มณฑลกรุงเทพ ฯ พลรบ อัตราธรรมดา

อัตราจำนวนกรมและกองทหาร

เมื่อจัดแล้วบริบูรณ์เป็นสามกองพล

จำนวนคน

นายพล

นายพัน

นายร้อย นายสิบ พลทหาร
กรมบัญชาการมณฑล ๒๐ ๒๔
กองนักเรียนนายสิบ ๑๖ ๓๒ ๔๕๐
กองพยาบาล - ๒๔
กองพาหนะ ๑๗ ๗๖ ๔๕๐
กองพลที่ ๑ (รักษาพระองค์)        
กรมบัญชาการ ๑๒
กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๒๑ ๗๖ ๔๕๐
กรมทหารราบที่ ๒ (หรือตำรวจ) ๒๑ ๗๖ ๔๕๐
กรมทหารม้าที่ ๑ ๑๒ ๓๖ ๒๕๐
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ ๑๒ ๓๖ ๒๕๐
กรมทหารช่างที่ ๑ ๑๒ ๓๖ ๒๕๐
กองพลที่ ๒ กรมบัญชาการ ๑๒
กรมทหารราบที่ ๑ ๒๑ ๗๖ ๔๕๐
กรมทหารราบนครชัยศรี ๒๑ ๗๖ ๔๕๐
กรมทหารม้าที่ ๑๒ ๓๖ ๒๕๐
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑๒ ๓๖ ๒๕๐
กรมทหารช่างที่ ๑๒ ๓๖ ๒๕๐
กองพลที่ ๓ กรมบัญชาการ ๑๒
กรมทหารราบที่ ๓ ๒๑ ๗๖ ๔๕๐
กรมทหารราบกรุงเก่า ๒๑ ๗๖ ๔๕๐
กรมทหารม้าที่ ๑๒ ๓๖ ๒๕๐
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑๒ ๓๖ ๒๕๐
กรมทหารช่างที่ ๑๒ ๓๖ ๒๕๐
รวมทั้งสิ้น ๓๖ ๒๗๘ ๙๓๔ ๕๙๓๔
อัตราจำนวนกรมและกองทหารที่จัดขยายขึ้นใน ร.ศ. ๑๒๕ จำนวนคน

นายพล

นายพัน

นายร้อย นายสิบ พลทหาร
กรมบัญชาการมณฑล ๒๐ ๒๔
กองนักเรียนนายสิบ - ๑๖ ๑๒๐
กองพยาบาล - - - ๑๒
กองพาหนะ ๓๖ ๒๕๐
กองพลที่ ๑ (รักษาพระองค์)        
กรมบัญชาการ
กรมทหารมหาดเล็ก ๑๖ ๗๖ ๔๕๐
กรมทหารราบที่ ๒ ๑๖ ๗๖ ๔๕๐
กรมทหารม้าที่ ๑ ๓๖ ๔๕๐
กองพลที่ ๒ (มณฑลแทน)(ก)        
กรมทหารราบที่ ๑ ๑๖ ๗๖ ๔๕๐
กรมทหารราบนครชัยศรี ๑๖ ๗๖ ๔๕๐
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ (ข) ๓๖ ๒๕๐
         
         
กองพลที่ ๓ (มณฑลแทน)(ก)        
กรมทหารราบที่ ๓ ๑๖ ๗๖ ๔๕๐
กรมทหารราบกรุงเก่า ๑๖ ๗๖ ๔๕๐
กรมทหารช่างที่ ๑ (ข) ๓๖ ๒๕๐
         
         
รวมทั้งสิ้น ๑๖ ๑๔๑ ๖๓๘ ๓๘๖๒

 

อัตราจำนวนกรมและกองทหารที่มีอยู่ใน ร.ศ. ๑๒๔ จำนวนคน

นายพล

นายพัน

นายร้อย นายสิบ พลทหาร
กรมบัญชาการมณฑล
กองนักเรียนนายสิบ - ๑๐๐
กองพยาบาล - - -
         
         
         
กรมทหารมหาดเล็ก ๑๔ ๗๖ ๔๐๐
กรมทหารราบที่ ๒ ๑๓ ๗๖ ๔๐๐
กรมทหารม้าที่ ๑ ๓๖ ๒๐๐
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ ๓๖ ๒๐๐
กรมทหารช่างที่ ๑ ๓๖ ๒๐๐
         
กรมทหารราบที่ ๑ ๑๓ ๗๖ ๔๐๐
         
         
         
         
         
กรมทหารราบที่ ๓ ๑๓ ๗๖ ๔๐๐
         
         
         
         
รวมทั้งสิ้น ๑๐ ๗๔ ๔๒๔ ๒๓๑๐

(ก) ให้มีตัวคนตั้งขึ้นได้

(ข) ชั่วคราวจนกว่าจะมีกรมปืนใหญ่และทั้งเพิ่มขึ้น เพราะควรรวมอยู่ในกองพลที่ ๑ (รักษาพระองค์)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ