วันที่ ๒๙ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๐ สยามินทร์

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

วันที่ ๒๙ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๔ศก ๑๒๐

ถึงกรมหมื่นนครชัยศรีสุรเดช

ด้วยได้รับหนังสือ ที่ ๒๒/๓๑๑๔ ลงวันวานนี้ เรื่องที่เห็นควรจะจัดกองรักษาการในพระนคร ให้ตั้งอยู่ที่หน้ามุขศาลายุทธนาธิการชั้นล่างของที่ว่าการกลาโหม เพื่อจะได้ตรวจตราระงับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในพระนครได้ทันท่วงทีนั้น ชอบแล้ว อนุญาตให้จัดตามความดำรินั้น

(พระบรมนามาภิไธย) สยามินทร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ