอด ๚ะ

๏ ซด ซัด ซาด ซิด ซีด ซึด ซืด ซุด ซูด เซด แซด โซด ซอด ซวด เซียด เซือด เซิด เซอด ๚ะ

๏ ฌด ฌัด ฌาด ฌิด ฌีด ฌึด ฌืด ฌุด ฌูด เฌด แฌด โฌด ฌอด ฌวด เฌียด เฌือด เฌิด เฌอด ๚ะ

๏ ญด ญัด ญาด ญิด ญีด ญึด ญืด ญุด ญูด เญด แญด โญด ญอด ญวด เญียด เญือด เญิด เญอด ๚ะ

๏ ฑด ฑัด ฑาด ฑิด ฑีด ฑึด ฑืด ฑุด ฑูด เฑด แฑด โฑด ฑอด ฑวด เฑียด เฑือด เฑิด เฑอด ๚ะ

๏ ฒด ฒัด ฒาด ฒิด ฒีด ฒึด ฒืด ฒุด ฒูด เฒด แฒด โฒด ฒอด ฒวด เฒียด เฒือด เฒิด เฒอด ๚ะ

๏ ณด ณัด ณาด ณิด ณีด ณึด ณืด ณุด ณูด เณด แณด โณด ณอด ณวด เณียด เณือด เณิด เณอด ๚ะ

๏ ทด ทัด ทาด ทิด ทีด ทึด ทืด ทุด ทูด เทด แทด โทด ทอด ทวด เทียด เทือด เทิด เทอด ๚ะ

๏ ธด ธัด ธาด ธิด ธีด ธึด ธืด ธุด ธูด เธด แธด โธด ธอด ธวด เธียด เธือด เธิด เธอด ๚ะ

๏ นด นัด นาด นิด นีด นึด นืด นุด นูด เนด แนด โนด นอด นวด เนียด เนือด เนิด เนอด ๚ะ

๏ พด พัด พาด พิด พีด พึด พืด พุด พูด เพด แพด โพด พอด พวด เพียด เพือด เพิด เพอด ๚ะ

๏ ฟด ฟัด ฟาด ฟิด ฟีด ฟึด ฟืด ฟุด ฟูด เฟด แฟด โฟด ฟอด ฟวด เฟียด เฟือด เฟิด เฟอด ๚ะ

๏ ภด ภัด ภาด ภิด ภีด ภึด ภืด ภุด ภูด เภด แภด โภด ภอด ภวด เภียด เภือด เภิด เภอด ๚ะ

๏ มด มัด มาด มิด มีด มึด มืด มุด มูด เมด แมด โมด มอด มวด เมียด เมือด เมิด เมอด ๚ะ

๏ ยด ยัด ยาด ยิด ยีด ยึด ยืด ยุด ยูด เยด แยด โยด ยอด ยวด เยียด เยือด เยิด เยอด ๚ะ

๏ รด รัด ราด ริด รีด รึด รืด รุด รูด เรด แรด โรด รอด รวด เรียด เรือด เริด เรอด ๚ะ

๏ ลด ลัด ลาด ลิด ลีด ลึด ลืด ลุด ลูด เลด แลด โลด ลอด ลวด เลียด เลือด เลิด เลอด ๚ะ

๏ วด วัด วาด วิด วีด วึด วืด วุด วูด เวด แวด โวด วอด ววด เวียด เวือด เวิด เวอด ๚ะ

๏ ฬด ฬัด ฬาด ฬิด ฬีด ฬึด ฬืด ฬุด ฬูด เฬด แฬด โฬด ฬอด ฬวด เฬียด เฬือด เฬิด เฬอด ๚ะ

๏ ฮด ฮัด ฮาด ฮิด ฮีด ฮึด ฮืด ฮุด ฮูด เฮด แฮด โฮด ฮอด ฮวด เฮียด เฮือด เฮิด เฮอด ๚ะ

----------------------------

๏ อักษรควรใช้สกดในแม่กด ๑๘ อักษร คือ จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส ๚ะ

----------------------------

๏ ต่อนี้ไปคำกลอนสำหรับอ่านเทียบในแม่ กด ๚ะ

๏ ยานี ๑๑ ๏ ขึ้นกดบทอัศจรรย์ เสียงครื้นครั่นชั้นเขาหลวง นกหกตกรังรวง สัตว์ทั้งปวงง่วงงุนโงง ๚ะ

๏ แดนดินถิ่นมนุษย์ เสียงดังดุจเพลิงโพลง ตึกกว้านบ้านเรือนโรง โคลงคลอนเคลื่อนขะเยือนโยน ๚ะ

๏ บ้านช่องคลองเล็กใหญ่ บ้างตื่นไฟตกใจโจน ปลูกเพื่อนเตือนตะโกน ลุกโลดโผนโดนกันเอง ๚ะ

๏ พิณพาทย์ระนาดฆ้อง ตะโพนกลองร้องเปนเพลง ระฆังดังวังเวง โหงงหง่างเหง่งเก่งก่างดัง ๚ะ

๏ ขุนนางต่างลุกวิ่ง ท่านผู้หญิงวิ่งยุดหลัง พันละวันดันตึงตัง พลั้งพลัดตกหกคะเมน ๚ะ

๏ พระสงฆ์ลงจากกุฏิ วิ่งอุดตลุดฉุดมือเณร หลวงชีหนีหลวงเถร ลงโคลนเลนเผ่นผาดโผน ๚ะ

๏ พวกวัดพลัดเข้าบ้าน ล้านต่อล้านซานเซโดน ต้นไม้ไกวเอนโอน ลิงค่างโจนโผนหกหัน ๚ะ

๏ พวกผีที่ปั้นลูก ติดจมูกลูกตาพลัน ขิกขิกระริกกัน ปั้นไม่ทันมันเดือดใจ ๚ะ

๏ สององค์ทรงสังวาศ โลกธาตุหวาดหวั่นไหว ตื่นนอนอ่อนอกใจ เดินไม่ได้ให้อาดูร ๚ะ

๏ จบแม่กด ๚ะ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ