วันที่ ๒๒ มกราคม ร.ศ. ๑๒๕ จิรประวัติวรเดช

ที่ ๔๖/๑๕๓๒๙

ศาลายุทธนาธิการ

วันที่ ๒๒ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๕

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้า ฯ

ด้วยตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร โดยได้ประกาศใช้ในมณฑลต่างๆเป็นลำดับมาแล้วนั้น ส่วนในมณฑลกรุงเทพ ฯ ข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระราชทานหารือกับพระเจ้าน้องยาเธอ ฯ เสนาบดีกระทรวงนครบาล ทรงเห็นแน่ว่า เป็นสมัยอันสมควรต้องจัดในมณฑลกรุงเทพ ฯ ด้วยโดยเร็วให้ทันกับมณฑลอื่นที่ได้จัดติดต่อกันโดยรอบแล้ว จะได้เป็นการสะดวกในทางการและเห็นด้วยเกล้า ฯ พร้อมกันว่า สมควรจะประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารในมณฑลกรุงเทพ ฯ ตั้งแต่ ร.ศ. ๑๒๗ เป็นต้นไป แต่ส่วนการในคราวที่จะเกณฑ์คนนั้น ในชั้นแรกจะเกณฑ์แต่ฉะเพาะหัวเมืองมณฑลกรุงเทพ ฯ ๖ หัวเมืองนั้นก่อน เมื่อการได้ดำเนินลงรูปแล้วจึงจะเกณฑ์ในกรุงเทพ ฯ ภายหลังตามที่กระทรวงนครบาลจะเห็นสมควรเมื่อใด และควรประกาศใช้พระราชบัญญัติเสียทีเดียวตั้งแต่บัดนี้ โดยเหตุ ๓ ประการ คือ

๑. จะได้ให้พลเมืองรู้ตัวและเข้าใจดีเสียแต่เนิ่น ไม่เข้าใจผิดตื่นเต้นในคราวที่ถึงกำหนดจัดการ หรือปล่อยโอกาสให้ผู้ทุจจริตล่อลวงราษฎรในการหลบลี้ทหารนั้นได้ ทั้งจะได้ปรากฏความแน่นอนของวิธีเกณฑ์ทหารอย่างใหม่นี้ด้วย ซึ่งแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นทางให้นานาประเทศเห็นว่าเป็นความเจริญขึ้นเพราะวิธีที่ได้จัดเปลี่ยนแปลงนี้อยู่แล้ว

๒. เป็นทางป้องกนคนมณฑลติดต่อกันที่ใช้พระราชบัญญัติล้กษณะเกณฑ์ทหารแล้วไม่ให้หลบหนีมาในมณฑลกรุงเทพ ฯ โดยความเข้าใจผิดเพราะบังเกิดข้อสงสัยไม่แน่นอน ซึ่งกระทำให้ราษฎรต้องเสียผลไปโดยไม่บังควร

๓. เมื่อได้ออกประกาศใช้พระราชบัญญัติแล้ว สำมะโนครัวพลเมืองจะได้กวดขันและสะดวกขึ้น และจะได้ตั้งข้าหลวงทหารบกประจำเมืองนั้น ๆ ตรวจจัดการบัญชีใหลงระเบียบไว้ มีเวลาเนิ่น ๆ ที่จะวางระเบียบการให้สะดวก เพราะมณฑลกรุงเทพ ฯ ผิดกบมณฑลอื่นๆอยู่หลายอย่าง

ได้รับพระราชทานร่างประกาศใช้พระราชบัญญัติ และประกาศกำหนดอัตราผู้ที่ได้เสียภาษีอากรต้องในจำพวกยกเว้น มาทูลเกล้าฯถวายด้วยแล้ว ถ้าทรงพระราชดำริเห็นสมควรแล้วขอรับพระราชทานออกประกาศตั้งแต่บัดนี้ไป

ควรมิควรแล้วแต่ละทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ขอเดชะ

(ลงพระนาม) ข้าพระพุทธเจ้า จิรประวัติวรเดช

ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ