วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๖ สยามินทร์

ที่ ๑๒/๕๐๔

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร๔๐ศก ๑๒๖

ถึง กรมหมื่นนครชัยศรีสุรเดช

ด้วยได้รับหนังสือที่ ๓๐/๑๗๐๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ว่าการที่ตั้งต้นเกณฑ์คนหัวเมืองมณฑลกรุงเทพ ฯ เข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัติ จะได้จัดกองข้าหลวงทหารบกออกไปประจำตามหัวเมืองในมณฑลกรุงเทพ ฯ ทั้ง ๖ หัวเมือง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ส่วนในกรุงเทพ ฯ การสำมะโนครัวยังไม่พอกับที่จะทำการได้ จะได้หารือกับกระทรวงเมืองต่อไปนั้น เป็นการชอบแล้ว

(พระบรมนามาภิไธย) สยามินทร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ