(ร่าง) ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. ๑๒๔

(ร่าง)

ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร

รัตนโกสินทร๓๘ศก ๑๒๔

ในมณฑลกรุงเทพ ฯ

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า ตามความในพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารรรัตนโกสินทร๓๘ศก ๑๒๔ มาตรา ๒ มีว่า พระราชบัญญัตินี้จะโปรดเกล้า ฯ ให้ใช้ในหัวเมืองมณฑลใดเมื่อใด จะได้โปรดเกล้า ฯ ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นสำคัญ

บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารรัตนโกสินทร๓๘ศก ๑๒๕ ในมณฑลกรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน รัตนโกสินทร๔๑ศก ๑๒๗ เป็นต้นไป

ประกาศมา ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๔๐ศก ๑๒๖ เป็นวันที่ ๑๔๑๒๗ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ