วันที่ ๒๓ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๕ สยามินทร์

ที่ ๔๗/๑๘๘๙

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

วันที่ ๒๓ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๙ศก ๑๒๕

ถึง กรมหมื่นนครชัยศรีสุรเดช

ด้วยได้รับหนังสือที่ ๔๖/๑๕๓๒๙ ว่าเวลาเป็นการออกประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารในมณฑลกรุงเทพ ฯ ส่งร่างประกาศใช้พระราชบัญญัติและประกาศกำหนดอัตราผู้ที่ได้เสียภาษีอากรต้องในจำพวกยกเว้นมาด้วยนั้น ได้ตรวจดูเห็นชอบแล้ว อนุญาตให้ออกประกาศและจัดการไปตามที่ว่า

(พระบรมนามาภิไธย) สยามินทร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ